Print this page

Новини

От 10 до 14 Юни 2024 год. в базата на БЧК, гр. Созпол се проведе ежегодната проява „Дни на безразрушителния контрол“ 2024 („Дни на БК“ 2024). Съпътстващи събития по времена проявата бяха: XXXIХ международна конференция „Дефектоскопия“ 2024, заседание на Схемният комитет към СЦП по КБР, Ден на дефектоскопистта и тематични секционни доклади.

 

Проф. Емил Маноах, Институт по механика на БАН:


14-ият Национален конгрес по теоретична и приложна механика ще се проведе през септември


Метод на локалната активност за определяне на ръба на хаос в системи на реакция-дифузия

Анжела Славова

18 януари от 11 часа в зала 200

Уважаеми колеги, на 28.11.2023 (вторник) от 11 ч. в зала 200 ще се проведе общо институтски семинар.

Доклад на семинара ще изнесе италианският учен проф. Francesco Pellicano.

На 19 октомври бе открит новия Инфраструктурен комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания, изграден по проект „Център за върхови постижения по Информатика и ИКТ”. Сред официалните гости на откриването бяха министър-председателят акад. Николай Денков, заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България г-н Бойко Благоев, изпълнителният директор на ИА „Програма за образование“ проф. Георги Вайсилов и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

На 9-ти ноември 2023 г. (четвъртък) от 15 часа в зала 200 на Института по механика на БАН ще бъде представена академична лекция на тема

"Съвременни дентални композитни материали за директно възстановяване и адхезивни системи при тяхното приложение".

19 октомври 2023 г., 11 часа, зала 200

Докладва: академик Петър Попиванов, ИМИ – БАН

Тема: Гранични задачи за локални и нелокални частни диференциални уравнения

На 14-ти септември 2023 г. (четвъртък) от 13 часа в зала 200 на Института по механика на БАН ще се бъде представена академична лекция на тема
На 05.07.2023 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Петър Валентинов Тодоров

Първи Симпозиум „СПОРТ И БИОМЕХАНИКА“, тема „Теоретично и експериментално изследване на вътрешно ставни движения при изометричен стречинг“, 9 – 10 Май, 2023 г., гр. София, Дом на Учения – БАН

На 28.03.2023 г. (вторник) от 11 часа в зала 200 на Институт по механика – БАН, ще се проведе предзащита на дисертация за образователна и научна степен „доктор“ на докторант Петър Тодоров от НСЗ „Механика на флуидите“, професионално направление: 4.5. Математика, Научна специалност 01.02.05: Механика на флуидите Темата на дисертацията е:
На 6-ти февруари 2023 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика на БАН ще се бъде представена академична лекция на тема
С решение на Управителния съвет на БАН от 10 ноември 2022 г., протокол №25 за бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН , са одобрени следните учени от Институт по механика:

Уважаеми колеги, В рамките на съвместен проект с Университета „Аристотел“, Солун, Гърция,   финансиран от БАН, наши гости са проф. Г. Манолис и проф. К. Катакалос. На 18.10.2022г от 11ч в зала 200  ще бъде изнесена лекция

На 26 октомври 2022 г. (сряда), от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ „Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ за нуждите на НСЗ "Механика на флуидите".

На 27.09.2022 (вторник) от 14.00 часа в зала 200 на ИМех (или по ZOOM) ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Биомеханика“, на който ще изнесе доклад главен асистент д-р Евгени Владимиров Койчев

С решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.

Институтът по механика при БАН обявява  конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2022 – 2023 г.

Конкурсът е обявен в ДВ, брой 60 от 29.07.2022 г.

На 15.06.2022 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
На 13.06.2022 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика
На 08.06.2022 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика

На 7 юни 2022 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ „Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ за нуждите на НСЗ "Механика на флуидите".

Паметна плоча на световноизвестния български учен, строителен инженер и политик aкад. Георги Бранков (1913-1997) беше открита в гр. Мездрах на 24 февруари 2022 г. Тя е монтирана върху фасадата на частен дом на ул. „Родопи“ No8, където навремето е била родната къща на основателя и пръв директор на Института по механика (1977-1988) при Българска академия на науките (БАН).

На 24.01.2022, понеделник, от 11 ч. ще се проведе общо заседание на НС и ОСУ - ИМех

На 21.12.2021 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика.

На 9 ноември 2021 г., от 14 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ „Мехатроника” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Роботи и манипулатори“ за нуждите на НСЗ "Мехатроника".

На 3 ноември 2021 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Математическо моделиране и числени симулации в механиката” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор” в област 4 „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.5 „Математика”, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката‘‘ (Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката на капилярните системи) за нуждите на НСЗ “Математическо моделиране и числени симулации в механиката”.

7 -ма Европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро- и наномеханика и механобиология на клетки, тъкани и биологични системи (БИОРЕО2021) ,

МДУ „Ф. Жолио-Кюри“, Варна, 28 – 31август 2021

http://www.biorheo2021.bsb-bg.eu

Среща, организирана от Българско дружество по биореология (теоретична, експериментална и клинична), в сътрудничество с Европейското дружество по клинична хеморология и микроциркулация (E.S.C.H.M.). Съорганизатори: Институт по механика към Българската академия на науките и Секция „Механика“ към Съюза на учените в България

Уважаеми колеги, На 5 октомври 2021 г.(вторник), от 14 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“, в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание“, за нуждите на НСЗ “Механика на флуидите”.

На 27 септември 2021 г. (понеделник) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на Милан  Бориславов Рашевски.

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Милан  Бориславов Рашевски

на доц. д-р Йордан Мирчев На 29.07.2021 г. от 10:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги, На 20.07.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. д-р Тодор Батаклиев ще изнесе академична лекция на тема:

На 18.06.2021 (петък) от 10.30 часа в зала 510 на ИМех (или по ZOOM) ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Биомеханика“ за обсъждане на дисертация за ОНС „доктор“ и провеждане на предзащита на маг. Аника Свиленова Александрова, редовен докторант отчислен с право на защита.

На 22 юни 2021 г. (вторник), от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на Румен Иванов Борисов

На 12.05.2021 (сряда) от 14.00 часа в зала 200 на Имех (или по ZOOM) - предзащита на задочен докторант ас. Милан Рашевски.

Във вторник,27 окт. 2020, от 14 часа в зала 200 ще се състои публичната защита на дисертационен труд на докторант Ставрос Мескос.

 


На 16 септември 2020 г., сряда, от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН,

Уважаеми колеги, На 28 юли 2020 г.(вторник), от 14 часа, в зала 510 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“, в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание“, за нуждите на НСЗ “Механика на флуидите”.

на проф. д-р Димитър Чакъров

На 09.07.2020 г. от 14:00 часа в зала 500 на Института по механика

На 23.06.2020 от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе разширен семинар на НСЗ „Математическо моделиране и числени симулации“ за провеждане на предзащита на

Ставрос Мескос

Професор Арнаудов – един от стожерите на българската инженерна и научно-техническа мисъл, навърши 90 години.

На 03 юни 2020 г. (сряда), от 15 часа в зала 510 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Василка Паскова

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор на Василка Крумова Паскова.

Уважаеми колеги, На 17 март 2020 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“, в област на висше образование 5.Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание“, за нуждите на НСЗ “Механика на флуидите”.

На 12 март 2020 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на деформируемото твърдо тяло” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“, за нуждите на НСЗ “Механика на деформируемото твърдо тяло”.

Стартира вторият етап на НП „Млади учени и постдокторанти‘‘.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ БТПП

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ, ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА НА СМЕСЕНИТЕ ПАЛАТИ ПРИ БТПП

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ, УНИВЕРСИТЕТИТЕ, ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И КОЛЕЖИТЕ, КАКТО И ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ ОТ СРЕДИТЕ НА БИЗНЕСА И НА СВОБОДНА ПРАКТИКА

Общо заседание по Проект BG05M20P001-1.002-0011 „Център за Компетентност MIRACle – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“

На 22 ноември 2019 г. (петък), от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Христиана Величкова

В петък, 25 октомври 2019 година от 13:30 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

На 30 октомври 2019 г. (сряда), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Момчил Ненов
На 23 октомври 2019 г. (сряда), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Поля Ангелова

Scientific lecture - 8.10.2019, 14.00, hall 200, Institute of Mechanics

Уважаеми колеги, На 10 октомври 2019 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ “Мехатроника” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, научна специалност „Роботи и манипулатори“, за нуждите на НСЗ „Мехатроника“.

ПОКАНА

Семинар на направление „Математическо моделиране и числени симулации в механиката“

3 септември, 2019 /Вторник/, 14.00 ч., зала 200, Институт по механика-БАН

На 27.08.2019 от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика лекция на проф.  Манолис (Аристотел Университет, Гърция)
На 23 май от 14 часа в зала 200 ще се проведе общоинститутски семинар по проект H2020-MSCA-RISE-Graphene 3D, с няколко презентации на гости от SKLPM, Sichuan University, China и от наша страна.

Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 на Министерски съвет от 21.05.2018 г.

Заповядайте на 10 април 2019 г. от 10:00 до 11:30 часа в Зала 510, етаж 5 на Институт по механика към БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, връзка към карта https://goo.gl/UJTTSF.

ДОКЛАД

(екстракт)

на

Комисията към Министерството на образованието и науката

за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност,

осъществявана от висшите училища и научните организации

за 2017 г.

21.12.2018 (петък), 11:00 часа, зала 200,

Институт по механика – БАН

АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №26

07.12.2018 (петък), 14:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №25

03.12.2018 (понеделник), 14:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №24

28.11.2018 (сряда), 11:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА – БАН

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №23

27.11.2018 (вторник), 11:00 часа, зала 200,Институт по механика – БАН


31.10-02.11.2018 в зала 200 на Института по механика към БАН.

На 4.07.2018 от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика лекция на Dr.  Guilhermino Fechine (Mackenzie Presbyterian University, Brazil)

22.06.2018 (петък), 14:00 часа, зала 200, Институт по механика – БАН

Изследвания върху скелетно-мускулната биомеханика и приложения

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

лектор: доц. д-р Сергей Ранчев , ИМЕХ - БАН

АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

Числен анализ на газови микротечения

лектор: доц. д-р Кирил Щерев, ИМЕХ - БАН

Rheology and processing of polymer nanocomposites with graphene and other 2D materials

Dr. Ricardo Andrade

Mack Graphe Centre, University Mackenze, Sao Paolo, Brazil

Семинарът ще се проведе на 5 Юни 2018 г. (вторник) от 13.00 ч. в зала 200 на 4 блок на БАН (Институт по механика) Доц. Румен Кръстев секретар на общия семинар на ИМех

На 24 април 2018 г. от 11 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе открит семинар на НСЗ Механика на флуидите.

Научна статия от 2010 година на нашия колега доцент д-р Светослав Николов от НСЗ Механика на деформируемото твърдо тяло е била особено видима досега и има висока цитируемост, отразена в базата данни на Scopus.

На 17 април 2018 г. от 11.00 часа в зала 200 на Института по механика – БАН ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурси за академичната длъжност доцент по научната специалност 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (02.15.20 Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) за нуждите на НСЗ Механика на флуидите.

На 30 март 2018 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

На 23 март 2018 г. (петък) от 13:30 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

Открит семинар на секция МДТТ

на 9 март 2018 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

На 25 октомври 2017 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН
на 24 октомври 2017 г. (вторник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

КОНКУРС

за наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК 2017” на Националния комитет по ТПМ (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов).

за колектив с ръководител професор Костадинов от Института по механика
Ще се проведе на: 26 април 2017 г., 14:00 часа, зала  200, Институт по механика
Ще се проведе на: 20 април 2017 г., 14:00 часа, зала  200, Институт по механика
Годишна научна сесия на Института по механика - 17 и 18 януари 2017 (начало от 10.00 часа), зала 200, ул. Акад. Бончев, блок 4.

09.12.2016 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика проф. Васил Василев ще изнесе академична лекция.

На 25.10.2016 г., в 14.30 часа, в зала 200, ще се проведе семинар на НСЗ "Мехатроника"
Springer International издаде книгата на проф. дмн Николай К. Витанов за динамика на научни системи и оценка на изследователската продукция
на колеги от ИМех от 6th International Conference IEEE 3M-NANO 2016, Chongqing, China.
FAHRAEUS MEDAL AWARD за професор Надя Антонова, ръководител на направление Биомеханика към Института по механика - БАН
На 24.06.2016 (петък) от 14:00 в зала 200 на Института по механика от доцент Гергана Николова
На 20-ти юни (понеделник) от 14 часа в зала 200 - лекции на Prof. Chiranjib Bhattacharjee и Dr. Raniana Das
за колектив с участието на доцент Нина Пешева и доцент Станимир Илиев
На 26-ти април (вторник) от 14 часа в зала 200 лекция на Marian Wiercigroch
във връзка с 60 години от основаването на ОИЯИ, Дубна
На 29 март 2016 г. (вторник) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено МДТТ
На 5.02.2016 (петък) от 14:30 в зала 200 на Института по механика проф. Румен Янков ще изнесе акедемична лекция
19-20.01.2016: Годишна научна сесия на Института по механика за 2015 г.
доц. д-р Събина Чернева - 4.12.2015 г. , 14 часа, зала 200 на Института по механика
Патентното ведомство на Република България и Съюзът на изобретателите в България връчиха наградата „Изобретател на годината” и „Иновативна фирма” в три категории
На 25.11.2015 г. (сряда) от 15 часа в зала 200 на Института по механика, лектор: проф. Светослав Николов
Учени от Института по механика с грамота от Патентното ведомство
На 22 октомври 2015 г. (четвъртък), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Елица Михайлова Петрова
На 15. октомври 2015 г., от 11 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен доктор на Галин Вълчев
на 23 октомври 2015 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН
5 европейска лятна школа по биореология и Симпозиум по микро и наномеханика и механобиология на  клетки, тъкани и системи, 1-5 септември 2015, Варна
19.08.2015 (сряда) от 14:00 часа; зала 200, ще изнесе лекция проф.Манолис, Aristotle University, Thessaloniki
На 6 юли 2015 г. от 11.00 ч. в зала 200 на ИМех – БАН на ул. «Акад. Г. Бончев», бл. 4, ет. 2 ще се състои предзащита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен «доктор» на Галин Славчев Вълчев

На 25.06.2015 г. (четвъртък) от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. д-р Владимир Котев ще изнесе академична лекция на тема: „Мехатронни системи и роботи за медицински приложения”.


На 16.06.2015 г. (вторник) от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. д-р Иванка Венева ще изнесе академична лекция.
до професор Йордан Бранков във връзка с неговата кръгла годишнина
Конкурс „Най-добър млад механик“ за наградата на Националния комитет по теоретична и приложна механика, учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов
на гости в Института по механика - интервю на главния редактор д-р Владимир Божилов с професор Кавърджиков
На 24 и 25 март 2015 г. от 15.00 ч. в зала 200 на ИМех

Ще се проведе на: 23 март 2015 г, 11:00 часа, зала 200, Институт по механика

на НСЗ Биомеханика - 20.03.2015 от 11 часа в зала 300 с доклад на доц.дн Светослав Николов
На 13.03.2015 от 10:00 в зала 200 ще се проведе семинар на НСЗ МДТТ с доклад на доц. Пашкулева и проф. Кавърджиков
на 17 март  2015 г. от 14 часа в зала 200 на ИМех с доклад на доц. д-р Клементина Младенова
На 23 февруари 2015 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика с доклад на доц. Румен Янков
На 19.02.2015 г. от 11 ч. в зала 200 на Институт по механика-БАН лекция ще изнесе проф. Литак
На 30.01.2015 ученици от  Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М.В.Ломоносов”- София  посетиха Института по механика на БАН.
На 04.02.2015 г. от 16:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. д-р Филип Филипов Йорданов ще изнесе академична лекция

На 29.01.2015 – четвъртък – от 11 часа в з. 200 ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените от ИМех и Научния съвет.

На 21 януари 2015 г. от 14.00 ч. в зала 200 на Института по механика ще се проведе общоинститутски семинар.
19.- 20.01.2014 от 9.30 в зала 200 на ИМех
9 декември 2014, 14:30 часа  в зала 200 на Института по механика БАН- предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Навийн Кулакарни
Втора научна конференция „Дни на биомеханиката-2014”, 20-21 ноември 2014 г.
проф. Костадин Костадинов, ръководител на направление „Механика на дискретни системи” в Института е назначен за заместник министър в Министерството на образованието и науката
на 13 ноември от 11.30 ч. в зала 200 на Института по механика ще се проведе съвместен семинар на учени от БАН с колеги от катедрата по ортодонтия на Денталния факултет, МУ-София.
На 13 ноември (четвъртък) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)
Четвъртък, 9 октомври, от 10:30 до 16 часа - ден на отворените врати в Института по механика!

На 25 септември (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 300 (или 200) ще се проведе научен семинар на ОЛЕМ, по тема от двустранното сътрудничество БАН-CNR, Италия.

Институтът по механика (ОЛЕМ) се включи с успешен проект към Graphene Flagship
на 11.06.2014, от 15:00 ч. , зала 200 на Института по механика
28 май 2014 г, 15:00 часа, зала 200, Институт по механика

ще се проведе на 21 май 2014 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика-БАН

9 май 2014 г, 14:00 часа, зала 200, Институт по механика - доклад на проф. Guihua Tang, Xi'an Jiaotong University

Marcel Hennenberg, почетен член на Института по механика
На 29 април  2014 г. (вторник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика
на 28.04.2014, понеделник, от 14 часа в зала 200 а ИМех-БАН

На 31.01.2014 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика, кандидат - маг. Петър Димитров Дойнов

На 28 януари (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на ИМех
От 20.01.2013 г. до 21.01.2013 г. ще се проведе годишната научна сесия на Института
по механика за 2013 г.
на 18.12.2013 г./сряда/ от 13.00 часа в зала 200, Блок 4
на 100 години от рождението на академик Георги Бранков - на 12 декември от 16 часа в Големия салон в сградата ЦУ на БАН
На 10.12.2013 г. (вторник) от 15.00 часа в зала 200 на ИМех-БАН ще се проведе кръгла маса.
на 4.12.2013 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика проф. Емил Маноах ще изнесе академична лекция.
на проф. дн Евтим Захариев на 28.11.2013 г. от 13:00 часа в зала 200 на Института по механика
На 27.11.2013 г. /сряда/ от 13:00ч в зала 200 на ИМех - семинар на направление Физикохимична механика
ще се проведе на На 26.11.2013 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 510 на Института по механика
На 13.11.2013 г. /сряда/ от 11:00 часа в зала 200 на ИМех ще се проведе семинар на направление Физикохимична механика
На 7.11.2013г. от 14 часа в зала 200 на ИМех - лекция на проф. Warmiński, Lublin University of Technology, Department of Applied Mechanics

1.11.2013 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика - открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен доктор на инж. Михаил Цвеов.

 

 

Проф. Митко Миховски - почетен доктор на науките на Института по механика на металополимерни системи към Националната академия на науките на Република Беларус
На 19.07.2013 г. (петък) от 13 часа в зала 200 на Института по механика към БАН - предзащита на маг. Петър Дойнов
19.07.2013 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика - академична лекция на доцент  д-р  Нина Филипова.
25.06.2013 г., от 14 часа, в зала 200 на Института по механика - разширен семинар на НСЗ “Механика на дискретни системи” - предварителна защита на дисертационен труд от маг.инж. Михаил Цвеов.
на доц. Елена Николова - 31.05.2013 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
На 22 май 2013г. от 13.30 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе научен семинар на направление Биомеханика.
На 15 май 2013 г. (сряда) от 14 часа в зала 300 на Института по механика ще се проведе семинар организиран от направление Механика на флуидите
Сбирка на Семинара по Диференциални уравнения:  15.05.2013г. от 14:00 в зала 478 на ИМИ
На 13.05.2013 год. /понеделник/ от 11.30 часа в зала 200 на Института по механика: лекция на акад. Мышкин, директор на  ИММС – НАНБ
10 май 2013г. от 14.00 в зала 200 на ИМех - лекция на проф. Д. Грос от Техничесия университет в Дармщат, Германия
8 май 2013 /сряда/ от 13.30 часа в зала 200 семинар на направление Биомеханика
19.04.2013г. от 14.00 часа в зала 200 на ИМех: гост лектори от Института по механика на металополимерните системи, Гомел, Беларус.
На 9 април 2013, 14 ч., зала 200 на Института по механика - лекция на проф. Алексей Тихонов от Санкт-Петербургския държавен университет.

На 26.03.2013 г., от 15 часа в зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе процедура по защита на дисертацията на Мануел Варгас Хернандо

На 13 февруари 2013 година, от 15 часа в зала 200 на Института по механика към БАН лекция ще изнесе д-р Араш Лавазан
На 11.02.2013 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика, направление “Физико-химична механика” организира семинар с лектор проф. А. Караманов
Международна конференция BIOMATH 2013 - София, България, 16-21 юни 2013 г.
На 29 януари /вторник / от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)  ще се проведе Общо събрание (ОС) на учените, служителите и Научния съвет на Института
Научната сесия ще се проведе на 17.01.2012 в зала 200 на ИМех от 9:30 ч.
На 7.12.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
Семинарът ще се проведе на 6.12.2012 от 14:00 в зала 200 на Института по механика и е посветен на предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Manuel Vargas.
На 7.11.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
Общо събрание на учените - 30 октомври 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика 
29.08.-2.09.2012: IV Европейска Лятна школа по биореология със симпозиум по микро и нано механика и механобиология на клетки, тъкани и системи
20-25 August 2012: NanoERA Bilateral Seminar at IMech-BAS and University "Prof. A. Zlatarov" Burgas
На 3.08.2012 (петък) от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика професор Масахиро Ота ще изнесе лекция на тема Review of Research Activities in Asia on Micro Fluidics
НА 27 ЮНИ 2012 Г. /СРЯДА/ ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 200 НА ИНСТИТУТА ПО МЕХАНИКА НА БАН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР НА ИНСТИТУТА ПО МЕХАНИКА НА БАН.
На 21.06.2012 г. (четвъртък) от 14,00 часа в Зала 200 (Заседателна) на Института по механика ще изнесе лекция чл.-кор. на РАН,  проф. дмн В.А. ГУШЧИН
На 12.06.2012г от 14 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе семинар на тема: Разработване на интерактивна програма в MATLAB за оразмеряване на капкова напоителна система.
На 22 май 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе ОС на учените
На 10 май 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание
в памет на проф. Христо Христов - на 3. май от 15 часа в зала 200 на Института по механика
На 24. април 2012, от 10 часа, в зала 510 на ИМех ще се проведе ОС на учените
на 17.04.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
9 април 2012 г. (понеделник) от 10 часа в зала 510 на Института по механика
на 13.03.2012 г. от 11:00 часа в зала 200 на Института по механика
на 1.03.2012 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика
проф. д-р Костадин Костадинов ще изнесе лекция на 24.02.2012 г. (петък) от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика
на проф. Надя Антонова - на 7.02.2012 от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика
07.02.2012 г. от 14.00 часа в зала 200 на ИМех, представяне на проект за монография от доц. А. Попов
На 30 януари 2012 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех) ще се проведе Общо събрание на учените и Научния съвет.

"Уикипедия - отвън и отвътре", 24.01.2012, вторник, от 15:00 часа, в зала 578 на ИМИ

 

на доц. М. Кирилова и доц. Т. Тянков - 18.01.2012 от 15>40 ч. в зала 200 на ИМех

Годишна научна сесия на ИМех 18-19.01.2012

на
доц. д-р Ана Янакиева
доц. д-р Десислава Пашкулева
проф. дн Васил Кавърджиков
на 10.01.2012 г.
на 5.01.2012 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика
на 5.01.2012 г. от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
спечелени през 2011 от млади учени от Института по механика - БАН
на 15.12.2011 от 11.00 часа в зала 300 на Института по механика
на 9.12.2011 г. от 14:00 часа в зала 300 на Института по механика
на 24.11.2011 от 11:00 часа в зала 300 на Института по механика
 24-25 Ноември 2011, ИМЕХ-БАН, София, зала 200

„Дни на Биомеханиката - 2011"  03.11-05.11.2011 г. в Института по механика към БАН

На 31.10.2011 г. от 10:00 часа, зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на всички служители в Института
на посещение в Института по механика на 12 октомври 2011
на 27.09.2011 от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика
Доц. д-р Надя Антонова е преизбрана за председател на ЕДКХМ.
14.07.2011 г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала 200 на Института по механика към БАН
На 20.06.2011 (понеделник) от 15.00 в зала 300
за разработка с участие на учени от Института по механика - БАН
2011 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards

На 25 май 2011 г. акад. Съботинов заедно с кметовете на Бургас и София Димитър Николов и Йорданка Фандъкова посетиха Института по механика.

Сбирка на 27 май (петък) от 11 часа в зала 403 на Института по математика и информатика - БАН
на 19 май 2011 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 300 на Института по механика на БАН
11 май 2011 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика, БАН - семинар на научното структурно звено Математическо моделиране и числени симулации в механиката
Status and Problems of the Bulgarian Science Fund (1990-2011) - 14 април 2011, 14 ч. в Големия салон на БАН
На 31.03.2011 от 11.00 в зала 300 - лекция на д-р Линс от Рурския университет в Бохум, Германия
В сряда, 23 март, от 17 часа в 210 зала на Химическия Факултет: "Работата на Фонд "Научни изследвания" през 2010 г." от член-кор. проф. Емил Хорозов
Награда Питагор за доц. Костадин Костадинов от Института по механика към БАН
На 02 февруари 2011 г. (сряда) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех) ще се проведе Общо събрание на учените и Научния съвет
На 26.01.2011 от 14:00 часа в зала 200 на ИМех д-р Рухи (Иран) ще изнесе лекция върху приложения на DSMC метода.
На 28.01.2011 от 11 часа ИМех ще е домакин на Общото събрание на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия
На 10 декември 2010 г. (петък) от 10:00 часа в зала 510 ще се проведе Общо събрание на учените от Института по механика, БАН
На 30 ноември 2010 г. от 14.00 ч. в зала 200 - лекция на д-р Хененберг от Свободния университет на Брюксел, Белгия
На 25 октомври 2010 г. от 9.00 в БАН-Централно управление; приоритет: Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени технологии
На 20 октомври 2010 г., от 13.30 ч. в Големия салон на БАН ще се проведе Информационен ден по приоритети: „Наука в обществото” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” на 7РП.
приета с Решение № 692 от 21 септември 2010 година на Министерски съвет
Презентации от проведения на 8. октомври 2010 национален информационен  ден на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС".
На 23 септември, четвъртък, от 14.30 часа, в зала 7 на МОМН ще се проведе пресконференция на тема „Академичната реформа – синергия между висшето образование и науката”
На 13/08/2010 от 14:00 часа в зала 200 на ИМех лекция ще изнесе професор Масахиро Ота
Общо събрание на учените на Института по механика на 05.08.2010 г. от 14.00 ч. в зала 510
На 26 юни 2010 се проведе работен семинар на тема „Роботи за микро – нано технологични операции”
CORDIS: на 20-07-2010 са обявени 51 нови  конкурса по 7РП
На 12 юли 2010 г. в  зала 200 на Института по Механика- БАН от 14 часа лекция  ще изнесе д-р Ян Мазух, а от 14:40 ще има среща с Prof. Marco Ceccarelli.
МТИТС ще представи еврофинансирането на проекти в информационните технологии - покана
Национална консултация за структурата, приоритетите и процедурите на 8РП
Управителният съвет на БАН открива процедура за избор на директори на ПНЗ (вкл. ИМех)
публикува изисквания и указания при отчитане на договорите от конкурсната сесия на Фонд „Научни изследвания" от 2008 г. и следващите конкурсни сесии
От 28-ми юни до 4-ти юли т.г. гост на Института по механика е професор Христо Христов от Университета Лафает в Луизиана, САЩ.
Стипендии-поощрение за жени, които ще се занимават с наука в България
На 3.03.2010 Европейската комисия стартира стратегия „Европа 2020" за излизане от кризата и за подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие.
В края на юли 2010 се очаква обявяването на конкурсите по 7РП - Nanosciences, Nanotechnologies, Materials & new Production Тechnologies (NMP) Workprogramme 2011!
На 18.05.2010 от 14:00 часа в зала 200 на Института по механика ще изнесе лекция проф. Алдо Фрецоти (Politecnico di Milano)
Митингът ще се проведе на 19 май 2010.  Сборен пункт 10:45 ч. на ул. 15-ти Ноември No. 1, пред сградата на БАН.
На 30.04.2010 г. (петък) от 13.00 часа в зала 510 ще се проведе ОС на служителите в ИМех
На 28.04.2010 от 14 часа в зала 510 на ИМех ще се проведе публична защита на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Станимир Илиев за даване на научната степен „доктор на математическите науки"
Покана за среща в Големия салон на БАН на 12.04.2010 от 17.00 часа.
Дискусия върху последния вариант на Закона за развитието на академичния състав
Институтът по механика е удостоен с грамота „Иновативна научноизследователска организация на годината"
Micro- and nanomechanics of materials - Сряда, 17 Март, Зала 300, ИМЕХ

 

Промяна или отмяна на науката? Дебат на 1.03.2010 от 18.30 в Червената къща, Л.Каравелов 15.
на среща с акад.  Н. Съботинов на тема „РЕФОРМАТА В БАН" на 16.02.2010 г., вторник, от 15.00 ч. , големия салон на ЦУ на БАН. 
Срок в БАН за подаване на двустранни споразумения с молба за финансиране за акад. 2010-2011 г. е 19 февруари 2010!
Д-р Поля Добрева от  секция "Геокосмична хидродинамика" бе удостоена с наградата "Еврика" за 2009
На 2.02.2010 г., вторник, от 10.30 в зала 510 ще се проведе ОС на учените в ИМех.
На 20 януари 2010 г. /сряда / зала № 200 ще се проведе годишната научна сесия.
Euromech colloquium 515: advanced applications and perspectives of multibody system dynamics, 2010
На 20 декември ни напусна колегата ст.н.с. Любен Хаджиков
На 5.01.2010 от 14 ч. в зала 200 на ИМех-БАН ст.н.с. д-р Ст. Илиев ще представи за предварителна защита дисертация за присъждане на "доктор на науките"
На 17.12.2009 г. (четвъртък) от 13.30 часа в зала 200 на ИМех  доклад ще изнесе проф. Хр. Христов (Dept of Mathematics, Univ. of Louisiana at Lafayette, LA, USA).
На 11. 12. 2009 г. (петък) от 11 ч. в зала 200 на ИМех ще се проведе разширен семинар за  предварителна защита на дисертацията на н.с.2ст. Емилия Абаджиева
 за отпускане на стипендии за следдипломно обучение, специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции - срок 22.12.2009
Съюзът на учените в България е удостоил с награда за високи научни постижения за 2009 г. нашия колега ст.н.с. I ст. дфн Даниел Данчев.
На 12.11.2009 д-р Марсел Хененберг бе избран за почетен член на ИМех-БАН
През месец септември ИМех завърши голям проект с община Тервел, подкрепен финансово по програма "Красива България".
Съвместна магистърска програма на Институт по механика БАН и НБУ: Биотехнология и устойчиво развитие" за академичната 2009/2010
На 10.09.2009г. от 14.00 часа в Големия салон на ЦУ на БАН, втора част на работната среща на тема „Комерсиализацията на изследователските резултати - продукт на интелектуална собственост"
От 2-ри до 5-ти септември 2009 г. в хотел Самоков, Боровец ще се проведе 11-тият Национален конгрес по теоретична и приложна механика (НКТПМ2009)
3-та Европейска лятна школа по биореология;
Симпозиум по микро- и нано-механика и механо-биология на клетки, тъкани и системи

Ст.н.с. Надя Антонова е избрана за председател на ЕДКХМ.

На 15.07. 09 ( сряда ) от 11 ч. в зала 510 на ИМех ще се проведе Общо
събрание на Института
.


Моменти от посещението на Европейските експерти за оценяване на института

11.06.2009: ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСИТЕ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" - 2009
ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: ОТ 22 ЮНИ ДО 17 ЮЛИ 2009 Г.

От 27 до 30 май на езерото Ариана, МОН организира "научна изложба" в рамките на Националния конкурс за Млади таланти.

Организацията RIKEN, Япония набира кандидати за пост-док (срок до 22.05.09)

На 25.05.2009 г. (понеделник) от 14.30 ч. в зала 300 на Института по механика ще се състои семинар с доклад на проф. д-р П. Минев

Второто издание на Националния форум за науката ще се проведе в София, 27 - 29 април 2009 г.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 2009-2019
Презентация на базата данни Web of Knowlege в читалнята на Централната библиотека на БАН
Подробности за решенията на ОС на БАН от 23.03.2009 тук.
На 24 март 2009 г. ще се проведат публични защити на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Захариев за даване на научната степен „доктор на техническите науки" и на дисертационния труд на Радослав Орански за присъждане на образователна и научна степен доктор.
На 24. 03. 2009 г. ще се проведе публична защита на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Евтим Захариев за даване на научната степен „доктор на техническите науки"
На 17. 02. 2009 г. ще се проведе публична защита на дисертация, разработена от ст. н. с. ІІ ст. д-р Васил Кавърджиков за даване на научната степен „доктор на техническите науки"
На 10.02.2009 г. от 14 часа в Института по Мехника-БАН ще се проведе вътрешна защита на дисертационния труд на н.с. Поля Добрева

Официално представяне на националните абонаменти за ScienceDirect, ISI Web of Knowledge, SCOPUS, Engineering Village, mbase.com, ProQuest на 10.02.2009 г. от 11 часа в  СУ „Св. Кл. Охридски"- Ректората.

На 09.02.2009 г. от 14.00 ч. в зала 510 ще се състои Общо събрание на учените, съвместно със заседание на Научния съвет на Института.
Материали по дискусията
На 13.01.2009 в ЦУ на БАН се проведе информационна среща по  програма „ХОРА” НА 7 РП
на 18.12.2008 г., от 15 часа, в зала 200 на ИМех-БАН. Лектор: проф. СТЕФАН ДИМОВ (Cardiff University)
На 19.12.2008 г., от 9:00 до 15:00, в зала 200 на Института по Механика-БАН ще се проведе регионална конференция на тема: Industry-Academia Partnerships in the field of microproduction technology
17 декември (сряда) 2008г. от 16:00 часа в зала 300 на Института по механика БАН - Общо събрание на членовете на БДБ
11.12.2008г. - Дискусия за развитието на БАН като най- голeмия научно-изследователски център в България
Събранието ще се проведе на 8.12.2008 от 13:00 часа, зала 510.
На 5 декември 2008 год. (петък) от 11 часа в зала 200 на ИМех- БАН, ще се проведе вътрешна  защита на дисертационния труд на Радослав Орански.
От 5 до 6 декември 2008 г. в зала 510 на Института по механика - БАН ще се проведе конференция "Акустика 2008".
На 2.12.2008 г. от 10.30 часа в зала 200 на ИМех-БАН проф. Кирил Арнаудов ще изнесе доклад пред Семинара.
На 27.11. 2008г. (четвъртък) от 10.30 ч. в зала 200 на Института по механика ще се проведе заседание на Обединения семинар по Механика.
На 17 ноември 2008 петото Общо събрание на БАН избра Управителен съвет на БАН
На 11.11.2008г. от 15:00 в зала 200 на ИМех ще се състои предзащита на дисертация за получаване на научната степен "доктор на техническите науки" от ст.н.с. Александър Череменски.
От 1 октомври стартира проект GASMEMS: Gas Flows in Micro Electro Mechanical System по 7 Рамкова Програма за изследвания и развитие на нови технологии на Европейската комисия, в раздел PEOPLE, Marie Curie Initial Training Programme.

На 16.09.2008 в Института по механика - БАН официално беше даден старт на спечеления проект  BG051PO001/07/3.3-02/55 по оперативна програма "Развитие на  човешките ресурси" на Европейския Социален Фонд.


Последна промяна:26-06-2018