Print this page

Проекти

  • Европейски проект EUCogII: 2nd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics (Feb. 2009 - Jan. 2012) (http://www.eucognition.org/index.php?page=contact-information (Частична финансова подкрепа)

  • ЕБР:„Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрически свойства на кръвта и нейните формени елементи" между Института по хидродинамика към АНЧР и Института по механика към БАН

  • "Идентификация, анотация и моделиране ролята на микро-рнк в ракова мрежа на човек" - между DAAD и Националния фонд НИ - проект DOO02/05.03.2009

  • „Сравнително изследване на кинетиката на тромбообразуване” ДНТС/Австрия 01/10 от 24.08.2017 г., финансиран от ФНИ - Отчет

  • „Механични и електрически свойства на кръвта и експериментална оценка на локалните еластични характеристики на биологични клетки чрез методите на контактната механика. Сравнително изследване " (ЕБР-между Институт по топло- и масообмен "Ликов" към НАНБ и Института по механика- БАН


Последна промяна:17-02-2020