Print this page

Галин Славчев Вълчев

 

Заемана длъжност:
Главен асистент

Стая : 105

Тел: (02) 979 6701

E-mail: gvalchev@imbm.bas.bg

Образование/академични квалификации


2010 – 2015

Докторска степен (Ph.D.) по математика, Институт по Механика – Българска Академия на Науките, София, България
 • Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката“
 • Заглавие на дисертационният труд: Fluctuation-Induced Interactions in Finite-Size Fluid Systems (защитен на 15.10.2015 г.)
 • Научен ръководител: Проф. дн Даниел Маринов Данчев
2008 – 2009
Магистърска степен по теоретична и математична физика, Факултет по физика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България
 • Заглавие на дипломната работа: Електрослаби взаимодействия между кварки и лептони в модела с  максимална маса
 • Ръководител: Акад. проф. дн Матей Драгомиров Матеев
2004 – 2008
Бакалавърска степен по физика, Факултет по физика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България
 • Заглавие на дипломната работа: Сравнение между стандартният модел на елементарните частици и моделът с максимална маса
 • Ръководител: Акад. проф. дн Матей Драгомиров Матеев

 

Участие в проекти

2009 – 2011
Проект BG051PO001-3.3.04/40, Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане взимането на решения
-    Финансиране: Европейски Социален Фонд (2007 – 2013) и  Министерство на образованието, младежта и науката на Република България
по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
-    Участието ми в тоза проект бе като член на целевата група. В рамките на програмния период моите усилия бяха насочени към численото изследване на устойчивостта на ферофлуидни течения под въздействието на външно магнитно поле.
2008 – 2011
Проект ДО02/171/2008 (ТК 01/0532), Специализирани мехатронни системи за микро и нано технологии - СпеСи-МиНТ
-    Финансиране: Министерство на образованието, младежта и науката на Република България
-    Участието ми в тоза проект бе като член на колектива. В рамките на програмния период беше разработен подходът на повърхнинно интегриране (Surface Integration Approach), използван за получаване на аналитични изрази за ван дер Ваалсовата сила на взаимодействие между обекти с произволна геометрия и равнинна подложка.
2011 – 2014
Проект ДМУ 03/37, Разработване на алгоритми, числени схеми и тяхното приложение в микрофлуидиката и флуктуационно-индуцираните взаимодействия
-    Финансиране: Министерство на образованието и науката на Република България
-    Участието ми в тоза проект бе като член на колектива. В рамките на програмния период беше изследвано числено взаимодействието между термодинамичната сила на Казимир и тази на ван дер Ваалс в ограничена флуидна ситема с геометрия на тънък филм.
2012 – 2015
Проект BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012, Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот
-    Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013) и Европейския Социален Фонд.
-    Участието ми в тоза проект бе като член на целевата група. В рамките на програмния период бяха извършени изследвания върху равновесните форми на биологични мембрани, като по-специално беше разгледана тази на червените кръвни клетки.
2016 – 2017
Проект ДФНП-193, Математическо моделиране на флуктуационно-индуцирани взаимодействия в прости флуидни системи
-    Финансиране: Българска академия на науките.
-    Участието ми в тоза проект е като ръководител. В рамките на програмния период бе изследвано поведението на пълната сила на взаимодействие, между сферична частица и гладка твърдотелна повърхност, както и между две сферични колоидни частици в критичен флуид, както като функция на температурата така и на химичния потенциал на флуида.
2016 – 2019
Проект ДН 02/8, Точни аналитични и числени резултати за поведението на крайно-размерни  нехомогенни статистико-механични системи с фазови преходи
-    Финансиране: Министерство на образованието и науката на Република България.
-    Участието ми в тоза проект е като член на колектива. Сред задачите предвидени за изпълнение са: a) математическо моделиране на флуктуационно-индуцирани взаимодей-ствия в прости флуидни системи с дискретна симетрия; б) изследване на флуктуационно-индуцирани сили на взаимодействие между въглеродни нанотръбички, намиращи се под действието на хидростатично налягане и графитна подложка и между аксиално-симетрични везикули и двуслойна липидна мембрана.

 

Публикации

В списания с импакт фактор

 1. Slavtchev S., Hennenberg M., Valchev G., Weyssow B., Stability of ferrofluid flows in a horizontal channel subjected to a longitudinal temperature gradient and an oblique magnetic field, Microgravity Sci.Technol., 20(3-4), 199-203, (2008). IF 0.475
 2. Hennenberg M., Slavtchev S., Valchev G., On the Hill Equation Describing Oscillations of a Ferrofluid Free Surface in a Vertical Magnetic Field, Microgravity Sci. Technol., 22(3), 455-460, (2010). IF 0.713
 3. Dantchev D., Valchev G., Surface integration approach: A new technique for evaluating geometry dependent forces between objects of  various geometry and a plate, J. Coll. Int. Sci., 372(1), 148-163, (2012). IF 3.172
 4. Valchev G., Dantchev D., Critical and near-critical phase behavior and interplay between the thermodynamic Casimir and van der Waals forces in a confined nonpolar fluid medium with competing surface and substrate potentials, Phys. Rev. E, 92(1), 012119, (2015). IF 2.288
 5. Valchev G., Vassilev V., Djondjorov P., On different models describing the equilibrium shape of erythrocyte, Bulg. Chem. Commun., 47(В), 84-94, (2015). IF 0.229
 6. Valchev G., Dantchev D., Sign change in the net force in sphere-plate and sphere-sphere systems immersed in nonpolar critical fluid due to the interplay between the critical Casimir and dispersion van derWaals forces, Phys. Rev. E, 96, 022107, (2017). IF 2.284

 

Списания без импакт фактор и бюлетини


 1. Slavtchev S., Valchev G., Hennenberg M., Weyssow B., Stability of a thermoconvective ferrofluid flow in a horizontal channel with respect to two-dimensional waves, Proc. of he 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 101-106, (2009).
 2. Valchev G., Slavtchev S., Hennenberg M., Weyssow B, Stability of a ferrofluid flow in a laterraly heated channel subjected to a magnetic field, Proc. of the 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 617-621, (2010).
 3. Dantchev D., Valchev G., Kostadinov K., On the interaction of a micro object with the working arm of a gripper immersed in a nonpolar fluid, Proc. of the 7th International Conference on Multi-Material Micro Manufacture, 184-187, (2010).
 4. Valchev G., Dantchev D., Kostadinov K., On the Forces between Micro and Nano Objects and a Gripper, IJIMR, 2(2), 15-33, (2012).
 5. Hennenberg M., Slavtchev S., Valchev G., On Faraday instability in magnetic liquids: Ince-Erdelyi approach applied to the Hill equation describing oscillations of a ferrofluid free surface, JTAM (Bulgaria), 43(4), 49-68, (2013).
 6. Вълчев Г., Данчев Д., Роля на флуктуационно-индуцираните взаимодействия в микро- и наносвета, Списание на Българската Академия на Науките, 1, 12-18, (2013).
 7. Вълчев Г., История на флуктуационно-индуцираните взаимодействия: от Ренесанса до наши дни, Българска Наука, 99, 41-60, (2017).
 8. Valchev G., Djondjorov, P., Vassilev, V., Dantchev, D., Van derWaals Interactions between Planar Substrate and Tubular Lipid Membranes Undergoing Pearling Instability, AIP Conf. Proc., 1895, 090002, (2017).
 9. Valchev G., On the effects from the simultaneous occurrence of the critical Casimir and dispersion forces between conical colloid particle and a thick plate immersed in nonpolar critical fluid, MATEC Web of Conferences, 145, 01008, (2018).
 10. Valchev G., Dantchev, D., Fluctuation-induced interactions between ellipsoidal particle and planar substrate immersed in critical medium, AIP Conf. Proc.,........,…………,  (2019).
Последна промяна:03-01-2019