Print this page

Никола Николов

Заемана длъжност: Доцент

Секция: Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая: 323

Тел.: (02) 979 64-53(02) 979 64-53

E-mail: n.nikolov@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

доктор, Инст. по механика – БАН, 2000г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Механика; Механично поведение; Метали; Технология; Машиностроене; Машини; Напрегнато и деформирано състояние; Пластично формоизменение на листови метали; Рязане на метали; Материално инженерство и метални структури; Нанокристални и аморфни метали и сплави и Нанотехнологии; Проектиране, Експерименти; Числени симулации; Математическо моделиране; Оптимизация.


Допълнителна информация:

Избрани публикации:

 1. Nikolov, N. Yavari A. R. Influence of Additional Elements on Temperature Characteristics of Amorphous Hf-alloys. Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des Sci. Volume 61, No 5, pp. 603608 (2008).

 2. Nikolov, N. Influence of the Anisotropy of Aluminum Blank during Deep Drawing, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 37, No. 3, pp. 61 – 74 (2007).

 3. Nikolov, N., Baltov A., Influence of Material Senstitvity to Stress State on The Optimal Design of Deep Drawing Technological Processes, Engineering MECHANICS, Vol. 14, No. 6, pp. 1 – 13 (2007).

 4. Nikolov, N., T. Avdjieva, A Method for Determining the Contact Parameters of a Rail-Will, XII Scientific–Expert Conference Railcon’06, Nis, Serbia, pp. 57 – 60 (2006).

 5. T. Avdjieva, N. Nikolov, Computer Modeling of Contact Fatigue Parameters in Railways. 6th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, RaDMI 2006, Budva, Montenegro, pp 78 – 83 (2006).

 6. Nikolov, N., D. Pashkouleva, A. Nedev, V. Kavardzhikov, Experimental Investigations of the Deep Drawing Process of Steel Blanks, Compt. Rend. de l’Acad. Bulg. des Sci. Volume 59, No 5, pp. 504 – 499 (2006).

 7. Nikolov, N., Loss of stability of the deformation process during deep drawing technological process. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume 36, No. 2, pp. 31 – 46 (2006).

 8. Nikolov, N., A. Baltov, Influence of the size and structure of grains on the mechanical behaviour of nanocrystalline materials, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume 35, No. 4, pp. 101 – 112 (2005).

 9. Nikolov, N., A. Nedev, Die roundness radius analysis for different metals during deep drawing process, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume 35, No. 3, pp. 69 – 86 (2005).

 10. Nikolov, N. Mathematical models of Tg and Tx, and search for maximal supercooled liquid regions Tx for Zr-Al-Cu-Ni glassy alloys “Technical Ideas”, бр.4, pp. 67 – 79 (2004).

 11. Nedev, A., N. Nikolov and I. Altaparmakov, Blank Diameter Analysis for Different Metals during Deep Drawing Process, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, бр.2, pp. 59 – 74 (2004).

 12. Nikolov, N. A. Nedev and I. Altaparmakov, Blank Thickness Analysis during Deep Drawing for Different Metals. “Journal of Materials Sciences and Technology”, Volume 12, No 2, pp. 209 – 220 (2004).

 13. A.R. Yavari, N. Nikolov, N. Nishiyama, T. Zhang, A. Inoue, J.L. Uriarte and G. Huenen, The Glass Transition of Bulk Metallic Glasses Studied by Real-Time Diffraction in Transmission Using High-Energy Synchrotron Radiation., J. Materials Science and Engineering A. Vols. 375-377, pp. 709-712 (2004).

 14. Nikolov, N. and A. R. Yavari, Investigations on Glass Forming Ability of Hf-alloys by Mathematical Modeling and Optimizations., Journal of Material Transactions of Japan Institute of Metals, Vol. 44, No 9, pp.1752 (2003).

 15. J.L. Uriarte, N. Nikolov, A.R. Yavari, A. Revesz and M.D. Baro, Development of Hafnium-Based Bulk Metallic Glasses with Large Supercooled Liquid Regions., Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials, Vols. 15-16, pp. 115-118 (2003).

 16. A. R. Yavari, E. Deloffre, N. Nikolov, M. Tonergaru, S. Hamar-Thibauld, C.A.D. Rodrigues and W.J. Botta F., Design and Stability of YCuNiAl Glassy Metals. Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials, Vols. 15-16, pp. 111-114 (2003).

 17. A. R. Yavari, S. Pang, D. Louzguine, A. Inoue, N. Lupu, N. Nikolov and G. Heunen, Change in Thermal Expansion Coefficient of Bulk Metallic Glasses Tg Measured by Real-Time Diffraction Using High-Energy Synchrotron Light., Journal of Metastable and Nanocrystalline Materials, Vols. 15-16, pp. 105-110 (2003).

 18. Nikolov, N. Loss of Stability of the Blank Forming Process during Deep Drawing Technological process. Journal of Materials Sciences and Technology, Vol. 10, No. 3, pp.12-29 (2002).

 19. Nikolov, N. Optimization of Geometrical Parameters of Deep Drawing Stamps. Technical ideas, Vol. 38, No. 3-4, pp. 86 – 99 (2001).

 20. Nedev, A. Nikolov, N. A Numerical Simulation of Deep Drawing Process of Axisymmetrical Blanks. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 30, No. 4, pp. 52 – 63 (2000).

 21. Николов, Н., Числено изследване на напрегнато-деформираното състояние при дълбоко изтегляне на ротационни детайли, сп. Машиностроене, Година 49, No. 4, стр. 31 – 33 (2000).

 22. Николов, Н., Теоретичен анализ на напрегнато-деформираното състояние при дълбоко изтегляне на ротационни детайли, сп. Машиностроене, Година 49, No. 2-3, стр. 15 – 19 (2000).

Проекти:

1. Научно-изследователски проект „Моделиране на процес на дълбоко изтегляне чрез максимално използване на пластичния потенциал на материала” – Министерство на образованието и науката, Проект № ВУ-ТН-923/2006 – текущ.

2. Производствено-изследователски проект „Подобряване на качеството на продукта алуминиеви капачки за фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост и ефективността на тяхното производство чрез моделиране на технологичния процес дълбоко изтегляне” към Национален Иновационен Фонд на предприятие „Херти-ООД” – Шумен, Проект № ИФ -01-108/05.05.2005 – текущ.

3. Научно-изследователски проект „Рационално проектиране на технологични процеси с отчитане на комбинирани спрегнати ефекти” – Министерство на образованието и науката, Проект № TH-1005/00 – завършен 2004год.

 

Членство в научни организации:
Съюз на Учените в България

 


Последна промяна:19-07-2018