Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Прием на докторанти | Конкурси за заемане на академични длъжности

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Работни документи

Last updated: Friday, 08 March 2013