Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

ОНС „Доктор | „Доктор на науките”

 

На 18.10.2021 г. от 15:00 часа в зала 200 на  Института по механика – БАН ще се състои заключителното заседание на
НАУЧНО ЖУРИ
  (назначено със Заповед №: РД-09-127 /01.07.2021г., съгласно решение на НС –  ПРОТОКОЛ № 7/24.07.2021 г.)  за присъждане на ОНС Доктор

 Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

Проф. дн Светослав Николов

Вътрешен

Председател

Становище

Проф. д-р Надя Антонова

Вътрешен

Член

Становище

Акад. дн Ячко Иванов

Външен

Член

Рецензия

Доц. д-р Ирена Велчева

Външен

Член

Становище

Доц. д-р Елисавета Цветкова

Външен

Член

Рецензия

Резервни членове:

 

 

 

Доц. д-р Миглена Кирилова-Донева

Вътрешен

 

 

Доц. д-р Христо Христов

Външен

 

 

 

Кандидат:  ас. Аника Свиленова Александрова-Уатанабе

Професионално направление: 4.5. Математика

Научна специалност: Биомеханика
НСЗ:
Биомеханика

Тема на дисертацията: „Изследване на реологичните, механичните и морфологичните свойства на кръвта, нейните формени  елементи и параметри на хемокоагулацията при захарен диабет тип 2“  (Дисертация,  Автореферат)

Научен  ръководител: проф. Надя Антонова

Дата на публикуване на рецензиите и становищата: 1.10.2021 г.

 Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Friday, 01 October 2021