Print this page

Татяна Василева Симеонова

 

Заемана длъжност: асистент

Секция: Механика на деформируемо твърдо тяло

Стая: 514

Тел.: (02) 979 6716

E-mail: tsimeonova@imbm.bas.bg

 

 

Научни степени, организация, година:

 

Доктор – Технически Университет-София, 2015

Магистър инженер - Технически Университет-София, 2009 година

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Приложна механика на разрушаването, Пукнатиноустойчивост и износоустойчивост на материали и покрития, Съвременни материали и технологии

 


Допълнителна инфомация


Избрани публикации:


1. Simeonova, T., “Characterization of ceramic layers produced by plasma transferred arc process”, “Tribological Journal BULTRIB”, ISSN: 1313-9878, Vol. 4, 2013 pp. 181-186

2. Simeonova, T., Tongov, M., Avdeev, G., “Microstructure and properties of NiCrBSiC overlay coatings deposited by plasma scanning process”, “Contact Mechanics and Surface Treatment 2013”, 5 – 7 June 2013, Siena, Italy – in press

3. Тонгов М., Симеонова Т., “Изследване износоустойчивостта на слоеве, получени чрез плазмено претопяване”, IX Национална конференция по Трибология с международно участие  “BULTRIB’2012”, “Tribological Journal BULTRIB” №3, ISSN 1313-9878, vol.III, № 3, 2013, pp.358

4. Тонгов М., Симеонова Т., Изследване формирането на  слоеве , получени чрез високо концентрирани енергийни източници, Двадесет и седма международна научна конференция  “ АМТЕХ`2012” , 19-20 октомври 2012, София, България, ISBN 978-954-438-994-9, стр. 156-165

5. Генов Й., Симеонов В., Камбуров В., Симеонова Т. „Влияние на режима на термообработване върху структурата и свойствата на стомана ШХ15 (100Cr6) след повърхностно пластично деформиране”, Machines Technologies Materials, Issue 4-5, 2007

 

Проекти:

„Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии“, 2012-2014

„Създаване на износоустойчиви слоеве на базата на метални и керамични прахове чрез плазмено-дъгов процес“, 2012

 

Членство в научни организации:

Националното сдружение – Общество на инженерите по железния път (НСОИЖП)

 

 Последна промяна:19-07-2018