Print this page

Иван Мирчев Иванов

Заемана длъжност: гл.асистент

Направление: Биомеханика

Тел.: (02) 979 6413

E-mail: iivanov@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор, Институт по Механика, 2008 г.

Главен асистент, 2010 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Биореология, Хемореология, Еритроцитна агрегация, Електрореология

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

1. Иванов И. М., Алексиев Ал. Р., Глухчева Й. Г., "Ултразвуково, реологично и морфологично изследване на полусинтетични моторни масла от типа 10W/40", Научни известия на НТСМ, година ХIX, бр.1 (121), 312 - 314, 2011.

2. N. Antonova, P.Riha, I.Ivanov, Y. "Experimental evaluation of mechanical and electrical properties of RBC suspensions under flow. Role of RBC aggregating agent", Clinical Hemorheology and Microcirculation, Volume 45, Number 2-4, 2010, 253-261.

3. N. Antonova, P. Riha, I. Ivanov and Y. Gluhcheva, Study of Rheological and Electrical Behaviour of RBC Suspensions in Dextran and PEG under Non-steady Flow. Role of RBC Deformability and Morphology, IFMBE Proceedings Series, vol.31, pp. 330-333, 2010.

4. И. Иванов, А. Шулев, С. Константинов, Н. Антонова, "Основни етапи при роботизирано инжектиране на клетъчни култури", Национална конференция с международно участие ''ММММЕТ'2010'' 25-27 Юни, 2010.

5. E. Zvetkova, N. Antonova, I. Ivanov, Y. Savov, Y. Gluhcheva, "Main hemorheological problems in disorders of social significance", Series on Biomechanics, Vol. 25, No. 1-2, 2010, 61- 67.

6. E. Zvetkova, N. Antonova, I. Ivanov, Y. Savov, Y. Gluhcheva, " Platelet morphological, functional and rheological properties attributable to addictions", J. Clinical Hemorheology and Microcirculation Volume 45, 2010, 245-251.

7. N. Antonova, I. Ivanov, Y. Gluhcheva, E. Zvetkova, "Rheological and electrical properties of RBC suspensions in dextran 70. Changes in RBC morphology.", IFMBE Proceedings, NAIIYG, The 12th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - MEDICON 2010, Chalkidiki, Greece May 27-30, 2010.

8. Antonova N., Riha P., Ivanov I., Experimental evaluation of mechanical and electrical properties of RBC suspensions under flow. Role of RBC aggregating agent, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation Volume 45, 2010, 253-261.

9. Kaliviotis E., Ivanov I., Antonova N. and Yianneskis M., Erythrocyte Aggregation at Non-Equilibrium Flow Conditions: a Comparison of Characteristics Measured with Electrorheology and Image Analysis, J. Clinical Hemorheology and Microcirculation, Volume 44, Number 1 / 2010 DOI10.3233/CH-2009-1251, pp. 43-54.

10. Hadjikov L., Koulova-Nenova D., Ivanov Ya., Yahovski Yu., Karnet Y., Ivanov I., "Buckling of repeatable elements in the structure of polymer nanocomposites", Comptes rendus de I'Académie Bulgare des Sciences, Tome 62, No. 8, 1009-1014, 2009.

11. N. Antonova, P. Riha, I. Ivanov, "Time dependent variation of human blood conductivity as a method for an estimation of RBC aggregation", Clinical Hemorheology and Microcirculation 39 (1-4), pp. 69-78, 2008.

12. N. Antonova, E. Zvetkova, I. Ivanov, Y.Savov, "Hemorheological changes and characteristic parameters derived from whole blood viscometry in chronic heroin addicts", Clinical Hemorheology and Microcirculation 39 (1-4), pp. 53-61, 2008.

 

Проекти:

1. "In vitro - Моделиране на зараждането на инсулинови кристали в поток и разтварянето им в кръвния ток; Възстановяване на инсулин от използвани инсулинови писалки", Институт по Физико-Химия - ДO 02-3/2009.

2. "Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен - предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката" - ДОГОВОР № BG051PO001-3.3-04-0021. Институт за изследване на обществата и знанието.

3. Специализирани мехатронни системи за микро и нанотехнологиите - СпеСи-МиНТ, Институт по Механика.

 

 

Членство в научни организации:

Съюз на учените в България

Българско дружество по биореология

 

Награди:

Лична страница

 


Последна промяна:04-10-2011