Print this page

Обяви

Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално  направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали”  за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите” със срок 1 месец от публикуването на обявата.

1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 6 месеца, със заетост до 4 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 15 часа в зала 200 (и/или по ZOOM) на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Аника Свиленова Александрова-Уатанабе.

 

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН обявява конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение (научния екип) с двама изследователи с научна степен (по един от категория R2 и R3) на непълно работно време по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кандидатите, изследовател R2 с научна степен (гл. асистент) и изследовател R3 с научна степен (доцент) трябва да отговарят на следните изисквания и ще изпълняват описаните задължения и функции в екипа за изпълнение на проекта:

Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021 – 2022 г. Конкурсът е обявен в ДВ, брой 61 от 23.07.2021 г.

1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 6 месеца, със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

1. Юрист на проекта на непълно работно време

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на трудов договор със заетост до 2 часа на ден, но не повече от 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

1. Експерт по ЗОП на непълно работно време

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на трудов договор със заетост до 2 часа на ден, но не повече от 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 68 от 31.07.2020 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за управление по Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“

Институтът по механика при БАН търси да назначи изследовател на непълно работно време

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов)

Последна промяна:11-05-2016