Print this page

Проекти • Проект DFG-Wu 496/5-1 (2012-2016) финансиран от Германска научно-изследователска общност ДФГ: Оценка на сеизмичното поле чрез неконвенциален метод на граничните елементи.

http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/218412963

 

 • Проект ESP.EAP.CLG 984136 (2011-2013) финансиран от НАТО: Моделиране на сеизмични вълни в нехомогенна и нееднородна среда.

https://www.uni-weimar.de/de/bauingenieurwesen/professuren/geotechnik/professur/grundbau10/prof-dr-ing-frank-wuttke/.


 • Проект ДФНИ И02/4 (2014-2016) с Фонд “Научни изследвания”: Интегродиференциални уравнения за решаване на свързани задачи за многофункционални материали с нано- нееднородности.

http://www.math.bas.bg/matph/ProjectFNI/index.html

 

 • Проект Д-02-15 (2010-2012) с Фонд “Научни изследвания”: Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчни невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини.

http://www.math.bas.bg/matph/project/index.html

 

 • ЕБР изследователски проект между БАН и Аристотел Университет Солун, Гърция (2015-2017): Числено моделиране чрез метод на гранични интегрални уравнения на разпространението на сеизмични вълни в нехомогенна геоложка среда.

 • Проект „Development of technologies for energy saving pipes outdoor", финансиран от Национален иновационен фонд, договор № № 6 ИФ-02-24/15.12.2012, бенефициент “Химически продукти “ ltd-Ямбол, партньор- ИМех-БАН.

 • Проект „New thermo and sound insulation products and technology of production”,  договор № BG161PO003-1.1.06-0066-c0001/07.12.2013, оперативна програма  "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013, бенефициент “Химически продукти “ ltd-Ямбол, партньор- ИМех-БАН.

 • Проект  “Automated ndt system of mechanical properties and structure of metal materials”, договор № BG161PO0031.1.010058c0001, оперативна програма  "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013, бенефициент Unitest 07, партньор- ИМех-БАН.

 • Проект “Development of special thermo- and acoustic insulation products and technologies for their production”(S.T.A.I.)“, финансиран от Национален иновационен фонд, договор №ИФ-02-44/31.05.2006, бенефициент “Химически продукти “ ltd-Ямбол, партньор- ИМех-БАН.

 • Проект INNOPIPES(2012-2016): Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme, grants number: PIRSES-GA-2012-318874 of the FP7, project titles: INNOVATIVE NONDESTRUCTIVE TESTING AND ADVANCED COMPOSITE REPAIR OF PIPELINES WITH VOLUMETRIC SURFACE DEFECTS. С бенефициент в проекта Институт по Механика (ИМЕХ)- БАН.

 • Проект SHIPINSPECTOR(2006-2010): grant agreement N° FP7-SME-2007-1-218432 of the FP7, project titles: DETECTION OF SAFETY CRITICAL CRACKS AND CORROSION IN SHIPS USING NOVEL SENSORS AND SYSTEMS BASED ON ULTRASONIC LINEAR PHASED ARRAY TECHNOLOGY. С бенефициент в проекта Национално Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия (ННТДД).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН и Института по механика на металополимерните системи В.А.Белий към Националната Академия на Науките на Беларус, Гомел, Беларус,  име на проекта: Ултразвукова диагностика на съществено нееднородни кондензирани среди и металополимерни съединения (2017-2020).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН и Института по електрозаваряване Е. О. Патон към Националната Академия на Науките на Украйна, Киев, Украйна, име на проекта: Изследвания в областта на повишаване на ефективността и достоверността на технологията на ултразвуковия контрол с нормални вълни с голям обхват на действие(2016-2019).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН, ИМет-БАН и АО “НПО ЦНИИТМАШ” Русия,  име на проекта: Обезпечаване и продължаване ресурса на 5 и 6 блокове на АЕЦ «Козлодуй» на основата на използване на нови методи и технологии за безразрушителен контрол и диагностика за пресмятане на недеждността и работоспособността им (2016-2019).

 • Проект по ЕБР между ИМех-БАН и Институт по машиностроене към Уралско Отделение на Руската академия на науките, Екатеринбург, Русия, име на проекта:  Изследване на влиянието на еласто-пластичната деформация на магнитните и акустичните свойства на многослойни материали с цел разработване на безразрушителни методи за диагностика на тяхното състояние(2012-2014).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН и Институт по физика на металите към Уралското Отделение на Руската академия на науките, Екатеринбург, Русия,  име на проекта: Разработване на методи за диагностика, обезпечаващи повишаване на надежността и увеличаване на сроковете за експлоатация на оборудването от аустенитни стомани и сплави, работещи при екстремални условия(2012-2014).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН и Института по електрозаваряване Е. О. Патон към Националната Академия на Науките на Украйна, Киев, Украйна,  име на проекта: Изследване на методите за откриване на дефекти в промишлени метални конструкции с прилагане на технологиите на ултразвукови фазови решетки(2010-2013).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН и Института по механика на металополимерните системи В.А.Белий към Националната Академия на Науките на Беларус, Гомел, Беларус,  име на проекта: Разработка на нови наноструктурирани прахови системи, методи за безрушителна диагностика и моделиране за изследване на физико-механични и триботехнически характеристики композиционни материали и покрития на основа на метална матрица(2010-2013).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН и Институт по машиностроене към Уралско Отделение на Руската академия на науките, Екатеринбург, Русия, име на проекта:  Използване на методите за БК за оценка на състоянието на оборудването на АЕЦ(2009-2011).

 • Проект по ЕБР между Институт по механика – БАН и АО “НПО ЦНИИТМАШ” Русия,  име на проекта: Ултразвуков контрол на дебелината на съдове и тръбопроводи с контактни и ЕМА-дебеломери(2009-2011).

 • Проект между Институт по механика – БАН и ХП „Ямбол”: Договор № BG 161 PO00-1.1106-0066-C0001, тема на договора ”Нови термо- и звукоизолзационни продукти и технология за производството им”, Оперативна програма „Развитие и конкурентноспособност на българската икономика”.

 • Проект между Институт по механика – БАН и ХП „Ямбол”: Договор № ИФ-02-24/15.12.2012, тема на договора "Разработване на технология за енергоспестяващи тръби за външен монтаж (ТехЕТ)". Финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия(2012-2015).

 • Проект „Синтез на автоматизирана мехатронна система за металообработка /СиМАМ/”(2012-2013). Финансиран от  Националния Иновационен Фонд с договор №  6ИФ-02-1/15.12.2012г.

 • ДН 07/17 15.12.2016 – 14.12.2019 (36 месеца) „Разработване на нов подход за структурен дизайн и охарактеризиране на аморфни и нанокристални метални пени“, Ръководител: Проф. дтн Людмил Дренчев, Базова организация: Институт по металознание съоръжения и технологии с център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ при БАН, участник от ИМех- Доц. Людмила Парашкевова.

 • Проект: ДФНИ Е02/10 121214 на тема: „Механо-математично моделиране поведението на интелигентни би-материални структури“ с ръководител доц. Ана Янакиева; период на изследвания: от 12.12.2014 до 12.2017; източник на финансиране: Фонд научни изследвания.

 • Съвместен проект между ИМех-БАН и ИФХ-БАН № Т02-22/12.12.2014 г. на тема „ Развитие на хибриден метод за количественото охарактеризиране на механо-пластичните и механо- еластичните свойства на микро- и наноструктурни моно- и полифазни едно и/ или многослойни покрития, характеризиращи се с нано- и микронни дебелини“, финансиран от Фонд научни изследвания, ръководител-проф. Димитър Стойчев (ИФХ-БАН).

 • Съвместен проект ДНТС/Германия 01/6 по DAAD от 3.09.2014г. на тема “Nanoscale mechanical characterization of ultra-thin film materials for RF MEMS” с Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics, Freiburg, Germany .


Последна промяна:07-04-2020