Print this page

Данчи Христова Кулова

Заемана длъжност: доцент

Направление: Механика на флуидите

Стая: 226

Тел.: (02) 979 64 35

E-mail: dantchi@imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:

 

 

 • Магистър по Механика, Софийски Университет, Факултет по Математика и Механика (от 1987 г. - Факултет по Математика и Информатика), 1978
 • Кандидат на математическите науки (доцент), Институт по Механика – БАН, тема: “Електроконвекция и Електрохидродинамична устойчивост на слоеве от диелектрични течности”, 1993


 • Области на професионален интерес:

 

 • Механика на флуиди и топлообмен
 • Моделиране и числени методи в електрохидродинамиката
 • Електроконвективни течения със свободни и междуфазови граници
 • Електрохидродинамична неустойчивост на дву-слойни системи несмесващи се течности (теория и експеримент)

 

Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 1. D. Koulova-Nenova, A.T. Pérez, Ph. Traoré, H. Romat, Influence Of The Dielectric Force On A Thermoelectric Convection Phenomena In Case Of Weak Injection, IEEE International Conference on Dielectric Liquids (ICDL), (2008), 110-113.

 2. A.T. Pérez, Ph. Traoré, D. Koulova-Nenova, H. Romat, Numerical Modeling of a Two-Dimensional Electrohydrodynamic Plume between a Blade and Flat Plate, IEEE International Conference on Dielectric Liquids (ICDL), (2008), 44-47

 3. L. Hadjikov, D. Koulova-Nenova , Ya. Ivanov, et al., Modelling of elastic behaviour of polymer nanocomposites, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Tome 61, N 4, (2008), 525-534.

 4. Ph. Traoré, D. Koulova-Nenova, H. Romat, Numerical simulation of electro-thermo convection in a rectangular enclosure, Proceed. of the Intern. Symposium on Electrohydrodynamics (ISEHD-2006), December, Buenos Aires, Argentine, (2006), 157-160.

 5. D. Koulova-Nenova, Ph. Traoré, H. Romat, Numerical simulation of the electro-thermo-convection in dielectric liquid in open enclosure, 5-eme Conference de la Societe Francaise d’Electrostatique (SFE), August, Grenoble, France, (2006), 359-363.

 6. P. Traoré, D. Koulova-Nenova and H. Romat, Numerical approach of the electro-thermo-convective motion in a layer of a dielectric liquid, Proceed. of 15th Intern. Conf. on Dielectric Liquids, ICDL’2005, Coimbra, Portugal, (2005), pp. 173-176.

 7. P. Atten, F. Aitken And Koulova-Nenova D., Field-Induced Deformation and Disruption of a Planar Water-Oil Interface under the Influence of a Conducting sphere, Proceed. of 15th Int. Conf. On Dielectric Liquids, ICDL’2005, Coimbra (Portugal), (2005), pp. 165-168.

 8. L. Hadjikov, D. Kulova-Nenova, Ya. Ivanov, 2004, Мodelling of electrorheological emulsion behaviour, Proceed. XIVth International Congress on Rheology, Seoul, Korea, 2004, Seoul, Korea, (2004), SU55_1-SU-55_4.

 9. Atten P. and Koulova-Nenova D., 2002, Time evolution of a viscous liquid jet by one-dimensional model, Theor. and Appl. Mech., Vol. 32, N. 3, pp. 101-114.

 10. Atten P. and Koulova-Nenova D., 2001,Viscous Lee model for the time evolution of a liquid jet, Proceed. 9-th National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Varna, 19-22 Sept. 2001, v. 2, (2001), 7-12.

 11. Atten P., Koulova-Nenova, D., 1999, On the instability of the interface between two layers of conducting and insulating liquids subjected to a DC field, Proceed. of 13th Intern. Conf. on Conduction and Breakdown in Dielectric Liquids, ICDL’99, Japan, pp. 277-280.

 12. Koulova-Nenova D.,1997, EHD instability of two liquid layer system with deformable interface, J. of Electrostatics, Vol. 40-41, pp.185-190.

 

Проекти:


Международни проекти:

 • Фундаментални процеси на електрокоалесценция на водни капчици в петрол, Съвместен проект между Институт по Механика – БАН и Лаборатория по електростатика и диелектрични материали - СНРС, Гренобъл, Франция, 2004-2005.
 • Изследване на едно приложение на термо електроконвекцията: електрохидро-динамичен топлообменник, Съвместен проект между Институт по Механика – БАН и Лаборатория по аеродинамични изследвания, Университет в Поатие, Франция, 2008-2009.

 

Национални проекти:

 • Нелинейни задачи на математическата физика, числени симулации и визуализация, Проект на МОН № МИ 102/05
 • Нанотехнологии и нови материали, Проект на МОН № НТ2-03/2004

 

Членство в научни организации:

 • Член на Консултативния Съвет на Международния Комитет по Диелекрични Течности;
 • Френска Асоциация по Електростатика,
 • Съюз на Математиците в България

 

Лична страинца http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/research-fields/fluid-mechanics/department-of-fluid-mechanics/dantchi-hristova-koulova

Последна промяна:18-02-2019