Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Прием на докторанти | Конкурси за заемане на академични длъжности

Текущи процедури за придобиване на научни степени

„Доктор” | „Доктор на науките”

Приключили процедури за придобиване на научни степени

„Доктор” | „Доктор на науките”

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

„Главен асистент” | „Доцент” | „Професор”

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

„Главен асистент” | „Доцент” | „Професор”

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Tuesday, 08 November 2011