Print this page

Процедури след 15.04.2016

 • Активни процедури
 • Затворени процедури
 • Възложени процедури

Активни процедури:


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дооборудване на наличен наноиндентор G200 (снабден с XP глава) с модул за динамична наноиндентация (т.нар. динамичен контактен модул), работещ с ултра ниски натоварвания", по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ (ЦВП по Мехатроника и чисти технологии)

1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление на поръчка

3. Документация за участие в открита процедура

4. Техническа спецификация

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

6. Обявление

7. Протокол 1

8. Протокол 2

9. Протокол 3

10. Доклад

11. Решение

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка, инсталиране, пускане в действие и обучение на специализирана апаратура за нуждите на ИМЕХ" по проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ (ЦВП по Мехатроника и чисти технологии) по обособени позиции”

1. Решение за откриване на процедурата

2. Обявление на поръчка

3. Документация за участие в открита процедура

4. Техническа спецификация обособена позиция 1

5. Техническа спецификация обособена позиция 2

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

7. Отговор на въпрос

8. Протокол №1

9. Обявление

10. Протокол 2

11. Протокол 3

12. Доклад

13. Решение

Затворени процедури:

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети и багаж, резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика при БАН за служебни пътувания в страната и чужбина, както и за страните в които има въведен визов режим”

 1. Документация

 2. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол

 3. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол - част 2

 4. Обявление

 5. Решение

 6. Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП

 7. ПРОТОКОЛ No 1

 8. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

 9. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

 10. Доклад на комисията

 11. Протокол 2

 12. Протокол 3

 13. Протокол жребий

 14. Решение за класиране

 15. Договор

 

 

Възложени процедури:

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на самолетни билети и багаж, резервации за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика при БАН за служебни пътувания в страната и чужбина, както и за страните в които има въведен визов режим”

 1. Документация

 2. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол

 3. СТАНОВИЩЕ за осъществен контрол - част 2

 4. Обявление

 5. Решение

 6. Разяснение по чл. 33, ал.2 от ЗОП

 7. ПРОТОКОЛ No 1

 8. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

 9. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

 10. Доклад на комисията

 11. Протокол 2

 12. Протокол 3

 13. Протокол жребий

 14. Решение за класиране

 15. Договор

 


Последна промяна:15-02-2019