Print this page

Христиана Величкова


Заемана длъжност: Асистент, д-р

Направление: Механика на флуидите

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая №: 332 / бл. 4

Тел: (02) 979 6407

E-mail: hristiana_velichkova@imbm.bas.bg

hristiana_velichkova@abv.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Магистър –Екология и опазване на околната среда, Минно-геоложки университет- „Св. Иван Рилски" София, 2013

 

Бакалавър (инженер)- Техника и технологии за опазване на морето и околната среда, Технически университет-Варна, 2011

Области на професионален интерес (ключови думи):

Полимерни нанокомпозити: обработка и характеризиране; Реология на полимерни нанокомпозити;

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

 

Проекти:

  • Планова задача (2014-2016): Мултифункциоални полимерни нанокомпозити с графен и въглеродни нанотръбички: реологични, микро и наномеханични изследвания на усилващите ефекти от наноразмерните пълнители
  • FP7- NMP- NanoXCT "Compact X-ray computed tomography system for non destructive characterization of nano materials"
  • COST Action MP1206 "Electrospun nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications"

 

Членство в научни организации:

Награди:

Лична страница:


Последна промяна:15-02-2020