Print this page

Елица Михайлова Петрова

Заемана длъжност: гл.асистент

 

Направление: Биомеханика

 

Стая №: 227

Тел.: (02) 979 6412

E-mail: ely@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Биотехнология, микробиология, математическо моделиране на биопроцесни системи

 
Допълнителна инфомация


Дисертация на тема: „Динамика на биоокислението на железни йони от щам Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 в хранителни среди с варираща киселинност и йонен състав “


Избрани публикации:


 1. E. Petrova, P. Zlateva (2014). Analysys on the cell growth dynamics of Acidithiobacillus ferooxidans at adaptation to high substrate concentrations. in Proceeding of Technical University of Sofia, vol. 64, issue 1, 245-253 (ISSN:1311-0829).

 2. Petrova E., Zlateva P., Study on the dynamics of the specific cells growth of Acidithiobacillus ferrooxidans at adaptation to high substrate concentrations.,. Jubilee Scientific Conference with International Participation “Traditions, Directions Challenges”, October 19-21.2012 Smolyan Part II , 2013, 85-92 (ISBN: 978-954-8767-42-2)

 3. E. Petrova, P. Zlateva (2014)Assessment of oxidation rates and oxidation degrees at adaptation of iron-oxidizing bacterial strain Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 to 16g/L ferrous ions, 12-th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 23-26 Sept. 2014 –Proceeding

 4. E. Petrova, P. Zlateva Estimation of oxidation rates and oxidation degrees at adaptation of bacterial strain Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 to 21 g/L ferrous ions, Дни на Биомеханиката, ноември, 2014

 5. Petrova E.M., Zlateva P. (2013)., Biooxidation at adaptation of iron-oxidizing bacterial strain Acidithiobacillus ferroocsidans JCM 3863 to 16g/L ferrous ions. Series on Biomechanics, 28(1-2), 72-77, 2013. (ISSN: 1313-2458)

 6. E. Petrova, P. Zlateva (2013). Assessment of oxidation rates and oxidation degrees at adaptation of iron-oxidizing bacterial strain Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 to 16 g/L ferrous ions. Series on Biomechanics, vol. 28, no 3-4, 90-95. (ISSN:1313-2458)

 7. E. Petrova, P. Zlateva (2012). Study on the oxidation dynamics of Fe2+ by Acidithiobacillus ferrooxidans at adaptation to high substrate concentrations. Series on Biomechanics, vol.27, no.3-4, 86-91 (ISSN:1313-2458)

 8. Petrova E.M., (2012). Assessment of the influence of Ca2+ and pH on bacterial growth of Acidithiobacillus ferrooxidans. Biotechnology & Biotechnological Equipment, vol. 26, no. 5, 3260-3266. (ISSN:1310-2818; IF:0.76)

 9. Petrova, E.M., (2011). Assessment of Acidithiobacillus ferroocsidans oxidation ability for ferric ions production in different modifications of nutrient medium. Series on Biomechanics, vol. 26, no 1-2, 43-48. (ISSN:1313-2458)

 10. Petrova E. Study on oxidative ability of Acidithiobacillus ferrooxidans at different levels of Са2+ and pH in nutrient medium, Jubilee National Scientific International Conference"Man and the Universe"6-8- Оct. 2011, Smoljan, Bulgaria, 6–8 Оct. 2011, Smoljan.

 11. Petrova E. Assessment of Acidithiobacillus ferroocsidans oxidation ability for ferric ions production in different modifications of nutrient medium” Journal of Biomechanics 2011, pp 43-48

 12. Petrova E. Study on bacterial oxidation of ferrous ions by Acidithiobacillus ferrooxidans in nutrient medium with high levels of Са2+ and pH, Jubilee National Scientific International Conference"Man and the Universe"6-8- Оct. 2011, Smoljan, Bulgaria, 6–8 Оct. 2011, Smoljan.

 13. E. Petrova, “Assessment of Acidithiobacillus ferrooxidans oxidation ability for ferric ions production in different nutrient media”, 11 National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 2-5 Sept. 2009, Borovets, Bulgaria.

 14. Petrova E. Assessment of the influence of Ca2+ and pH on bacterial growth of Acidithiobacillus ferrooxidans: J."Biotechnology & Biotechnological Equipment", Diagnosis Press ltd ( in print)

 15. Hadjikov, D. Koulova-Nenova, Ya. Ivanov, E Petrova, Y. Yanovski, Y. Karnet, Modelling of elastic behaviour of polymer nanocomposites, Comptes rendus de l, Academie bulgare des Sciences, tome 61, N 4, 2008

 16. Mladenov K., Petrova E., Nikolov L., Mamatarkova V., Stoytchev St. (2007), System analysis of homo-heterogenious mechanisms in biofilm reactor, Proc. XXXVI пролетна конференция на СМБ,”Св. Константин и Елена”, Варна, 2-6 април 2007.

 17. Nikolov L., E. Petrova, V. Mamatarkova and St. Stoytchev (2006), Study on forming and functioning of biofilm by means of mathematical model. Екологично инженерство и опазване на околната среда, No 2, c 46-52.

 18. L. Nikolov, E. Petrova, V. Mamatarkova Kl. Mladenov, Stoytchev St. (2006), Evolution modeling of bacterial oxidation of ferrous ions in biofilm system. Eleventh Congress of the Bulgarian Microbiologists, St Constantine, Varna, October 5-7, 2006.

 19. Любен Хаджиков, Данчи Кулова-Ненова, Невяна Ганчева, Ячко Иванов, Елица Петрова, Състояние и Овладяване на Свлачищните и Ерозионните Процеси в Р. България, Национална научно-техническа конференция, 30. ХІІ – 1. ХІІ 2006г, Акад. Издателство “Проф. Марин Дринов”, София, стр. 80-87.

 20. Л. М. Хаджиков, Е. Петрова, Я. П. Иванов, Хидродинамични въздействия при сеизмичното реагиране на мостове. International Conference on Civil Engeneering Design and construction. 14-16 September 2006, “St. St. Konstantin and Helena”, Varna.

 21. Nikolov L., Mamatarkova V., Petrova E, Stoytchev St. (2005), Modeling of base phenomena in bioprocess systems with spontaneously fixed biomass, Proc. 10-th Jubilee Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, 13-16 September 2005, vol. 1, 543 – 547.

 22. Николов Л., Маматаркова В., Петрова Е., Стойчев Ст. (2005), Основни явления в биопроцесни системи с фиксиран биофилм върху твърди инертни носители, Екологично инженерство и опазване на околната среда, год. 4, No. 2, 33-44

 23. K. Prodanov, B. Dishlianova, G. Mateev, R. Stoilov and E. Petrova "Cardiac Troponin (cTnT) in serum of patients with Systemic lupus erythematosus", Acta medica Bulgarica (2002), XXIX, 29-32.

 24. Проданов, Б. Дишлянова, Г. Матеев, E Петрова, Приоритетна антиоксидантна триада - супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза и тотален антиоксидантен статус при пациенти с различни форми на Psoriasis. Дерматология и венерология, (2001), XL (1), 12-15.

 25. B. Dishlianova K. Prodanov, G. Mateev , E. Petrova, Routine serum lipid indicators in various forms of Psoriasis, Acta Medica Bulgarica (2000), XXVII, 93- 100.

 


Последна промяна:22-03-2016