Print this page

Оборудване

 

Направление „МЕХАНИКА НА ДЕФОРМИРУЕМОТО ТВЪРДО ТЯЛО"

 

АПАРАТУРА

 

Наименование, тип, идентификационен №, производител

Измервана величина, Обхват на измерване

Неопреде-леност

наноиндентор Agilent Nano Indenter G200, закупен по съвместен проект №ТК01/0185 с  ФНИ между ИМех и ИФХ- БАН (http://ipc.bas.bg/page/bg/nachalo.php

1,5 mm

0,01nm

универсална изпитателна машина ZD 10/90

натоварване от 100 kgf до 10 000 kgf

точност ±5 kgf

 

универсална изпитателна машина FU1000/E

натоварване от 0,4 kgf до 60 kgf

 

точност  ±20 gf

 

Везна Аналитична WA-33

Маса

0.5g-200 g

 

Клас на точност 1

Стойност на деление 0.00001

Електронна везна

Маса

1g-3000g

 

Измерителен микроскоп ММИ-2 817468

 

Раздели-телна способност 5 μm

Металографски микроскоп MИМ -7

 

Увеличение от 60 до 650 пъти

Ултразвукова ПС карта

Честотен диапазон 0.5-25 MHz

Амплитуда и време

 

Измерител на магнитошумово напрежение

Средна стойност на магнитошу-мово напрежение

 

Измерител на термоелектрическо напрежение

Средна стойност на термоелек-тродвижещо напрежение

 

 

 

 

 

ИЗПИТВАНИ ПРОДУКТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изпитвани продукти или характеристики

Вид на изпитване/

характеристика

Методи за изпитване (Стандарт/

Методика)

 

Метали. Изпитване на опън, натиск и огъване.

 

БДС EN ISO 6892:2009

БДС 9440:1972

БДС EN ISO 7438:2005

Пластмаси.Изпитване на опън, натиск и огъване.

 

БДС 12602:1981

БДС 12434:1974

БДС EN ISO 178:2006

Текстилни материали. Изпитване на опън.

 

БДС 8059:1975

 

Изпитване на заварени съединения

За откриване и оразмеряване на обемни нецялостности

Безразрушително ултразвуково изпитване, По БДС ЕN 1712,1713,1714

По БДС ЕN

583-1,2,3,4,5

1712,1713,1714

Изпитване на изковки

откриване и оразмеряване на обемни нецялостности

Безразрушително ултразвуково изпитване, По БДС ЕN 10228-3

По БДС ЕN

583-1,2,3,4,5

БДС ЕN 10228-3

Изпитване на плоски листове

Безразрушително ултразвуково изпитване, По БДС ЕN 10160

По БДС ЕN

583-1,2,3,4,5

По БДС ЕN 10160

Изпитване на отливки,

откриване и оразмеряване на обемни нецялостности

Безразрушително ултразвуково изпитване, По БДС EN 12680-1,3

По БДС ЕN

583-1,2,3,4,5

По БДС EN 12680-1,3

Дебелометрия на изделия

Безразрушително ултразвуково изпитване, По БДС EN 14127

По БДС ЕN

583-1,2,3,4,5

 

Изпитване за откриване на повърхностни нецялостности

Безразрушително чрез капилярни методи/Определяне размерите на откриваните индикации от дефекти, По БДС ЕN 571

БДС EN 571-1,

БДС EN ISO 3059,

БДС EN ISO 3452-2,3

БДС EN 1371-1,2

БДС EN 10228-2

 

Изпитване за откриване на повърхностни и подповърхностни нецялостности на метални изделия съгласно продуктовите стандарти

Безразрушително чрез магнито-прахови методи/

Определяне размерите на откриваните индикации от дефекти,

По БДС EN ISO 9934-1,2,3

БДС EN ISO 1290,1291,

БДС EN 10228-2,

БДС EN 1369

БДС EN ISO 3059

По БДС EN ISO 9934-1,2,3

БДС EN ISO 1290,1291,

БДС EN 10228-2,

БДС EN 1369

БДС EN ISO 3059

Изпитване за откриване на повърхностни нецялостности

Без разрушаване

Визуални методи

По БДС ЕN

Изследване на композитни материали

Без разрушаване

Ултразвуково

Методика

Определяне на скорости на ултразвукови вълни (надлъжни, напречни, повърхностни, подповърхностни и нормални)

Без разрушаване

Ултразвуков метод

 

ASTM E 494,

Методика

Определяне на динамични еластични модули за различни видове материали.

Без разрушаване

Скорости на надлъжни и напречни вълни, плътност

Методика

Измерване на затихването на ултразвукови вълни

Без разрушаване

 

Методика

Ултразвуков спектрален анализ за оценяване на микроструктрукту-рата на материали

Без разрушаване

Коефициенти на затихване на ултразвукови вълни

Методика

Оценяване на вътрешни напрежения

Без разрушаване

Скорости на ултразвукови вълни

Методика

Определяне на плътност на материали

Без разрушаване

Маса, обем

Методика

Феромагнитни материали

Чрез измерване на средна стойност на магнитошумово напрежение-

Уред за измерване на магнитошумово напрежение

Без разрушаване

Средна стойност на магнитошумово напрежение

Методика

Чрез измерване на термоелектическо напрежение

 

Без разрушаване

Термоелектическо напрежение

 

Методика

Акустикоемисион-но изпитване на материали

Акустичен

Без разрушаване, БДС ЕN 1330-9

 

Методика

Определяне на модула на еластичност на композитни материали от минерална вата

Нискочестотен резонансен метод, БДС 15020-80 Акустика. Метод за определяне на динамичния модул на еластичност на звукоизолационни материали.

 

Методика за определяне на модула на еластичност на композитни материали от минерална вата

 

Забележка: Прилагането на ултразвукови, магнитни, капилярни и метод на акустичната емисия изисква подходящо специализирано обучение по методите за безразрушителен контрол и познаване на нормативната база в България и света, което имат само сътрудници в лабораторията. Те са специалисти по специалност 02.01.08 "Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура" .

Прилагането и използването на уредите за БК в практиката изисква специалистите да бъдат сертифицирани по методите за БК по стандартите БДС ЕN 473 и ISO 9712.

В лабораторията по Механика, Диагностика и БК се извършват следните дейности:

 

 • Ултразвукова дебелометрия по БДС EN 14127

 • Ултразвуково изпитване на желязо-въглеродни сплави чугуни и стомани по БДС EN 583-1,2,3,4,5

Ултразвуково изпитване на отливки от стомани и чугуни по БДС EN 12680

Ултразвуково изпитване на плоски продукти от стомани по БДС EN 10160

Ултразвуково изпитване на изковки по БДС EN 10228

Ултразвуково изпитване на заварени съединения по БДС ЕN 1712, 1713, 1714

 

 • Магнитни методи

 • Магнито-прахов изпитване (цветно и луминисцентно) съгласно действащите в страната европейски норми

 • Магнитно-прахово изпитване на отливки от стомани и чугуни

 • Магнитно-прахово изпитване на изковки

 • Магнитно-прахово изпитване на заварени съединения

 • Методи с проникващи течности (цветна и луминесцентна капилярна дефектоскопия) за изпитване на заварени съединения, отливки и изковки и др. метални материали

 • Визуални методи - микроскопия, интраскопия.

 

 

Персоналът от лабораторията по безразрушителен контрол към Институт по механика-БАН извършва лабораторни изследвания на структурата на метални материали :

 • Определяне на плътност на материали

 • Определяне на анизотропия на метали

 • Безразрушително определяне на еластични модули на метални изделия

 • Измерване на скорости и затихване на надлъжни, напречни, повърхностни и подповърхностни ултразвукови вълни

 • Определяне на зърнестост, ивичност и анизотропия чрез ултразвуков спектрален анализ

 • Определяне на механичното напрегнатото състояние на материали и конструкции без разрушаване.

 • Класификация на метални материали по свойства и микроктурктурно състояние чрез комплексен безразрушителен контрол включващ ултразвуков, магнитошумов, термоелектричен метод

МЕТОДИ/ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ

 

Вид на изследването/

Описание на проблема

Използван софтуер

(легализиран)

Области на приложение

Еласто-вископластични големи деформации на поликристали (метали)

Crystal Plasticity Subroutine разработен от Max-Planck Institute for Iron Research, с разрешение за ползване

Локални напрежения, деформации и анизотропия при пластични деформации на метали

Развита, валидирана и използвана в интензивни симулации е числена методика основана на нехиперсингулярен метод на гранични интергални уравнения в усилия за изчисляване на коефициенти на интензивност на напрежение на механичното и електрично поле във функционално подредени пиезоелектрични материали с наличие на дефекти-пукнатини и дупки.

Разработен собствен софтуер, Пакет ФОРТРАН програми

 

Механика на разрушение, оценка на надеждност и диагностика на материали и конструктивни елементи в машиностроенето,

строителството и модерните многофункционални композитни материали използвани в съвременните технологии на интелегентните конструкции.

Решена е двумерна задача за разпространение на сеизмични вълни в геоложка многослойна среда като се отчитат следните фактори: пороеластичност и наличие на вода в почвата; наличие на релеф по свободната повърхност; наличие на слоеве с непаралелни граници; наличие на разломи в геоложката среда, специфични геометрични и геофизични характеристики на сеизмичния източник, специфични геотехнически характеристики на съответния геоложки профил. Разработена е числена методика за синтез на цифрови сеизмограми, велосограми и акселерограми на базата на метод на гранични интегрални уравнения (МГИУ) и интегрални преобразования на Фурие, Лаплас, Радон.

Разработен собствен софтуер, Пакет ФОРТРАН програми

 

Сеизмична механика и антисеизмичното осигуряване на строителните конструкции.


Последна промяна:15-06-2017