Print this page

Василка Паскова


 

Институт по Механика

Длъжност: Асистент

Секция Биомеханика

Тел: (02) 979 6413

E-mail: v.kostova@imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:

 

Mагистър

Научна специалност: "Медицинска физика"

СУ " Св. Климент Охридски", София, 2011

 

Дипломна работа на тема: „Сравнителен анализ на реологичните свойства на кръв от болни от диабет тип2"

Ръководител: проф. Надя Антонова- Институт по механика към БАН

Тема на дисертацията: „Реологични и електрически свойства при съдови заболявания. Корелационни зависимости"

Научен ръководител: проф. Надя Антонова

Области на професионален интерес (ключови  думи):

Биомеханика и биореология в медицината; Изследване и анализ на кръв и кръвни елементи, обработка на резултати, оценка и проследяване на хемореологични показатели при различни заболявания (Диабет тип2).

 

Допълнителна инфомация

Квалификация „Учител по физика”, 09.2008- 09.2009, ЮЗУ “Неофит Рилски’’, Благоевград;

Европейско училище по Медицинска физика, Франция, 2010;

Едномесечно обучение в Лабораторията по хемореология и невроимунология, към Изследователски център по неврология при РАМН, гр. Москва, Русия, 2014 г.

 

Избрани публикации:

1. V. Paskova, N. Antonova, N. Chaushev, I. Velcheva. Rheological properties of the blood and changes of oscillations in skin temperature after cold test in patients with type 2 Diabetes mellitus “, Series on Biomechanics, 2015, 29, 4, 50-55.

2. V. Ionova, V. Lantsova, E. Tkach, R. Ziganshin, V. Shender, E. Weaver, V. Paskova, N. Antonova, I. Strokov. „Rheological and proteomic studies of blood plasma in patients with Diabetes mellitus type II, Series on Biomechanics, Vol.30, No.2 , 2016, 3-16

3. N. Antonova, K. Tsiberkin , S. Podtaev, V. Paskova, I. Velcheva, N. Chaushev. Comparative study between microvascular tone regulation and rheological properties of blood in patients with type 2 diabetes mellitus, Clinical Hemorheology and Microcirculation, vol. 64, no. 4, pp. 837-844, 2016. DOI:10.3233/CH-168000

4. V. Ionova, V. Lantsova, E. Tkach, R. Ziganshin, V. Shender, E. Weaver, V. Paskova , N. Antonova, I. Strokov, “Protein spectrum of blood plasma in patients with diabetes mellitus type II”, Journal of Cellular Biotechnology 3 (2017/2018) 95–105 DOI 10.3233/JCB-179009

 

Проекти:

1. Проект BG051PO001-3.3.05-0001 на тема: „Comparative analysis of the rheological properties of blood from patients with type 2 diabetes” по схема „Наука и бизнес” за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор .

2. Проект BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”.

3. Проект BG051PO001-3.3.05-0001 на тема: „Oscillations in skin temperature after cold test in patients with type 2 diabetes mellitus and rheological properties of the blood” по схема „Наука и бизнес” за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор .

4. Проект BG051PO001-3.3.05-0001 на тема: „Методи и техники на измерване на реологичните свойства на кръвта при съдови заболявания –мозъчно-съдова болест и диабет” по схема „Наука и бизнес” за предоставяне на средства за провеждане на едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

5. Проект ДНТС/Австрия на тема: „Сравнително изследване на кинетиката на тромбообразуване “ .

6. Договор № ДФУП-17-125/ 31.07.2017 г. по „Програма за подпомагане на младите учени и докторанти на БАН-2017г.“ на тема „Разработване на иновативни реологични и инструментални методи на динамична оценка на микроциркулацията, както и съответни математически модели за описание на реологичните свойства на кръвта”.

7. Договор № Н27/47 на тема: Разработване на експериментална микрофлуидна система и методология за оценка на микрореологичните свойства на кръвта. Анализ на периферната вазомоторна реактивност и съдовите ендотелни функции при пациенти със захарен диабет тип 2.

 

Членство в научни организации:

1. Българско Дружество по Биореология

2. Съюза на учените в България

Награди:

Лична страница


Последна промяна:27-03-2019