Print this page

Биомеханика

Биомеханиката е интердисциплинарна област, включваща теоретични и експериментални изследвания на механично то поведение на живи системи . В частност в нея се изучават структурите и функциите на човешкия организъм на макро, микро- и нано-равнище. След дешифрирането на човешкия геном се развива нова област на биомеханични изследвания - динамични и реологични свойства на ДНК и белтъчните молекули. Използват се методи на нелинейната механика на непрекъснати среди, на детерминистичен и статистически анализ на биомедицински времеви редове, на фазов и бифуркационен анализ на динамични модели, както и 3D компютърно моделиране и симулиране на движенията на човека. Получените резултати разширяват фундаменталните знания за биомеханичните процеси в живите системи при нормални, патологични и екстремални условия на макро-, микро- и нано-равнище. Изследванията са ориентирани към подобряване на диагностицирането и терапията на заболявания като ортопедични травми, сърдечно-съдови нарушения и ракови тумори, както и към прилагане на нови подходи при проектиране на протези и ортези. Биомеханич ните изследвания подпомагат също изследванията в областта на роботиката и спорта.

Служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

проф. дтн Светослав Ганчев Николов (ръководител)

107 979 6411 S.Nikolov@imbm.bas.bg
112

979 6413

antonova@imbm.bas.bg

328

979 6412

m.kirilova@imbm.bas.bg

112

979 6413

iivanov@imbm.bas.bg

104

979 6378

gergana@imbm.bas.bg

доц. д-р Сергей Николов Ранчев

402 979 6410 serg_ran@abv.bg
410

979 6468

stefan@imbm.bas.bg

доц. д-р Евгени Владимиров Койчев

110

979 2006

koytchev@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Василка Крумова Паскова

112

979 6413

v.kostova@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Момчил Ненов

107

979 6411

m.nenov@imbm.bas.bg

410

979 6468

radosveta@imbm.bas.bg

Асоциирани

Проф. дтн Александър Рачев

209

Доц. д-р Стоян Стойчев

312

979 6448

stoyan@imbm.bas.bg

Доц. д-р Владимир Медникаров

53 979 6450

mednikarov@imbm.bas.bg; vmednikarov@abv.bg

доц. д-р Петко Кирязов Кирязов 408

979 6467

kiriazov@imbm.bas.bg

проф. дфзн Иван Митев Узунов - гост изследовател

ivan_uzunov@tu-sofia.bg


Последна промяна:06-11-2023