Print this page

Тема 1

МЕХАНИКА НА МАТЕРИАЛИ, СТРУКТУРИ И ПРОЦЕСИ

 

Темата обхваща задачи, разглеждащи механичното поведение на различни видове материали и композити, подложени на механични въздействия. За целта се разработват аналитични модели на макро-, микро- и нано-ниво и се извършват съответни числени симулации. Теоретичните разработки са допълнени от експериментални изследвания включващи нови техники и уреди за разрушително и безразрушително изпитване на материалите.

В съответствие с Европейските стандарти се разработват учебни програми и пособия и се организират курсове за квалификация на специалисти по безразрушителен контрол.

 

Изследователи: доц. д-р инж. Ана Янакиева (координатор); проф. д-р Петър Джонджоров; проф. д-р Васил Василев; проф. д.н. Васил Кавърджиков; доц. д-р Никола Николов; доц. д-р Людмила Парашкевова; доц. д-р Гергана Н. Николова; доц. д-р Георги Стоилов; доц. д-р Десислава Пашкулева; доц. д-р Йонка Иванова; гл.ас. д-р инж. Йордан Мирчев; гл.ас. Татяна Симеонова; маг. инж. Алаксандър Алексиев; лаб. Ивелина Маринова.


Сътрудници: чл. кор. Ангел Балтов (ИМех-БАН); чл. кор. Стефан Радев; проф. дтн Митко Миховски (ЛМДБК); проф. Л. Дренчев (ИМЦТХД-БАН); проф Т. Трифонов (ВТУ-В. Търново); доц. д-р Роберт Казанджиев (ИМех); доц. д-р Г. Димков (ИМИ-БАН); доц. И. Георгиев (ИКТ-БАН); доц. д-р Т. Парталин (СУ-София); доц. И. Ивамов (НБУ-В. Търново); д-р Елена Горанова; Симона Григорова.


Последна промяна:02-04-2021