Print this page

Valery Borisov Naidenov

 

Institute of mechanics - BAS

Department:

MECHANICS AND TECHNOLOGY OF SILICATE COMPOSITES

Phone: +359 2 979 32 29

E-mail: valna53@mail.bg

 

Scientific degrees, institution, year:

PhD - 1986

Doz. - 1989

Fields of Research:


Concrete, fiber-reinforced concrete, rapid hardening shotcrete mixes, steel structures fire-protective composites

Extended Information

Recent Publications:

 

I. НАУЧНИ СТАТИИ

 

NAIDENOV V, IV. ROSTOVSKY, Concrete impermeability increasing on the base of new internal capillary crystalline-hydration structures, Journal of International Scientific Publications: Materials, methods and technologies, Volume 9, ISSN 1314-7269 (online), published at: http://www.scientific-publications.net (523-530).

NAIDENOV V, Complex analysis of the state of the wall concrete of “Вeli Іskar” dam after 70 years of  exploitation, Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies Volume 8, ISSN 1314-7269 (Online), Published at: http://www.scientific-publications.net (116-133).

MIRONOVA M., V. NAIDENOV. Strength-deformation properties of fine-grained FRC. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, vol.43, No3 (77-86).

РОСТОВСКИ ИВ., НАЙДЕНОВ В. Моделиране кинетиката на екзотермичното нарастване на  температурата в масивни бетонни и стоманобетонни конструкции. Сп. „Инженерни науки“, бр.2/2012, 37-50, (ISSN 1312-5702).

 

II. ДОКЛАДИ НА КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

 

Ростовски Ив., В. НАЙДЕНОВ, К. Минчева, Активен метакаолин от района на гр. Ветово. Част ІІ – Влияние върху свойствата на циментови композити, Сб. доклади на Межд. научна конференция „Проектиране и строителство на сгради  и съоръжения“, DCB’2016, Варна, 15-17.09.2016 г., (221-228), ISBN 978-954-92866-7-0.

Ростовски Ив., В. НАЙДЕНОВ, К. Минчева, Активен метакаолин от района на гр. Ветово. Част І – състав и морфология, Сб. доклади на Межд. научна конференция „Проектиране и строителство на сгради  и съоръжения“, DCB’2016, Варна, 15-17.09.2016 г., (215-220), ISBN 978-954-92866-7-0.

НАЙДЕНОВ В., Ив. Ростовски, Кавитационно-устойчиви бетони за корита на винтови помпи, Сб. доклади на Межд. научна конференция „Проектиране и строителство на сгради  исъоръжения”, DCB’2016, Варна, 15-17.09.2016 г., (159-163), ISBN 978-954-92866-7-0.

Mironova M., M. Ivanova, M. Datcheva, V. NAIDENOV, R. Yankov, Iv. Georgiev, Advance methods for Structure testing of fibre-reinforced silicate composites, Poster at AComIn Doors Open Days, 2015, София.

Mironova M., M. Ivanova, V. NAIDENOV, I. Georgiev, J. Stary, Advance study of fiber-reinforced self-compacting concrete, Application of mathematics in technical and natural science AIP Conference Proc. 1684, 030009-1-030009-8, doi: 10.1063/1.4934293, 2015 AIP Publishing LLC 978-0-7354-1331.

НАЙДЕНОВ В., Ив. Ростовски , Анализ на новото Националното приложение БДС EN 206/NA:2015 и променените изисквания за класификация, състав, контрол и използването на бетоните в България, Сб. доклади на Метрология и метрологично осигуряване, 2015, Созопол.

НАЙДЕНОВ В., Ив. Ростовски, Проектиране и изграждане на стоманобетонни конструкции с повишена непроницаемост на база вътрешно-капилярни кристализационни структури, Сб. доклади на ХІІІ Int. Scientific Conference “Management and Engineering’15”, Созопол, 2015, ISSN 13010-3946, ISSN 1314-6322, (569-577).

Ростовски Ив., В. НАЙДЕНОВ, Бетони с високо съдържание на летяща пепел, Сб. доклади на 15- та международна научна конференция ВСУ’2015,  ISSN: 1314-071X  (333-338).

НАЙДЕНОВ В., Ив. Ростовски, Супер високоякостни и леки конструктивни бетони на база отпадъчни продукти от производството на санитарно-технически изделия, Сб. доклади на 15- та Международна научна конференция ВСУ’2015,  ISSN: 1314-071X (327-332)л

Ростовски Ив., В. НАЙДЕНОВ, Технологични възможности за получаване на суперсулфатен цимент от отпадъчни материали, Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ”, 11-13.09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (225-233).

Ростовски Ив., В. НАЙДЕНОВ, Д. Назърски, Ал. Николов, Геополимерни материали на циментова основа с употреба на фаялит – отпадък от производството на мед, Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ4, 11-13.09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (210-217).

Найденов В, Ив. Ростовски, Относно якостно-деформационното поведение на дисперсно-армирани с макро стоманени/полимерни фибри бетони – някои основни съоръжения, Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ4, 11-13.09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (172-179).

Найденов В, М. Миронова, Якостно-деформационно поведение на на дисперсно-армирани с дребно-зърнести бетони за тънки ремонтни слоеве, Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ4, 11-13.09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (163-171).

Найденов В, Ив. Ростовски, Ремонт и възстановяване на индустриални бетонни настилки в преходни трафик площи, Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ4, 11-13.09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (155-162).

Найденов В, Ив. Ростовски, Получаване на дисперсно-армирани цимент-съдържащи композити чрез армиране с базалтови влакна (фибри), Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ4, 11-13.09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (146-154).

Найденов В, Ив. Ростовски, Бетони и строителни разтвори, получени с използване на добавъчни материали от рециклирани стъклени отпадъци, Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ4, 11-13.09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (134-145).

Иванова М., Миронова М., Иванов Е., Найденов В. Върху реологичното поведение на цимент-съдържащи самоуплътняващи се състави. Сб. доклади на Межд. научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ4, 11-13 .09.2014 г., Варна, ISBN: 978-619-160-363-3, (109-116).

Николов А., Ив. Ростовски, В. Найденов, Геополимери на основа естествен зеолит модифицирани с полимери, Сб. доклади на ХІV межд. научна конф. ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г., София, ISSN 1314-071X, (442-447).

Иванова М., М. Миронова, В. Найденов, Сравнителен зърнометричен анализ на цимент- съдържащи самоуплътняващи се състави, Сб. доклади на ХІV межд. научна конф. ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г., София, ISSN 1314-071X, (424-429).

НАЙДЕНОВ В., М. Миронова, Ив. Ростовски , Р. Кръстев,  Дисперсно-армирани самоуплътняващи се замонолитващи състави на циментова основа, Сб. доклади на ХІV межд. научна конф. ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г., София, ISSN 1314-071X, (401-406).

НАЙДЕНОВ В., Ив. Ростовски, Сравнителни изследвания за ефективността на различни водоредуциращи добавки за циментови бетони и разтвори, Сб. доклади на ХІV межд. научна конф. ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г., София, ISSN 1314-071X, (395-400).

НАЙДЕНОВ В., Ив. Ростовски, Дисперсно-армирани цимент-съдържащи композити с контролирано съсъхване чрез използване на специални химични добавки, Сб. доклади на ХІV Межд. научна конф. ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г., София, ISSN 1314-071X, (412-418).

НАЙДЕНОВ В, Ив. Ростовски, К. Костов, Електропроводими композитни материали на циментова основа – пилотни изследвания за България, Сб. доклади на ХІV Межд. Научна конф. ВСУ’2014, 5-6 юни 2014 г., София, ISSN 1314-071X, (448-453).

NAIDENOV V., I. ROSTOVSKY. Possibilities for concrete impermeability increasing on the base of new internal capillary crystalline-hydration structures. Book of Abstracts of 12-th Nat. Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 23-26.09.2013, Varna, (41-42).

NAIDENOV V., I. ROSTOVSKY. Analysis of the test methods for determination of basic strength-deformation FRC properties. Proc. of the X-th Anniversary International Conference Standartization and Reboted Activities – a means of international and Balkan collaboration, 13-14 Sept., 2013, Sozopol, ISBN: 978-619-167-048, (103-107).

ROSTOVSKY I., D. NAZARSKY, V. NAIDENOV. Problems of production a ready-mix concrete after introducing of BDS EN 206-1 and national annex – evolution or ahead to the past. Proc. of the X-th Anniversary International Conference Standartization and Reboted Activities – a means of international and Balkan collaboration, 13-14 Sept., 2013, Sozopol, ISBN: 978-619-167-048, (85-89).

ROSTOVSKY I., V. NAIDENOV. Influence of the rate of loading on the mechanical properties of concrete and steel – critical analysis of BDS EN 12390-3 and BDS ISO 6892-1. Proc. of the X-th Anniversary International Conference Standartization and Reboted Activities – a means of international and Balkan collaboration, 13-14 Sept., 2013, Sozopol, ISBN: 978-619-167-048, (76-81).

НИКОЛОВ А., ИВ. РОСТОВСКИ, В. НАЙДЕНОВ. Геополимери – концепция, получаване, свойства. Сб. доклади на 13-та межд. конф. ВСУ’2013, ISSN 1314-071Х  (ІV 66-71).

РОСТОВСКИ ИВ., АЛ. НИКОЛОВ, В. НАЙДЕНОВ. Геополимерни материали на основа естествен зеолит. Сб. доклади на 13-та межд. конф. ВСУ’2013, ISSN 1314-071Х  (ІV 60-65).

НАЙДЕНОВ В., В. СТОЯНОВ, ИВ. РОСТОВСКИ, В. ПЕТКОВА. Дребнозърнести дисперсно-армирани бетони с висока износоустойчивост – структурни изследвания. Сб. доклади на 13-та межд. конф. ВСУ’2013, ISSN 1314-071Х  (ІV 72-77).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ.Технологични възможности за използване на дребен добавъчен материал (пясък) за бетон и строителен разтвор, от рециклирани стъклени отпадъци. Сб. доклади на 13-та межд. конф. ВСУ’2013, ISSN 1314-071Х  (ІV 54-59).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ. Комплексен анализ за установяване на актуално състояние и корозионни поражения в носещата стоманобетонна конструкция на спортна зала „Диана“, гр. Ямбол. Сб. доклади на 13-та межд. конф. ВСУ’2013, ISSN 1314-071Х   (ІV 78-83).

РОСТОВСКИ ИВ., НАЙДЕНОВ В. Дисперсно-армирани дребнозърнести бетони с повишена износоустойчивост – резултати от 2 годишно изследване. Сб. доклади на VІ-та Межд. научна конф. „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ“, 30.05.-01.06.2013 г., Варна, том ІІ, ISSN 1314-3816, (244-253).

РОСТОВСКИ ИВ., НАЙДЕНОВ В. Температурно-времева аналогия при бетона и приложението й за безразрушително определяне на якостта в масивни съоръжения. Сб. доклади на VІ-та Межд. научна конф. „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ“, 30.05.-01.06.2013 г., Варна, том ІІ, ISSN 1314-3816, (234-243).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ.Технологични системи за изпълнение на външни бетонни настилки с високи технически и естетически показатели. Сб. доклади на VІ-та Межд. научна конф. „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ“, 30.05.-01.06.2013 г., Варна, том ІІ, ISSN 1314-3816, (293-300).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ. Индустриална настилка на база дисперсно-армиран лек бетон за арената на спортната зала на Великотърновския университет. Сб. доклади на VІ-та Межд. научна конф. „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО – СЪВРЕМЕННОСТ“, 30.05.-01.06.2013 г., Варна, том ІІ, ISSN 1314-3816, (301-307).

РОСТОВСКИ ИВ., НАЙДЕНОВ В. Конструиране и оразмеряване на дисперсно-армирани бетонни плочи на земна основа. Сб. доклади на Международна научна конференция УАСГ2012: Наука и практика, ISВN 978-954-724-049-0, София, 2012 (23-28).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ. Дисперсно-армирани циментови композити за ремонтни адхезионни слоеве.  Сб. доклади на Международна научна конференция УАСГ 2012: Наука и практика, ISВN 978-954-724-049-0, София, 2012 (17-22).

РОСТОВСКИ ИВ., М. МИТЕВА, НАЙДЕНОВ В. Материали за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции на основата на хидравлични свързващи вещества. Сб. докл. на Межд. конф. „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 13-15.09.2012 г., Варна, ISSN: 1314-6955 (143-149).

ИВ. РОСТОВСКИ, В. НАЙДЕНОВ, Г. МАРИНОВ. Безпясъчен бетон за площи за движение с леко и средно-тежко натоварване. Сб. докл. на Межд. конф. „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 13-15.09.2012 г., Варна, ISSN: 1314-6955 (137-142).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ, Г. МАРИНОВ. Безфугови дисперсно-армиранеи шлайфани бетонни настилки в „Инсталация за преработка на твърди битови отпадъци“, гр. Варна. Сб. докл. на Межд. конф. „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 13-15.09.2012 г., Варна, ISSN: 1314-6955 (109-115).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ. Технологични възможности за изпълнение на тънки репарационни слоеве в инфраструктурни обекти на базата на дисперсно-армирани бетони. Сб. докл. на Межд. конф. „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 13-15.09.2012 г., Варна, ISSN: 1314-6955 (103-108).

МИРОНОВА М., В. НАЙДЕНОВ. Порова структура на дребнозърнести дисперсно-армирани бетони, експонирани в агресивни среди. Сб. докл. на Межд. конф. „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 13-15.09.2012 г., Варна, ISSN: 1314-6955 (97-102).

РОСТОВСКИ ИВ., НАЙДЕНОВ В. Теоретико-експериментален метод за определяне кинетиката на нарастване на температурата дължаща се на екзотермията на цимента в масивни бетонни и стоманобетонни конструкции. Част II: Теоретико-експериментален модел. Сб. доклади на ХII Межд. Научна конференция ВСУ’2012, София, 7-8 юни 2012 г., том II, ISSN: 1314-071X (V13-18).

РОСТОВСКИ ИВ., НАЙДЕНОВ В., Теоретико-експериментален метод за определяне кинетиката на нарастване на температурата дължаща се на екзотермията на цимента в масивни бетонни и стоманобетонни конструкции. Част I: Теоретични основи на процесите на нарастване на топлината по време на хидратация. Сб. доклади на ХII Межд. Научна конференция ВСУ’2012, София, 7-8 юни 2012 г., том II, ISSN: 1314-071X (V7-12).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ. Дисперсно-армирани дребно-зърнести бетони с повишена износоустойчивост.  Сб. доклади на ХII Межд. Научна конференция ВСУ’2012, София, 7-84юни 2012 г., том II, ISSN: 1314-071X (V25-30).

НАЙДЕНОВ В., ИВ. РОСТОВСКИ Дисперсно-армирани с различни видове фибри цимент-съдържащи композити.  Сб. доклади на ХII Межд. Научна конференция ВСУ’2012, София, 7-8 юни 2012 г., том II, ISSN: 1314-071X (V19-24).

NAYDENOV V. Concrete with reduced free deformations for the ground slab of multy-functional sport hall Sofia. Proc. of 6-th Int. Conf. Design and Civil Eng. Design and Construction, 9-11.09.2010 г., Varna, ISBN: 978-954-322-310-7 (207-211).

NAYDENOV V. . Fiber reinforced concrete for special purposes. Proc. of 6-th Int. Conf. Design and Civil Eng. Design and Construction, 9-11.09.2010 г., Varna, ISBN: 978-954-322-310-7 ( ISBN: 978-954-322-310-7 (201-206).

NAYDENOV V. On the test methods to establish properties of steel fibre reinforced concrete.. Proc. оf the 12-th In. Conf. on Mechanics and Technology of Composite materials, Varna, 2009 (78-82)

NAYDENOV V. Shrinkage in fibre-reinforced ground supported slabs. Proc. оf the 12-th In. Conf. on Mechanics and Technology of Composite materials, Varna, 2009 (83-87)

NAYDENOV V. Complex method for identification of the nature of surface damages of cast concrete elements, "Eng. Sciences", No. 2, 2009 (27-40).

NAYDENOV V. ST. DRAGANOV. Cracking in concrete and reinforced concrete. „The House", No. 2, 2009 (34-37).

NAYDENOV V., ST. DRAGANOV. Joint-less fiber reinforced floorings. „The Building", 2009 (24-29).

NAYDENOV V., Complex approach for estimation of the loading capacity of structures under fire.," Eng. Sciences", No. 2, 2007 (66-80).

 

ІІІ. РЕЦЕНЗИРАНА МОНОГРАФИЯ

 

НАЙДЕНОВ В., Дисперсно-армирани цимент-съдържащи композити - свойства и ефективни области на приложение, София, 2016, ISBN 978-619-90686-0-1.


Recent Projects:

MODELING OF STRENGTH-DEFORMATION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF FIBER REINFORCED COMPOSTES


Membership:

Член на АМЕРИКАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО БЕТОНА

Главен строителен експерт на СВЕТОВНАТА БАНКА

Honors:

Home page:Modified date:05-06-2017