Print this page

Петя Симеонова Динева

 

 

Заемана длъжност: Професор

Секция: Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая : 432

Тел.: +359 2 979 6485

E-mail: petia@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

БАН, Институт по механика

1974 -1975 Специалист – физик

1975-1986 н.с.IIIст., Iiст.

1986 – 1995 н.с.I ст.

1995-2008 ст.н.с. Iiст.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Числени методи (главно МГИУ) за разпространение на вълни в

 • многослойни геоложки среди с наличие на сеизмичен източник

 • в еластични/пиезоелектрични, хомогенни/нехомогенни, изотропни/анизотропни среди и деформируеми тела.

 

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

 

 1. Dineva, P., Gross, D., Mueller, R., Rangelov, T.,  Dynamic stress and electric field concentration in a functionally graded piezoelectric solid with a circular hole, ZAMM-Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 2011, Volume 91, Issue 2, 110-124, ISSN: 1521-4001, IF: 1.008.
 2. Rangelov, Т., Stoynov, Y. , Dineva, P., Dynamic fracture behavior of functionally graded magnetoelectroelastic solids by BIEM, International Journal of Solids and Structures, 2011, Volume 48, 2987–2999, IF ISSN: : 0020-7683, 2.081.
 3. Wuttke, Fr., Dineva, P., Schanz, T.  Seismic wave propagation in laterally inhomogeneous geological region via a new hybrid approach, Journal of Sound and Vibration, 2011, Volume 330, 664–684, ISSN: 0022-460X, IF 2.107.
 4. Dineva, P., Datcheva, M., Manolis, G., Schanz, T.,  Seismic wave propagation in laterally inhomogeneous porous media by BIEM,  International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 2012, Volume 36, Issue 2, 111-127, ISSN: 1096-9853, IF 1.758.
 5. Dineva, P., Wuttke, Fr., Manolis, G., Elastic wave scattering and stress concentration effects in non-homogeneous poroelastic geological media with discontinuities, Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 2012, Volume 41, 102-118, ISSN: 0267-7261, IF 1.276.
 6. Manolis, G., Dineva, P., Rangelov T., Dynamic Fracture Analysis of a Smoothly Inhomogeneous Plane containing Defects by BEM, Engineering Analysis with Boundary Elements, 2012,  Volume 36, 727-737, ISSN: 0955-7997. IF 1.596.
 7. Mueller, R,  Dineva, P.,  Rangelov, Ts., Gross, D.,  Anti-plane dynamic hole–crack interaction in a functionally graded piezoelectric media, Archive of Applied Mechanics, 2012, Volume 82, Issue 1,  97-110, ISSN: 1432-0681, IF 1,1.
 8. Parvanova, S. ,  Dineva, P.,  Manolis, G., Dynamic behavior of a finite-sized elastic solid with multiple cavities and inclusions using BIEM, Acta Mechanica, 2013, Volume  224, Issue 3, 597-618, ISSN: 0001-5970, IF 1,694.
 9. Manolis, G., Makra, K., Dineva, P., Rangelov, Ts., Seismic motions in a non-homogeneous soil deposit with tunnels by a hybrid computational technique, Earthquake and Structures, 2013, Volume  5, Issue 2, 161-205, ISSN: 2092-7614, IF 1,381.
 10. Parvanova, S., Dineva, P.,  Manolis, G., Elastic wave fields in a half-plane with free surface relief, tunnels and multiple buried inclusions, Acta Mechanica, 2014, Volume 225, Issue 7, 1843-1865, ISSN: 0001-5970 , IF 1,247.
 11. Parvanova, S. , Dineva, P.,  Manolis, G., Wuttke, Fr. Seismic response of lined tunnels in the half-plane with surface topography, Bulletin of Earthquake Engineering, 2014, Volume 12, Issue 2, 981-1005, ISSN: 1573-1456, IF 1.56.
 12. Dineva, P.,  Manolis, G., Rangelov, T., Wuttke, Fr., SH–wave scattering in the orthotropic half–plane weakened by cavities using BIEM,  Acta Acustica united with Acustica, 2014, Volume 100, Issue 2, 266-276, ISSN: 1610-1928, IF 0,714.
 13. Parvanova, S.,  Dineva, P.,  Manolis, G. , Kochev, P. Dynamic response of a solid with multiple inclusions under anti-plane strain conditions by the BEM, Computers and Structures, 2014, Volume139,  65-83, ISSN: 0045-7949,  IF 2.425.
 14. Manolis, G.,  Dineva, P.,  Elastic waves in continuous and discontinuous geological media by boundary integral equation methods: A review, Soil Dynamic and Earthquake Engineering, 2015, Volume 70, 11–29, ISSN: 0267-7261 , IF 1,481.
 15. Parvanova, S., Manolis, G., Dineva, P.,  Wave scattering by nanoheterogeneities embedded in an elastic matrix via BEM, Engineering Analysis with Boundary Elements, 2015, Volume 56, 57–69, ISSN: 0955-7997, IF 1,862.
 16. Manolis, G., Parvanova, S., Makra, K. , Dineva, P.,  Seismic response of buried metro tunnels by a hybrid FDM-BEM approach, Bulletin of Earthquake Engineering, 2015, Volume 13, Issue  7, 1953-1977, ISSN: 1573-1456 ,IF: 1.56.
 17. Vasilev, G. ,  Parvanova, S. , Dineva, P.,   Wuttke, Fr., Soil-structure interaction using BEM–FEM coupling through ANSYS software package, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2015, Volume 70, pages 104-117, ISSN: 0267-7261,  IF 1,276.
 18. Parvanova, S., Dineva, P., Fontara, I.-K., Wuttke, Fr., Seismic response of laterally inhomogeneous geological region by Boundary Integral Equations, Geophysical Journal International, 2015, Volume. 202, Issue 1, 424-438, ISSN: 1365-246X, IF 2.724.
 19. Wuttke, Fr Fontara, ., I-K , Dineva, P.,  Rangelov, Ts.  SH-wave propagation in a continuously inhomogeneous half-plane with free-surface relief by BIEM, ZAMM Z. Angew. Math. Mech. , 2015, Volume 95, Issue 7, 714-729, ISSN: 1521-4001 , IF 1,293.
 20. Parvanova, S. ,  Vasilev, G., Dineva, P.,  Manolis, G. , Dynamic analysis of nano-heterogeneities in a finite-sized solid by boundary and finite element methods, International Journal of Solids and Structures, 2016, Volume 80, 1-18, ISSN: : 0020-7683, IF 2,081.
 21. Fontara, I.-K., Dineva, P., Manolis, G.,  Parvanova, S.,  Wuttke, F.  Seismic wave fields in continuously inhomogeneous media with variable wave velocity profiles, Archive of Applied Mechanics, 2016, Volume 86, 65-88, ISSN: 0939-1533, IF 1,103.
 22. Parvanova S., Vasilev G, Dineva, P.,  Elastodynamic Analysis of Anisotropic Elastic Solid with Multiple Nano-Cavities, European Journal of Computational Mechanics, 2016, Volume 25, Issue 1-2,  129-146, ISSN: 1779-7179 1958-5829, SJR: 0.23.
 23. Fontara, I.-K., Dineva, P.,  Manolis, G.,  Wuttke, F.  Numerical simulation of seismic wave field in graded geological media containing multiple cavities, Geophysical Journal International, 2016, Volume 206, Issue 2, 921-940, ISSN: 1365-246X, IF 2.724.
 24. Gergana Nikolova, Jordanka Ivanova, Frank Wuttke, Petia Dineva (2017) Dynamic interface behaviour of a bi-material poroelastic cracked plate. Archive of Applied Mechanics DOI 10.1007/s00419-017-1241-1. (ISSN: 0939-1533, IF: 1.103).

 

Книги:

1. Dineva, P., Gross, D., Müller, R., Rangelov, Ts. (2014) Dynamic Fracture of Piezoelectric Materials, Series: Solid Mechanics and Its Applications, Vol. 212 , 255 pages. 200 illustrations. Springer, ISBN 978-3-319-03960-2.

Research field: fracture mechanics, mechanics of inhomogeneous and heterogeneous piezoelectric materials, numerical       methods, BIEM.

http://www.springer.com/materials/mechanics/book/978-3-319-03960-2

 

2. Manolis, G., Dineva, P., Rangelov, Ts., Wuttke, Fr., (2016) Seismic Wave Propagation in Non-Homogeneous Elastic Media by Boundary Elements, Series: Solid Mechanics and Its Applications, Volume 240 , 294 pages. Springer, ISBN 978-3-319-45205-0, ISBN 978-3-319-45206-7 (eBook).

Research field: seismic mechanics, numerical methods in geomechanics and geophysics, BIEM.

http://www.springer.com/us/book/9783319452050,

 

Проекти:

 • Проект DFG-Wu 496/5-1 (2012-2016) финансиран от Германска научно-изследователска общност ДФГ: Оценка на сеизмичното поле чрез неконвенциален метод на граничните елементи. http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/218412963
 • Проект ESP.EAP.CLG 984136 (2011-2013) финансиран от НАТО: Моделиране на сеизмични вълни в нехомогенна и нееднородна среда. https://www.uni-weimar.de/de/bauingenieurwesen/professuren/geotechnik/professur/grundbau10/prof-dr-ing-frank-wuttke/.
 • Проект ДФНИ И02/4 (2014-2016) с Фонд “Научни изследвания: Интегродиференциални уравнения за решаване на свързани задачи за многофункционални материали с нано-нееднородности. http://www.math.bas.bg/matph/ProjectFNI/index.html
 • Проект Д-02-15 (2010-2012) с Фонд “Научни изследвания: Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчни невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини. http://www.math.bas.bg/matph/project/index.html
 • ЕБР изследователски проект между БАН и Аристотел Университет Солун, Гърция (2015-2017): Числено моделиране чрез метод на гранични интегрални уравнения на разпространението на сеизмични вълни в нехомогенна геоложка среда.


Последна промяна:19-07-2018