Print this page

Тема 2

Теория ипрактика на сложните системи – методология и приложения:

А) сложни флуидни, социални и други сложни системи в областта на естествените науки и биологията

Б) нанокомпозитните материали

 

Ръководител на Тема 2А : проф. дмн Николай К. Витанов

 

 

служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

проф. дмн Николай Колев Витанов

116

979 6416

vitanov@imbm.bas.bg

асоц. член - чл. кор.проф. дмн Стефан Петров Радев

327

979 6457

stradev@imbm.bas.bg

проф. д-р Елена Ванчева Николова

308

979 6443

elena@imbm.bas.bg

проф. д-р Златинка Димитрова

 

 

 

д-р Иван Пейчев Йорданов

116

979 6416

jordanovip@gmail.com

маг. Цветелина Иванова

116

979 6416

 

маг. Марин Мутафчиев 116 979 6416

докт. Калоян Витанов

 

 

 

 

В рамките на работата по задачата се провеждат изследвания в следните области:

 

  1. Разработка и приложение на методи за аналитично и числено решаване на нелинейни диференциални и други уравнения, свързани с описание на флуидни и други системи;
  2. Изследване на горните граници на величини, свързани с турбулентни течения на флуиди;
  3. Изследване на течения на биофлуиди и свързаната с тях динамика на микробиологични системи, включително и на молекулно ниво;
  4. Приложение на мултимащабното моделиране към флуидни, биофлуидни и биологични системи;
  5. Адаптиране и приложение на математическия апарат, разработен във връзка с механиката и статистическата механика на флуидите, към изучаване на кинематиката, динамиката и еволюцията на сложни механични, химични, биологични, икономически и социални системи;
  6. Линеен и нелинеен анализ на времеви редове за еволюцията и характеристиките на флуидни и други системи;
  7. Оценка на риска в сложни мехатронни, природни, икономически и социални системи. Безопасност и оценка на риска от употребата на графен и въглеродни нанотръби в нанокомпозитни материали системи.

Последна промяна:27-02-2024