Print this page

Тема 1

Тема 1: Механика, моделиране и управление на системи твърди и еластични тела.


Служители

Стая

Тел.: (02)

Е-mail

проф. д-р Клементина Младенова -

122

979-6418

clem@imbm.bas.bg

доц. д-р Бойчо Иванов Маринов

ръководител

211

979 64 29

boicho_marinoff@yahoo.co.uk

доц. д-р Румен Кръстев

 

61

979 6450 r_krastev@imbm.bas.bg

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.Ротациите в механичните задачи.

Водещ изследовател: проф. д-р Клементина Димитрова Младенова

Методите за моделиране и управление на механични системи от свързани тела са крайно чувствителни към параметризациите на групата на тримерните ротации.

Тази чуствителност дава отражение в теоретичен смисъл при намиране на по-лесни и ефективни решения на специфични механични проблеми, а така също и в изчислително отношение, при избэр на адекватни модели за синтез, анализ и управление. Основната тежест в задачата пада върху максималното обобщаване разлагането на Ойлер за произволна тримерна ротация и неговите приложения в различни научни области – механика, физика, оптика, разпознаване на образи и др.

 

2. Изследване на динамичните и виброударни натоварвания в определен клас машини с оглед гарантиране на нормалната им работа в експлоатационен режим.

Водещ изследовател: доц. д-р Бойчо Маринов

Цел на изследванията: Ще се изследва влиянието на статичните и динамичните натоварвания върху основни звена на определени класове машини като се анализират деформациите, причинени от тези натоварвания. Ще се извърши компютърно моделиране на реални механични системи с цел получаване на числени резултати и сравняването им с аналитичните такива

3.Влияние на контактните деформации върху механичното поведение на структури

Водещ изследовател: Доц. д-р Румен Кръстев


Според закона на Хук, зависимостта между приложената сила и деформацията на хомогенно тяло е линейна. При експериментални измервания обаче, регистрираната механична зависимост понякога е нелинейна. Един от възможните източници на регистриране на нелинейност е наличието на механичен контакт между две тела, намиращ се в измерваната дължина.При опън и натиск теоретичният модел е елементарен и има публикации с описан подход за определяне на деформацията в зоната на контакт, която зависи нелинейно от силата.Целта е подобен математичен подход да бъде използван за описание на нелинейните контактни деформации при огъване на дълги или къси греди. Опорите, натоварващия ръб и гредата разглеждаме като една структура.Подобен подход вероятно може да се използва и за описание и определяне на нелинейната податливост на машина за механични изпитвания.


Последна промяна:04-10-2023