Print this page

Гергана Чалъкова

 

 

Заемана длъжност: асистент

 

Направление: Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая No: ...

Тел: 0887-63-44-11

E-mail: chalakovag@gmail.com

 

Научни степени, организация, година

 

 

Магистър - Национален аерокосмически

университет „ХАИ”,

Харков, Украйна, 2007

 

Магистър - НБУ,

София, България, 2011

 

2011г. – Зачисляване като докторант, Имех

 

Области на професионален интерес (ключови думи)

Механика на материалите и

конструкциите

Наноиндентация

Mоделиране и симулация

Авионика и aвиационни конструкции

 

Допълнителна инфомация

Степени на владеене на чужди езици по следната скала:

добре, средно, базови познания

 

 

Чужд език

четене

писане

говорене

английски

добре

добре

добре

руски

добре

добре

добре

украински

средно

базови познания

средно 

Избрани публикации:

 

 

 

Проекти:

 

 

Членство в научни организации:

 

Награди:

Лична страница
Последна промяна:25-05-2022