Print this page

Комисия по етика

Комисия по академична етика към ИМех

 

Председател

Доц. д-р инж. Румен Кръстев. Стая 61, e-mail: r_krastev@imbm.bas.bg

Зам. председател

Доц. д-р Нина Пешева. Стая 304, e-mail: nina@imbm.bas.bg

Секретар

Гл. ас. д-р Йордан Мирчев. Стая 114, e-mail: mirchev@imbm.bas.bg

Членове

Проф. дтн. Светослав Г. Николов

Доц. д-р Мила Чиликова-Любомирова

Ас. д-р Русислава Захариева

Ас. Кристина Григорова

 


Последна промяна:05-02-2020