Print this page

Лидия Илиева-Митуцова

Заемана длъжност:

доцент

Секция: Мехатроника

Стая : 206

Тел.: (02) 979 64 25

E-mail: lidia@imbm.bas.bg

E-mail: lidia@mech.bas.bg

 

 

 

Научни степени, организация, година:

 

Ст.н.с.II ст., 1996;

УНСС, София, магистър по “Педагогика на преподаването по техника и технологии”, 1993

Медицинска академия – НИОТ, София, д-р инж. по спец.”Биомеханика”, 1981

Технически университет, София, магистър инженер, 1973

 

Области на професионален интерес (ключови думи):


Биомехатроника, медицинска биомеханика, приложна механика, измерване.

 
Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 

 1. A. Ilieva-Mitutsova. Design of Mechatronic Systems for Locomotory Therapy. Proceed.of 12th Inter.Conf on Developments in Machinery Design and Control „ Nowogrod 2008“, September 9-12, 2008, Nowogrod, on CD (2008), ISBN 978-83-87982-08-9.

 2. A. Platonov, L., Ilieva-Mitutsova, V. Yaroshevsky, N. Serbenjuk. Development of Mechatronic-Biomechanical Complex for Locomotion Therapy. Proceed.of 12th Inter.Conf on Developments in Machinery Design and Control „ Nowogrod 2008“, September 9-12, 2008, on CD (2008), ISBN 978-83-87982-08-9..

 3. A. Platonov, I. Chavdarov, L., Ilieva-Mitutsova, V.Vitkov, K. Delchev,V. Yaroshevsky, N. Serbenjuk, O.Nikitin. Developmen and modeling of a biomechatronic system for foot reseptor activation of patients–paraplegics. Proceed.of conf „Engineering Mechanics 2008“, May 12-15 2008, Svratka, Czech Republic, pp. 702-716.

 4. Mitutsova L., Delchev K., Vitkov V.,Ghavdarov I., Yaroshevsky V.,Serbenjuk N.,Nikitin O. Biomechanical System for scientific-experimental study of the regeneration of the spinal cord locomotion capabilities after traumatic break. Proceed. of Inter. Conf. “PRAKTRO 2007”, 12 – 15 June 2007, Varna, 2007, 25-31.

 5. Platonov A., Ilieva-Mitutsova L, Nikitin O, Chavdarov I., Delchev K., Vitkov V., Yaroshevsky V., Serbenjuk N, Gerasimenko Y. Design of mechatronic system for foot receptor activation intended to improve rehabilitation of paraplegic patients. Proceed. of Inter. Conf. “PRAKTRO 2007”, 12 – 15 June 2007, Varna, 2007, 19-24.

 6. Platonov А., Mitutsova L., Delchev K., Vitkov V., Chavdarov I., Latkovski V., Yaroshevsky V., Nikitin O. Developmen of a mechatronic system “GAITSIM” for biomechanical rehabilitation of patients paraplegics. Engineering mechanics, 2007, 14 / 4, 249-258.

 7. Mitutsova L., Chavdarov I., Delchev K., Vitkov V., Yaroshevsky V., Serbenjuk N., Nikitin O. Biomechanical system “LOCOSTIM” for scientific-experimental study of the regeneration of spinal cord locomotion capabilities after traumatic break. Proceed.of 10 th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 13 – 16 Sept 2005, Varna, 2005, 150-156.

 8. D. Okhotsimsky, O. Nikitin, Y. Gerasimenko, N. Serbenjuk, L. Mitutsova, K. Delchev, V. Vitkov, A. Platonov, V.Yaroshevsky. A biomechanical stimulator for scientific-experimental study of the regeneration of spinal cord locomotion capabilities after traumatic break. Proceed. of Inter. Conf. "Advanced Problems in Mechanics 2005", Minisymposium on Biomechanics, June 28-July 5, St. Petersburg, 2006, 394 - 400.

 9. Mitutsova L., Chavdarov I., Delchev K., Vitkov V., Yaroshevsky V., Serbenjuk N., Nikitin O. A biomechanical system for post-traumatic neurophysiological scientific-experimental studies of the spinal cord. Proceed. of 7th Intr. Scient.Conf. “Dynamics of machine aggregate 2004”, Trnava, 2004, 76-80.

 10. Mitutsova L., Delchev K., Chavdarov I., Vitkov V., Latkovski V., Yaroshevsky V., Nikitin O. A mechatronic system for a foot biomechanical stimulstion of patients-paraplegics. Proceed. of 7th Intr. Scient.Conf. “Dynamics of machine aggregate 2004”, Trnava, 2004, 67-75.

 11. Velev G., Latkovski V., Ilieva-Mitutsova L. Modular device for an automated complex non-destructive testing of ferro-magnetic materials. Proceed. of Intr. Conf. “ Trans & Motauto 04”, Plovdiv, 2004, 71-74.

 12. Велев Г., Латковски В., Митуцова Л., Попов А. Оптимизиране на информационните параметри при магнитошумов нерезрушаващ контрол на фероматнитни материалил. Сб. матер. от IV Межд.конгрес “ Машиностроителни технологии 2004”, Варна, 2004, 169-171.

 13. Velev G., Latkovski V., Ilieva-Mitutsova L. Non – destructive analysis of ferromagnetic materials by means of Berkhausen effect methods. Proceed. Of 10th Inter. Scient. Conf. “Academicka Dubnica 2004”, Dubnica nad Vahom, 635-338.

 14. Ilieva-Mitutsova L., Chavdarov I., Vitkov V., Delchev K., Latkovski V., Nikitin O., Okhotsimsky D. Mechatronical system for investigation and rehabilitation of man. Proceed. Of 10th Inter. Scient. Conf. “Academicka Dubnica 2004”, Dubnica nad Vahom, 371-374.

 15. Mitutsova L., Koudelka M., Zak R. Biomechanical Methods and Instruments Aiding the Pre-clinic Functional Diagnostics of Human Supporting-Locomotion System. Proceed. of 4th Inter. Conf. on Mechatronics, Robotics and Biomechanics, Hrotovice, Czech Republic, March 24-27,2003, on CD (2003).

 16. D. Okhotsimsky, O. Nikitin, Y. Gerasimenko, L. Mitutsova, K. Delchev, V.Vitkov, A. Platonov, V.Yaroshevsky. Development of biomechanical stimulator for scientific-experimental study of the regeneration of spinal cord locomotion capabilities after trauma. Proceed. of 4th Inter. Conf. on Mechatronics, Robotics and Biomechanics, Hrotovice, Czech Republic, 2003, 169 – 179, on CD (2003).

 17. Mitutsova L., Delchev K., Vitkov V., Nikitin O., Platonov P., Yaroshevsky Y. Development of biomechanical stimulator for scientific-experimental study in the physiology. Proceed. of 8th Inter. Scient. Conf. “Academicka Dubnica 2002, Dubnica nad Vahom, 2002, 83-86.

 18. Mitutsova L., Delchev D., Vitkov V., Nikitin O. Design of an experimental biomechanikal stimulator for the recuperation of the support-locomotion apparatus under a spinal cord injury. Engineering mechanics. 2002, 9/3, 117-122.

 19. Lidia Mitutsova, Vasil Simov, Vladimir Vitkov, Kamen Delchev,Oleg Nikitin. Design of a biomechanical stimulator for scientific-experimental study. Proceed. of 7th Intr. Scient. Conf. “Academika Dubnica 2001”, Dubnica nad Vahom, 73-76.

 20. O. Nikitin, Yu. Gerasimenko, A.Platonov, L. Ilieva-Mitutsova. Features of CPG activation in chronic spinalized cats under spinal cord stimulation. NATO, Scientific Affairs Division, LOS Press, Sensoriomotor control, 2001,172-179.

 21. P. Gatev, V. Koleva, G. Petkova, D. Dimitrova, L.Ilieva. Chenges in Plantar Pressures During Bipedal Stance with Different Stance Width. Acta Physiologica & Pharmacologica Bulgarica, 2001, 26/3,137-142.

 22. Kr. Georgiev, L. Mitutsova, V. Latkovski. Development of a biomechatronic module for foot massage. Proceed. of 5th Intr. Conf. “Dynamics of machine aggregates”, Gabcikovo, 2000, 61-65.

 23. Ilieva-Mitutsova L., Vitkov V., Nikitin O. Dvelopment of an “Artrokinetik” biomehanical system and clinical applications. Proceed. of conf. “Engineering mechanics’ 99”, Svratka, 1999, 557 - 562.

 24. Kudelka M., Zak R., Talanda M., Mitutsova L. Measurement of Force in Boimechanics of Locomotory Apparatus. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 1999, 29/3, 78 -87

 

Проекти:

 

Национални проекти:

2000-2002 "Анализ и синтез на мехатронни системи за биомеханично изследване и приложение в медицината", научен проект ИМЕХ-БАН, ръководител.

2002-2004 "Разработка на биомехатронен модул за проприорецепторна стимулация на стъпалния комплекс", научен проект ИМЕХ-БАН, ръководител.

2002-2005 "Автоматизирана система за изследване структурата и свойствата на феромагнитни материали", договор с МОН: ТН-1206/02 г., участник в проекта.

2005-2007 "Биомехатронна система за научни изследвания и функционална рехабилитация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология", научен проект ИМЕХ-БАН, ръководител.

2008-2010 "Разработка, моделиране и изследване на биомехатронен модул за стимулация на походка за приложение в локомоторната рехабилитация", научен проект ИМЕХ-БАН, ръководител.

2009-2011 "Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение в правилен стереотип на походка в следоперативния период на рехабилитация", научен проект ИМЕХ-БАН, ръководител.

 

Международни проекти:

1999-2001 "Управляеми механични системи за изследване и управление двигателната активност на човека", междуакадемичен проект: Институт по механика БАН и Институт по механика на материалите и машините САН, ръководител.

1999-2001 "Разработка на биомеханична система за възстановяване функциите на опотно-двигателния апарат на пациенти, страдащи от забиолявания на гръбначния мозък с различна етиология", междуакадемичен проект: Институт по механика БАН, Институт по приложна математика "М.В.Келдиш" РАН и Институт по физиология "И.П.Павлов" РАН, ръководител.

2002-2005 "Разработка на биомеханична система за възстановяване двигателните функции на гръбначния мозък при пациенти с гръбначно-мозъчна патология", междуакадемичен проект: Институт по механика БАН Институт по приложна математика "М.В.Келдиш" РАН и Институт по физиология "И.П.Павлов" РАН, ръководител.

2003-2005 "Manifacturing vision", Joint Call IIST - NMP, 6th Framework Programme, Координатор на проекта:  Dr.Carsten Dreher, Fraunhofer ISI, Germany.

Участник в проекта в екипа на Р.България..

2006-2008 "Разработка на биомехатронна система за рецепторна стимулация и изследване функционалното възстановяване на пациенти с гръбначно-мозъчна патология", междуакадемичен проект: Институт по механика БАН Институт по приложна математика "М.В.Келдиш" РАН и Институт по физиология "И.П.Павлов" РАН, ръководител.

2009-2011 "Технически и клинични изследвания на прототипа на биомехатронна система за рецепторна стимулация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология", междуакадемичен проект: Институт по механика БАН Институт по приложна математика "М.В.Келдиш" РАН и Институт по физиология "И.П.Павлов" РАН, ръководител.


Членство в научни организации:

 

Член на Съюза на Учените в България,

Член на Българското дружество по биомеханика.

 


Последна промяна:29-04-2020