Print this page

Поля Стойкова Добрева

Заемана длъжност: доцент

Направление: Механика на флуидите

Стая №: 202

Тел.: (02) 979 6421

E-mail: polya@imbm.bas.bg, polya2006@yahoo.com

Научни степени, организация, година:

 


 • Магистър, СУ „Св. Климент Охридски", 1998.
 • Доктор, Институт по механика - БАН (ВАК), 2009.
 • Доцент, Институт по механика - БАН, 2012.

 

Области на професионален интерес (ключови думи):


 • Числени методи,
 • Приложение на математическите методи за моделиране на геокосмични задачи

 

Допълнителна информация

Избрани публикации:

 1. O.  Nitcheva, P. Dobreva,  B. Milev,   E. Bournaski,   Hydrology models application to solution of the river deviation problem during dam construction,  Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 50,  2019.
 2. P. Dobreva, O. Nitcheva, V. Koutev, M. KartalevGas-dynamic interpretation of the ion density variations in the magnetosheath: Comparison with Cluster data, AIP Conference Proceedings,  2075, 060003,  2019.
 3. O. Nitcheva, A. Yordanova, B. Milev, P. Dobreva,  V. Koutev, T. Trenkova, Soil physics simulation as an option for country scale groundwater recharge estimation, AIP Conference Proceedings,  2075, 130016,  2019.
 4. P. Dobreva, O. Nitcheva, M. KartalevA case study of the plasma in the magnetosheath using the numerical magnetosheath-magnetosphere model and THEMIS measurements, MATEC Web of Conferences, 145, 03004,  2018.
 5. P. Dobreva, M. Kartalev, O. Nitcheva, N. Borodkova, G. ZastenkerExperimental and numerical investigation of plasma parameters in the magnetosheath, MATEC Web of Conferences, 145, 03003,   2018.
 6. M. Stoyanova, A. Kandilarov, V. Koutev, O. Nitcheva, P. DobrevaPotential of multispectral imaging technology for assessment coniferous forests bitten by a bark beetle in Central Bulgaria, MATEC Web of Conferences, 145,  01005, 2018.
 7. P.S. Dobreva, M.D. Kartalev, N.L. Borodkova,  G.N. Zastenker, Near-magnetopause magnetosheath in 3D gasdynamic module of the numerical magnetosheath-magnetosphere model,  Advances in Space Research, 58(2),  pp. 188-195,  2016.
 8. P. Dobreva, G. Zastenker, N.  Borodkova,  M. Kartalev, Modelling the magnetosphere response to the passage of an interplanetary  magnetic cloud.  Interball-1  crossings, Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 66(2),  pp.  253-260, 2013.
 9. M.  Kartalev, P. Dobreva, V. Keremidarska, M. Dryer, Solar wind-comet exosphere  interaction. 2. Could the single-fluid gas-dynamic model be applicable to the Rosetta mission,  Journal of  Theoretical and Applied Mechanics, 42(1),  pp. 71-90,   2012.
 10. V.  Keremidarska,  M.  Kartalev, P. Dobreva,  M. Dryer, Solar wind-comet exosphere interaction. 1. A single fluid gasdynamic model, Journal of  Theoretical and Applied Mechanics, 41(3),   pp. 65-82, 2011.
 11. P.S. Dobreva, M.D. Kartalev, D. Koitchev, V.I. Keremidarska, M. Kaschiev, On the modular approach of a 3D model of the system magnetosheath-magnetosphere, Advances in Space Research,   41(8), pp. 1279-1285, 2008.
 12. M. Kartalev, P. Dobreva, E. Amata, M. Dryer, S. Savin, Some tests of a new magnetosheath model via comparison with satellite measurement, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70(2-4),  pp.  627-636,  2008.
 13. Г.Н. Застенкер , М.Д. Карталев, П.С. Добрева, Н.Н. Шевырев, А. Коваль, Сравнение измерений параметров плазмы в магнитослое с расчетами на основе новой магнитослойно-магнитосферной модели, Космич. Исслед., том 46, N6, стр. 499-513, 2008.
 14. M. Kartalev, S. Savin, E. Amata, P. Dobreva, G. Zastenker, N. Shevyrev, Magnetopause cusp indentation: an attempt for a new model  consideration  European Space Agency, (Special Publication) ESA SP(598), pp. 339-344, 2006.
 15. P.S. Dobreva , M.D.  Kartalev, N.N. Shevyrev, G.N. Zastenker, Comparison of a new magnetosphere - magnetosheath model  with  Interball-1 magnetosheath plasma measurements,  Planetary and Space Science,  53(1-3),  pp.  117-125, 2005.


Проекти:


Ръководител на проект с ФНИ:

 • Моделиране на ефекти от влиянието на космическите лъчи и слънчевия вятър върху околоземното  пространство, 2012-2015 г.

Участник в следните проекти:

 • Магнитослой-3 2011-2016 г.   с ИКИ – РАН;
 • Магнитослой-2 2009-2010 г.   с ИКИ – РАН;
 • Магнитослой 2006-2008 г.   с ИКИ – РАН;
 • Магнитослой 2003-2005 г.   с ИКИ – РАН;
 • Проект (INTAS - 6FP) „Слънчев вятър: нов поглед и измерване с по-висока разрешаваща способност” (Solar wind: New glance in better resolution), 2007-2009;
 • Проект BG051PO001-3.3.04/40 „Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения” по ОП „Развитие на човешките ресурси”,  2009-2011;
 • Проект CIP-53 при  IHY ( Международна Хелиосферна година), Моделиране на течението в магнитослоя и положението на магнитопаузата в областта на каспа, Италианско-Българско сътрудничество,  2006 -2009.
 • Проект EOARD #053024  „Нови техники за прогнозиране на космическото време” (New Techniques is Space Weather Forecasting), 2005-2006.
 • Проект на  МОН НЗ1315 „Самосъгласуван, базиран на експериментални данни електромагнитен модел на системата атмосфера – йоносфера – магнитосфера”, 2005-2007.

Участие в научни организации:

 • Съюз на учените в България
 • Съюз на математиците в България

Награди:

 • Първа награда за млад учен на международната конференция - "Влиянието на слънчевата активност върху магнитосферата" - Прага, 2003 г.
 • Награда на Фондация „Еврика” за постижения в науката за 2009 г. на млад учен.
Лична страница http://www.imbm.bas.bg/index.php?page=240


Последна промяна:03-02-2020