Print this page

Изпитвания и услуги

 

Лаборатория за изпитване на материалите

при високи скорости на ударни натоварвания чрез

система Прът на Хопкинсън - Колски


 

 

 

Лабораторията се намира в сградата на Института по механика към БАН. Гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 4, етаж -2, стая 19; www.imbm.bas.bg

 

 

Предназначение

Машината се използва за бързо определяне на диаграмата на еластично и пластично деформиране при натиск, получен вследствие на удар с избрани параметри. От диаграмата се определят модул на еластичност и граница на провлачане или якост. Максималното напрежение и максималната деформация зависят от избраните условия на удара (маса и скорост на ударника).

Описание на основните елементи

Системата се състои от 3 пръта от високо-якостна стомана с диаметър 20 мм, които са монтирани на плъзгащи лагери и са подвижни в надлъжно направление. Пробното тяло е цилиндрично с препоръчителни размери 5 или 8 мм диаметър и 5 или 8 мм дължина. Пробното тяло се разполага между първия и втория прът. В средата на тези пръти са залепени тензодатчици. Има апаратура за регистриране на деформацията на датчиците с честота 1 милион записа в секунда. Има четири ударника с дължина между 200 мм и 800 мм и устройство за изстрелване на избран ударник с въздух под налягане. Има компютър за запис и обработка на данните.

Принцип на действие

След като първия прът бъде ударен (от изстрелян ударник), пробното тяло се деформира между двата пръта. През първия прът преминава удряща вълна - 1 (incident wave), а по- късно и отразена вълна - 2 (отразява се от челото на пръта и се връща към датчика, reflected wave), вижте фигурата. Датчика на втория прът регистрира преминалата през пробното тяло вълна – 3 (transmitted wave). От регистрираните деформационни импулси се извлича диаграмата на пробното тяло.

Регистрирани сигнали и изчислена диаграма

Услуги за външни възложители

 1. Бързо определяне на деформационни и якостни характеристики при ударно натоварване (за 1 материал и избрани ударник и скорост).
 2. Сравнение на деформационни и якостни характеристики при ударно натоварване на няколко материала (при избрани ударник, скорост и размери на образците).
 3. Изработка на образци с нужните размери от материал на клиента.
 4. Консултации

 

Ориентировъчни изисквания и условия

 1. Изпитват се образци с цилиндрична форма, диаметър 5 или 8 mm и височина 5 или 8 mm. Препоръчителен размер: d = 8 mm, h = 8 mm.
 2. Скорост на удара: до 28 m/s. Препоръчителна скорост: 15 m/s.
 3. Размери на ударници: 200, 400, 600, 800 mm. (Маса от 0.5 kg до 2 kg.) Препоръчителен размер: 400 mm.
 4. Препоръчителен брой на образци за изпитване от 1 вид: 3 броя.
 5. Цена за изпитване: 180 лв без ДДС за 3 броя образци.
 6. Цена за изработка на образци (от материал на клиента и ако имаме възможност): 6 лв/образец.
 7. Цена за консултации: безплатно или по договаряне.

 

Ориентировъчен ред за извършване на услуги на външни възложители

 • Изясняване и договаряне на план на експеримента, вкл. крайна цена и срок за изпълнение
 • Изготвяне и подписване на договор
 • Доставка на материали и образци
 • Изработка на образци (ако е възможно и договорено)
 • Изпитване
 • Изготвяне на протокол с резултатите от експеримента
 • Плащане
 • Предаване на протокола

 

За въпроси, договаряне и поръчки

Доц. д-р инж. Румен Кръстев,

отговорник за лаб. „Прът на Хопкинсън-Колски“

Тел. +359-889-701-105

Ел. поща r_krastev@imbm.bas.bg

 

Документ в PDF формат

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Последна промяна:23-04-2021