Print this page

Обяви

Институтът по Механика при Българската Академия на Науките обявява конкурс за проектиране на чисти помещения в сградата на Института.

КОНКУРС

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2024” на Националния комитет по ТПМ (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).

Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“, за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“, със срок 1 /един/ месец от публикуването на обявата.
Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.1 Машинно инженерство, научна специалност „Роботи и манипулатори“, за нуждите на научно структурно звено „Мехатроника“, със срок 1 /един/ месец от публикуването на обявата.
Изследовател R1 в лаборатория 1.3. „Мехатронни системи за микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клекки и микро обекти“
Изследовател R2 в лаборатория 1.3. „Мехатронни системи за микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клекки и микро обекти“
Изследовател R2 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“
Изследователи R2 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“
Изследовател R2 в Лаборатория “Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси“
Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Изследовател R1 в Лаборатория 8 „Лаборатория за изследване на топлопроводност.
Резултат от работата на комисия в Институт по Механика – БАН за избор на изследовател R3 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“
Изследовател R3 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“

След провеждане на конкурс в Институт по Механика – БАН за избор на изследовател R2 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“...

Изследовател R1 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“
Изследовател R2 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“
Двама изследователи R2 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“.
Изследовател R3 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“.
Изследовател R3 в Лаборатория 1.3. „Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти“
Двама изследователи (R2) в Лаборатория 1.3. „Мехатронни системи за микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро обекти“
Трима изследователи /R1, R2/ в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“.
Изследовател R3 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“.
Изследовател R1 в лаборатория 1.3 „Мехатронни системи за микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро обекти“.

Изследовател R3 в лаборатория 1.4. “Механика и управление на роботизирани системи“.

Изследовател R2 в лаборатория 1.4. “Механика и управление на роботизирани системи“.

Изследовател R3 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ .

Изследовател R3 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ .

Изследовател R2 в Лаборатория 1.3. „Мехатронни системи за микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клекки и микро обекти“

Изследовател R2 в лаборатория 1.4. “Механика и управление на роботизирани системи“.

Изследовател R3 в Лаборатория 1.3. „Мехатронни системи за микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клекки и микро обекти“

Изследовател R2 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ .

Изследовател R3 в лаборатория “Лаборатория Микро и наномеханика на мехатронни системи“ .

Изследовател - R1 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ .

Изследовател R1 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 40 часа седмично.

С решение на УС на БАН от 21.07.2022г. стартира в БАН Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти финансирана от МОН.

Водещ изследовател R4 в лаборатория “Лаборатория Микро и наномеханика на мехатронни системи“ .

в изпълнение на проект, финансиран с договор No BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 10 часа седмично.

Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021 – 2022 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 20 от 11.03.2022 г.

Институт по Механика – БАН търси да назначи

Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално  направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали”  за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите” със срок 1 месец от публикуването на обявата.

1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 6 месеца, със заетост до 4 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 15 часа в зала 200 (и/или по ZOOM) на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Аника Свиленова Александрова-Уатанабе.

 

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН обявява конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение (научния екип) с двама изследователи с научна степен (по един от категория R2 и R3) на непълно работно време по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Кандидатите, изследовател R2 с научна степен (гл. асистент) и изследовател R3 с научна степен (доцент) трябва да отговарят на следните изисквания и ще изпълняват описаните задължения и функции в екипа за изпълнение на проекта:

Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2021 – 2022 г. Конкурсът е обявен в ДВ, брой 61 от 23.07.2021 г.

1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 6 месеца, със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

1. Юрист на проекта на непълно работно време

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на трудов договор със заетост до 2 часа на ден, но не повече от 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

1. Експерт по ЗОП на непълно работно време

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на трудов договор със заетост до 2 часа на ден, но не повече от 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 68 от 31.07.2020 г.

Конкурс за попълване състава на екипа за управление по Проект № BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“

Институтът по механика при БАН търси да назначи изследовател на непълно работно време

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов)

Последна промяна:11-05-2016