Print this page

Венцеслав Александров Стоянов

Институт по механика

Физико-химична механика

Тел.: (02) 979 3953

E-mails: vensy.stoyanov@imbm.bas.bg; vensy.stoyanov@gmail.com

 

Научни степени, организация, година:

Магистър, спец. "Промишлено и гражданско строителство", Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, 1988

Доктор, спец. 02.15.05: "Строителни материали и изделия и технология за производството им", Централна лаборатория по физико-химична механика при БАН, 1999

Доцент (старши научен сътрудник II ст.), Централна лаборатория по физико-химична механика при БАН, 2005

Области на професионален интерес (ключови думи):

Реология на дисперсни системи: Нелинейно реологично поведение, Реометрия, Инженерна реология, Физико-химична механика, Безконтактни техники за изследване;

Структурен анализ на втвърдяващи системи: Макро- и микро структурен анализ, Стандартни изпитвания, Взаимовръзка състав-технология-структура-свойства, Оптимизация на състав и технология, Използване на вторични продукти;

Нови материали и технологии в материалозанието: Високотехнологични бетони, Функционално-градиентни материали, Нанокомпозити, Приложение на нанотехнологиите в строителството

Допълнителна инфомация


Избрани публикации:

1. Ivanov, Ya., Stoyanov, V., Hadjikov, L., Yanovsky, Yu., and Karnet, Yu. (2005): Structure and Properties of Polymer Nanocomposites, In: 10-th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics (eds. Ya. Ivanov, E. Manoach, and R. Kazandjiev), Varna, Bulgaria, September 13-16, 2005, vol. 1, 204-217.

2. Hadjikov, L., Ivanov, Ya., Yanovsky, Yu., Stoyanov, V., and Karnet, Yu (2005): Modeling of Rheological Behavior of Polymer Nanocomposites in Shear and Oscillatory Flow, In:10-th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics (eds. Ya. Ivanov, E. Manoach, and R. Kazandjiev), Varna, Bulgaria, September 13-16, 2005, vol. 1, 469-472.

3. Stoyanov, V., Uriev, N., Abrosenkova, V., Izhik, A., and Ivanov Ya. (2005): Comparison of New Methods for Determination of Mechanical Properties of Highly Concentrated Suspensions, In: 10-th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics (eds. Ya. Ivanov, E. Manoach, and R. Kazandjiev), September 13-16, 2005, Varna, Bulgaria, vol. 2, 271-276.

4. Стоянов В., Урьев, Н., и Иванов, Я. (2006): Съвременни тенденции за определяне обработваемостта на бетонни смеси, В: Сб. докл. на Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", 14-16 септември 2006, Варна, 612-617.

5. Stoyanov, V. (2006): On the Rheological Measurements of Mortars, In: Proc. 11-th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials (Ed. G. Zachariev), October 2-4, 2006, Sofia, 179-184.

6. Stoyanov, V. (2006): Estimation of some Methods for Replacing Fine Filler with another in Self-Compacting Mortars, In: Proc. 11-th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials (Ed. G. Zachariev), October 2-4, 2006, Sofia, 185-190

7. Стоянов, В., Бояджиева, Хр., Петкова, В. (2007): Анализ на структурата на самоуплътяващи бетони с инертен фин минерален пълнител. В: Сб. докл. Научна конференция с международно участие ВСУ'2007 (ред. Ц. Ценков и Д. Партов), София, 15-16 май, 2007 (Том 2), VI-34-VI-40.

8. Стоянов, В. (2007) Относно оптимизиране съставите на самоуплътняващи разтвори. В: Сб. докл. Научна конференция с международно участие ВСУ'2007 (ред. Ц. Ценков и Д. Партов), София, 15-16 май, 2007 (Том 2), VI-41-VI-46.

9. Ivanov Ya., and Stoyanov, V. (2007): High Technologies and New Construction Materials in Civil Engineering, In: Proc. XII Int. Symp. MASE - Struga, September 27-29, 2007, 355-364.

10. Братоев, С., Иванов, Я., Хаджиков, Л. и Стоянов, В. (2008): Оценка на вибрационното въздействие на подземните и надземни транспортни средства върху зданията и съоръженията. В: Юбилейната международна научно-техническа конференция тунелно и метростроителство „Десет години софийско метро", София, 28-29 януари 2008, 191-199.

11. Иванов, Я., Хаджиков, Л. и Стоянов, В. (2008). Приложение на методите на реологията за осигуряване безопасността на съоръженията и хората при природни и техногенни въздействия. В: Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения", Варна, 12-14 септември 2008, 149-158.

12. Hadjikov, L., Stoyanov, V., Ivanov, Ya., Yanovsky, Yu., and Karnet, Yu. (2009): On the Rheology of Carbon Nanotube Suspension. Nanoscience and Nanotechnology, 9 (eds. E. Balabanova, I. Dragieva), Heron Press Science Series, Sofia, 2009, 197-199.

13. Stoyanov, V., and Kolentzov S. (2009): Effects of Fiber Content on the Properties of High-fluidity Mortars for Decorative Applications, In: Proc. 12th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials (ed. N. Barovsky), September 22-24, 2009, Varna, 130-136.

14. Stoyanov, V., Topliyska, A., Radenkov, M., Kuperman, A., Milosheva, B., and Turusov, R. (2009): Functional-gradient Composites with Continuous and Layered Structure, Mechanics and Technology of Composite Materials, In: Proc. 12th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials (ed. N. Barovsky), September 22-24, 2009, Varna, 424-430.

15. Стоянов В., Иванов Я. (2010): Бетони със самовъзстановяваща структура, В: Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения" DCB 2010, 09-11 септември 2010, Варна, 22-32.

16. Стоянов В. (2010): Изследване на свойствата на декоративни разтвори с използване на планиран експеримент, В: Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения" DCB 2010, 09-11 септември 2010, Варна, 463-470.

17. Ivanov Ya., Stoyanov V., Hadjikov L. (2010): On the Modelling of Buckling of Carbon Nanotubes in Polymer Nanocomposites, In: Int. Conf. on Civil Engineering Design and Construction DCB 2010, September 09-11 2010, Varna, Bulgaria, 318-326.

Проекти:

„Градиентно усилени полимерни композити" с Институт по химична физика „Н. Н. Семьонов"- Руска академия на науките, 2005-2007


Членство в научни организации:

Българско реологично дружество

Българско дружество по теоретична и приложна механика

Съюз на учените в България - секция Механика

НТС - Строителство

Награди:

„Млад реолог" от Международно жури на 8 Национална школа-семинар по реология, 1996, София

Лична страница


 


Последна промяна:16-02-2012