Print this page

Експериментална апаратура

В института има изградена локална мрежа от над 100 компютри и базиран на LINUX клъстер от 24 компютри. Разработени са експериментална апаратура и методи за изследване на различни системи:

  • Лазерна система за измерване на премествания и деформации в твърди тела и течности чрез спекъл-интерферометрия;

  • Уреди за измерване и безразрушително изпитване на физични и механични свойства на материали и конструкции;

  • Лабораторна база за експериметнални изследвания и физично моделиране на технологични процеси в системи за хидро-транспорт и напояване;

  • Оборудване за проектиране на компютърни системи за управление на фонтани;

  • Компютърна система с вискозиметър за реологични измервания на физиологични течности;

  • Лабораторно оборудване за изпитване на материали на опън и изследване на релаксация на напреженията.

Последна промяна:05-08-2011