Print this page

Национален комитет по Теоретична и приложна механика


СПИСЪЧЕН СЪСТАВ


ИМЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТ

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

ТЕЛЕФОН

1.Чл.-кор. Стефан Радев

И-т по Механика-БАН

stradev@imbm.bas.bg

 

2.Акад. Ячко Иванов

И-т по Механика-БАН

yadir_1@abv.bg

 

3. Чл.кор. Ангел Балтов

И-т по Механика-БАН

anguelbaltov@gmail.com

 

4. Чл.кор. Венелин Живков

Технически Университет-София

jivkov@tu-sofia.bg

 

5.Проф.ДМН Йорданка Иванова

И-т по Механика-БАН

 

 

6. Проф. ДТН Митко Миховски

И-т по Механика-БАН

 

 

7. Проф.ДТН Георги Захариев

ЦЛ по Физико Химична Механика- (ЦЛФХМ)-БАН

 

 

8. Проф. ДТН Климент Хаджов

Химико-технологичен и металургичен у-т (ХТМУ)-София, Катедра „Приложна Механика”

klm@uctm.edu 

 

9. Проф. ДТН Петър Колев

Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков”-(ВТУ)-София

petarkolev@vtu.bg

rector@vtu.bg

 

10. Проф. Запрян Запрянов

СУ „Св.Кл.Охридски”

 

 

11. Проф.ДТН Николай Минчев

Технически у-т (ТУ)-Варна-Катедра „Техническа Механика”

minchev@f2f.cx

 

12. Доц.Д-р Емил Маноах

И-т по Механика-БАН


e.manoach@imbm.bas.bg

 

13. Доц. Д-р Марко Тодоров

Русенски Университет „Ангел Кънчев” (РУ)Катедра „Техническа Механика”

mtodorov@uni-ruse.bg

 

 

14. Доц. Д-р Ивелин Иванов

Русенски Университет „Ангел Кънчев” (РУ)Катедра „Техническа Механика”

ivivanov@uni-ruse.bg 

 

15.Доц.Д-р Евтим Захариев

И-т по Механика-БАН

evtimvz@bas.bg

 

16. Доц.Д-р Иванка Паскалева

ЦЛ по Сеизмична Механика и Сеизмично Инженерство(ЦЛСМСИ)-БАН

paskalev_2002@yahoo.com

 

 

17. Доц.Д-р Детелина Игнатова

И-т по Механика-БАН

ignatova@imbm.bas.bg

 

18. Доц.Д-р Иван Марков

У-т по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)-София, Катедра „Строителна Механика”

markov_fce@uacg.bg 

 

19. Проф.Д-р Соня Табакова

ТУ-София-филиал в Пловдив, Катедра „Механика”

stabakova@gmail.com

 

20. Доц.Д-р Виктор Чириков

ТУ-Варна, Катедра „Техническа Механика”

chirikovva@yahoo.com

chirikov@tu-varna.acad.bg

 


Последна промяна:11-05-2016