Print this page

Поредица „Приложна Математика и Механика"

За контакти: Десислава Костадинова,

e-mail:d.kostadinova@imbm.bas.bg,

тел.: 02/979 6469

Поредица „Приложна Математика и Механика",

Том 1

ISSN: 1314-3034

С. Илиев, Н. Пешева, Д. Илиев

Равновесие и квазистатична динамика на течност, частично омокряща твърдо тяло

Поредица „Приложна Математика и Механика" Том 1, Институт по Механика - БАН, София, 2011, 234 с.

Целта на тази книга е да запознае читателя с вариационния извод на уравненията, описващи статиката и динамиката на трифазна система течност/флуид/твърдо тяло, при отчитане наличието на хистерезис на равновесния контактен ъгъл и на дисипация на енергията при движение на контактната линия. Числено е изследвано влиянието на различни възможни реализации на хетерогенност и грапавост на твърдата подложка върху равновесните форми на капка, разположена върху нея. За различни трифазни системи са получени асимптотични и числени решения за движението на течност, при отчитане на дисипацията на енергията при движението на контактната линия. За осъществяване на числените изследвания е разработен вариационен числен метод, даващ възможност да бъдат изследвани съществено тримерни задачи.

Материалът, представен в книгата се основава на разработки на авторите, публикувани в статии в реномирани международни списания.

Поредица „Приложна Математика и Механика",
Том 2

ISSN: 1314-3034
Николай К. Витанов
Горни граници на топлопреноса и дисипацията на енергия в движещи се флуиди

Поредица „Приложна Математика и Механика" Том 2, Институт по Механика - БАН,
София, 2011, 318 с.


Целта на тази книга е да запознае читателя с методите на оптимум теорията на турбулентността. Книгата се състои от уводна част (до глава 3 включително) където се излагат моделните уравнения на хидродинамиката, лежащи в основата на оптимум теорията на турбулентността и двата метода, по които се пресмятат горните граници на величините, свързани с течения и топлинна конвекция във флуиди. Втората част на книгата е посветена на изследване на системи с конвективен топлопренос в тях без наличие на ротация. Третата част на книгата е посветена на изследвания на значително по-сложната задача за горните граници на топлопреноса при наличие на ротация на системите с топлинна конвекция. Тук е включено и изследването на една система , в която е налице само изотермично течение (без наличие на топлинна конвекция).
Материалът, представен в книгата се основава на разработки на автора, публикувани в статии в реномирани международни списания.
Рецензенти:
акад. проф. дфн Стойчо Панчев
проф. дмн Запрян Запрянов
© 2011, Николай К. Витанов
© 2011, Институт по Механика - БАН

Поредица „Приложна Математика и Механика",

Том 3
ISSN: 1314-3034

Васил Кавърджиков - гл. редактор
Людмила Парашкевова, Ангел Балтов - редактори

Механика на наноматериали и нанотехнологии,

Поредица „Приложна Математика и Механика" Том 3, Институт по Механика - БАН, София, 2012, 326 с.

Настоящият сборник е издаден с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието, младежта и науката.

Юбилейният тематичeн сборник представя оригинални разработки на авторския колектив, с които да запознае научната общественост, докторанти и студенти, и високо-технологичната индустрия с достиженията на учените от Института по механика (ИМех), БАН в сътрудничество с международни научни колективи. Той е посветен на 50 г. от началото на организираните изследвания по механика в БАН и 35 г. от създаването на ИМех.

Цел на изданието e да покаже нивото на научните изследвания в ИМех в областта на механиката на наноматериалите (НМ) в контекста на съвременните постижения по света и да демонстрира възможностите на съвременната апаратура, налична в ИМех и в „Отворена Лаборатория по експериментална механика на микро и наноматериали".

Сборникът се основава на резултати на 26 автори от различни поколения със съществен принос на младите автори. Съставен е от 11 глави, описващи най-новите технологии и методи от теоретичната и експериментална механика и приложението им за изследване на НМ. Те са разпределени в 4 раздела: Наноматериали на метална основа, Наноматериали на полимерна основа, Моделиране на НМ и наноструктури, и Експериментална нано- и микромеханика.

Всяка глава съдържа богат обзор и анализ на постиженията в конкретната подобласт. Общо са цитирани 624 публикации, от тях 58 са дело на авторите. Изданието е илюстрирано с 13 таблици, 181 снимки, графики и схеми, от тях ~ 14% цветни.

 

Рецензенти:

В. Камбуров, доц. д-р ( Глави I.1, ІІІ.4 )

М. Попова, проф. д-р ( Глави I.2, III.1, III.2 )

А. Топлийска, доц. д-р ( Глави II.1, IV.3 )

Н. К. Витанов, проф. д.н. ( Глава III.3 )

Й. Иванова, проф. д.н. ( Глава III.5 )

Ц. Бабева, доц. д-р ( Глава IV.1 )

М. Йорданов, доц. д-р ( Глава IV.2 )

 

© 2012, Институт по Механика - БАН

Поредица „Приложна Математика и Механика",

Том 4

ISSN: 1314-3034

Ал. Попов

Безразрушително оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави,

Поредица „Приложна Математика и Механика” Том 4, Институт по Механика - БАН, София, 2013, 196 с.


В монографията са разгледани съществуващите знания и са получени нови такива в областта на безразрушителното оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави (стомани и чугуни), чрез измерване на техни ултразвукови и магнитни свойства. Книгата е предназначена за научни работници в областта на механиката на деформируемото твърдо тяло, за специалисти и експерти по безразрушително изпитване, както и за машинни инженери.

Поредица „Приложна Математика и Механика",

Том 5

ISSN: 1314-3034

В. Кавърджиков – гл. редактор

Оптична метрология в приложната механика,

Поредица „Приложна Математика и Механика” Том 5, Институт по Механика - БАН, София, 2015, 247 с.

Целта на монографичния сборник е да запознае читателите с класическите и новите направления на оптичната метрология, използвана в приложната механика за качествено и количествено определяне на механичните характеристики на материали, повърхнини, детайли и конструкции. Разгледани са българските и европейските нормативни документи, свързани с измерване на механични, геометрични и физични величини, както и метрологията на очите. Особено внимание е отделено на метрологичната точност и обработката на експерименталните данни. Монографичният справочник е предназначен за широк кръг читатели, метролози и специалисти от областите на приложната механика, инженерната физика и техническите науки. Монографичният сборник съдържа пет глави:

1. Оптични измервания в приложната механика (Ив. Николов, В. Кавърджиков, Д. Пашкулева)

2. Микро-метрология за контрол на механични характеристики (Ив. Николов, В. Кавърджиков)

3. Оптични методи за контрол на топологията (формата) на повърхнини (Ив. Николов, Г. Стоилов)

4. Оптични методи за измерване на деформации на повърхнини (В. Кавърджиков, Д. Пашкулева)

5. Оптични методи за измерване на напрежения в детайли и конструкции (Ив. Николов, В. Кавърджиков, Д. Пашкулева)

Поредица „Приложна Математика и Механика”,

Том 6

ISSN: 1314-3034

Ал. Попов

Вероятностни методи при оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави,

Поредица „Приложна Математика и Механика” Том 6, Институт по Механика - БАН, София, 2015, 186 с.

В монографията са разгледани съществуващите знания и са получени нови такива в областта на вероятостните методи при оценяване на механични свойства на желязовъглеродни сплави (стомани и чугуни).

Книгата е предназначена за:

- Научни работници в областите „Механиката на деформируемото твърдо тяло“, „Теория на вероятностите и математическа статистика“.

- Машинни инженери със специалностите „Приложна механика“, и „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите“.

- Експерти и специалисти по методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (безразрушително изпитване).

Поредица „Приложна Математика и Механика”,

Том 7

ISSN: 1314-3034

Б. Василева

Nonlinear dynamics for marketing decisions. Part I. Dynamics of global brand values: Concepts and models,

Поредица „Приложна Математика и Механика” Том 7, Институт по Механика - БАН, София, 2016, 145 с.

We live in a world where disruptive technologies, rapid structural changes and economic turbulence are impacting the global economy by accelerating the rise of complexity. Complexity turns out to be a major force business must consider when developing and executing marketing strategies. It affects businesses both by delivering challenges and opening new opportunities which means that complexity radically changes the way business is managed. Globalisation is signified the quintessence of the last decade of the 20th century. Its effect on brands and branding strategies is outstanding. New brands are developed and launched as global brands, many traditionally local brands are sold or acquired, numerous rebranding strategies are realised, just to name a few of the subsequent outcomes of the globalisation process. This book presents an investigation of the dynamics of global brands values by applying the Zipf-Pareto law and the index of Sheppard. The research is focused on the top 100 global brands explored as a system of brands. It is assumed that there are variations in the factors which affect the distribution of global brands values as well as that these variations can be modelled by stochastic processes. The selection of a proper stochastic process instead of a model equation of factors affecting brand value serves as a starting point for the research methodology. The basic assumption states that the explanation of the distribution of global brands values needs only an implementation of a mathematical model based on the stochastic process with proper characteristics. The main research goal of the study is twofold. To understand: (1) if the state of equilibrium of the ranked global brands (based on their values) fits the power law, and (2) if the deviations are characterised by the index of Sheppard. Three research hypotheses are defined, based on the main research goal: RH1: The distribution of global brand values satisfies the Zipf-Pareto law. RH2: The identified three classes of global brands satisfy the Zipf-Pareto law. RH3: The system of global brands satisfies the primacy index of Sheppard.

Поредица „Приложна Математика и Механика”,

Том 8

ISSN: 1314-3034

Ал. Попов

Мезомеханика на деформируемите твърди тела от желязовъглеродни сплави,

Поредица „Приложна Математика и Механика” Том 8, Институт по Механика - БАН, София, 2017, 151 с.

В монографията са разгледани съществуващите знания и са получени нови такива в областта на мезомеханиката на деформируемите твърди тела от желязовъглеродни сплави ( стомани и чугуни ).

Книгата е предназначена за:

- Научни работници в областите „Механиката на деформируемото твърдо тяло“.

- Машинни инженери със специалностите „Приложна механика“ и „Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите“.

- Експерти и специалисти по методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура (безразрушително изпитване ).

Поредица „Приложна Математика и Механика”,

Том 9

ISSN: 1314-3034

Ал. Попов

Обратни задачи в механиката на деформируемото твърдо тяло и ултразвукови изпитвания,

Поредица „Приложна Математика и Механика” Том 9, Институт по Механика - БАН, София, 2018, 120 с.

В монографията са разгледани съществуващите знания и са получени нови такива в областта на обратните задачи в механиката на деформируемото твърдо тяло и приложението на ултразвуковото изпитване в тези задачи.

Книгата е предназначена за научни работници в областта на механиката на деформируемото твърдо тяло, за специалисти и експерти по безразрушително изпитване, както и за машинни инженери.

Поредица „Приложна Математика и Механика”,

Том 10

ISSN: 1314-3034

Ангел Балтов, Ана Янакиева

Енергоспестяващи повърхностно усилени конструктивни елементи с преходни зони,

Поредица „Приложна Математика и Механика” Том 10, Институт по Механика - БАН, София, 2018, 90 с.

Предлага се Приблизителен изчислителен модел за определяне напрегнатото и деформирано състояние на повърхностно усилени с високоякостни материали конструктивни елементи от традиционни материали (бетон, стоманобетон, метали и др.). Разглеждат се случаите на нанасяне на усилващите слоеве чрез дифузионни технологии (мазане, пулверизиране, електрохимични технологии и др. ), при които се развиват преходни зони. В тези зони високият еластичен модул на усилващото вещество от повърхността спада до еластичния модул на базовия конструктивен материал, вследствие постепенното проникване на това вещество. Този модел се прилага за редица типични елементи, като тръбни прътове, греди на огъване, тънки плочи. Вследствие на достатъчно точните квадратични апроксимации на еластичните модули и деформациите в преходните зони се достига до решения за деформациите и напреженията в затворен вид удобен за приложение.

Повърхностното усилване води до енергоспестяващи конструкции, тъй като конструктивните елементи се олекотяват и добиват по-висока якост. Това е особено полезно при рециклирани материали.

Приблизителният изчислителен модел осигурява лесно и надеждно проектиране на повърхностно усилените конструкции, за които приемаме, че се деформират еластично без дефектирания в статични експлоатационни условия.

Книгата е предназначена за инженери-проектанти и за научни деятели, докторанти и магистри, които се интересуват от проблемите на Механиката на конструкциите.


Последна промяна:31-07-2018