Print this page

Добри Йорданов Данков

Заемана длъжност: н. с. I ст.

Секция: Математическо моделиране и числени симулации

Стая: 329

Тел.: (02) 979 6458

E-mail: dankov@imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:

 

Доктор, Институт по механика, Българска Академия на Науките, 2007

Области на професионален интерес (ключови думи):

Динамика на разредени газове, числени методи Монте Карло

 
Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 

  1. Dankov D., Roussinov V., Numerical effects at Monte Carlo simulation of chemical reactions Proc. Of the 37 Springer Conference of UBM, Borovets, 04.2008, p.179-183.

  2. Данков Д., Приложение на метод Монте Карло за изследване на неустойчиви течения на разреден газ, Автореферат на дисертация за получаване на научна и образователна степен “Доктор” по научна специалност 01.01.13, София 2007г.

  3. Dankov D., Roussinov V., Monte Carlo Simulation of the Bénard Instability in a Rarefied Gas Mixture, Proc. Of the 35 Springer Conference of UBM, Borovets, 04.2006, p.245-250.

  4. Dankov D. Stefanov S., Influence of boundary conditions and chemical reactions on the Rayleigh-Bénard convection of a rarefied gas mixture, Rarefied Gas Dynamics: 24th International Symposium, American Institute of Physics 2005, pp595-600.

  5. Dankov D. Stefanov S., Influence of a chemical reaction on the Rayleigh-Bénard convection in a rarefied gas mixture, Proceedings of the 29th International Summer School “Applications of Mathematics in Engineering and Economics” Bulwest 2003, pp164-169.

 

Проекти: ММ 1404/2004 г. : Математическо моделиране на микротечения на вискозен газ

 

Членство в научни организации: Съюз на Математиците в България

 


Последна промяна:29-11-2011