Print this page

Отворена лаборатория по експериментална микро и нано механика (ОЛЕМ)

ОЛЕМ е структурно звено към направление „Механика на флуидите“.

 

Презентации на ОЛЕМ:
Отворената лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ) е създадена през 2010 г. и оборудвана със съвременна апаратура, закупена по проект за Научна инфраструктура ДО-02-53 към Фонд „Научни изследвания“, и дооборудвана по проектите: Център за компетентност MIRACLe  и Национален Център по Мехатроника и чисти технологиии (2020-2023),  както и по Еврoпейски проекти от програма Хоризонт 2020 на ЕС.

ОЛЕМ провежда изследвания върху дизайн, синтез, характеризиране, приложение и рециклиране на нанокомпозитни материали,  с фокус върху обучение на докторанти и млади учени. ОЛЕМ функционира и като база за изследвания на материали за външни потребители. Тестване за валидиране качеството и надеждността на електронни компоненти и устройства.

 

ОЛЕМ адрес: ул. Акад. Г. Бончев, Блок 4, 1113 София, България.

Служители

Стая

Телефон
(+3592)

E-mail

проф. дтн Румяна Коцилкова

Europass-CV_R.K.

405

979 6462

kotsilkova@imbm.bas.bg

проф. д-р Евгени Иванов - р-л на ОЛЕМ

Europass-CV_E.I.

427

979 6481

ivanov_evgeni@imbm.bas.bg

доц. д-р Джовани Спинели

Europass-CV_G.S.

423 979 6476

gspinelli@imbm.bas.bg

доц. д-р Тодор Батаклиев

Europass-CV_T.B.

425

979 6415

batakliev@imbm.bas.bg

todorbat@gmail.com

доц. д-р Владимир Георгиев

Europass-CV_V.G.

424 979 6407

vladoferd@gmail.com

vgeorgiev@imbm.bas.bg

гл.ас. д-р Верислaв Ангелов

Europass-CV_V.A.

102

v.angelov@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Джихан Менсеидов

429 979 6407

menseidov@imbm.bas.bg

инж.химик Стилияна Стоянова 429 979 6407

stiliyana813@gmail.com

s_stoyanova@imbm.bas.bg

инж. Росела Гуарини 423 979 6476

rguarini@imbm.bas.bg

Асоциирани членове

доц. д-р Антония Топлийска

405, Блок 4 979 6462 a.topliyska@mail.bg

Докторанти в ОЛЕМ

Зачисляване

Защита

Стилияна Стоянова

2023

Радост Иванова

2018

2021

Христиана Величкова

2017

2019

Поля Ангелова

2017

2019

Иванка Петрова

2015

2018

Верислав Ангелов

2015

2018

 

 


ЛИНК КЪМ: "PLAGIARISM DETEKTOR"

 

 Последна промяна:19-03-2024