Print this page

Профил на купувача - външни връзки

„Доставка на специализиран софтуер за нуждите на Технически университет – София, Институт по механика – БАН и Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски” – БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

"Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя"

1. Договор

2. Гаранция

3. Документи 1

4. Документи 2

5. Документи 3

„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0003: „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

1.Обявление за сключен договор

2. Договор с изпълнител

3. Приложение 1 към договор

4. Приложение 2 към договор

5. Обявление за възложена поръчка

6. Договор

7. Приложения към договор


Последна промяна:28-05-2021