Институт по механика – Българска академия на науките

Процедури по закона за развитието на академичния състав

Обявени конкурси

Текущи процедури за придобиване на научни степени

Приключили процедури за придобиване на научни степени

Текущи процедури за заемане на академични длъжности

Приключили процедури за заемане на академични длъжности

Нормативни документи

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България 2018

Правилник  за прилагане на ЗРАСРБ 2019

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по механика на БАН

Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при БАН

Постановление № 125 на МС за утвърждаване на класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

Работни документи

Last updated: Monday, 26 April 2021