Print this page

Гергана Николова Николова


 

Заемана длъжност: Доц. д-р

Секция: Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая: 322

Тел.: (02) 979 6452

E-mail: gery@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност 01.02.04 “Механика на деформируемото твърдо тяло”, април 2008г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

 

Топлопроводност на тънки слоеве, математично моделиране на междуфазова слой, би-материални плочи с междуфазова граница под действие на механично и топлинно натоварване.


Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 

 1. A. Baltov, A. Yanakieva, G. Nikolova, Residual Resource of Emegency-loaded Concrete Columns under Pressure and Micro-damage, Comptes Rendus De L’ Academie Bulgare Des Sciences, 2007, tome 72, № 8.
 2. J. Ivanova, G. Nikolova, Interphase model in heat conduction problems, Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, 13-16 September 2005, pp.224-229.
 3. J. Ivanova, G. Nikolova, Interphase model for multilayer structures applied in heat conduction problems. Non-perfect contact, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2006, vol. 36, No. 3, pp. 47-62.
 4. G. Nikolova, J. Ivanova, Z. Mroz, Modelling of thermally induced progressive delamination in a two-plate structure, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2006, vol. 36, No. 4, pp. 71-92.
 5. G. Nikolova, J. Ivanova, V. Valeva, Z.Mroz, Mechanical and thermal loading of two-plate structure, Comptes Rendus De L’ Academie Bulgare Des Sciences, 2007, tome 60, № 7, pp. 735.
 6. G. Nikolova, J. Ivanova, Cracked bi-material plates under thermomechanical loading, Key Engineering Materials, DOI: 10.4028/30908454-51-4.406 (2009), v. 409, ISSN: 1662-9795, 406-413.
 7. J. Ivanova, G. Nikolova, P. Dineva, W. Becker, Interface behaviour of a bi-material plate under dynamic loading, Journal of Engineering mechanics, ASCE, (2010), DOI 10.1061(ASCE)EM.1943-7889.0000155, ISSN - 0733-9399.
 8. J. Ivanova, G. Nikolova, B. Gambin, Interface delamination of bi-material structure under dynamic time harmonic loading, ZAMM, (12/2010), vol. 91(2), pp. 146-154,  ISSN: 1521-4001.
 9. B. Gambin, J. Ivanova, V. Valeva, G. Nikolova, Preckraking and interface delamination in bi-material structure. Static and dynamic loading, Acta Mechanica Sinica, (01/2011), 27(1), pp. 80-89, ISSN: 0567-7718.
 10. J. Ivanova, G. Nikolova, B. Gambin, Interface delamination of bi-material structure under time harmonic load. Cohesive behaviour of the interface, ZAMM Journal of applied mathematics and mechanics: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik 01/2012, 92(1), pp 41-51, ISSN: 1521-4001.
 11. G. Nikolova, J. Ivanova, Interfacial shear and peeling stresses in a two-plate structure subjected to monotanically increasingthermal loading, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51, 4, pp. 937-947, Warsaw 2013, ISSN 1429-2955.
 12. G. Nikolova, J. Ivanova, Cracked bi-material structure subjected to monotonically increasing thermal loading. Determination of the interfacial shear and peeling stresses, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 53, 4, pp. 1019-1028, Warsaw 2015, ISSN 1429-2955.
 13. J. Ivanova, G. Nikolova, W. Becker, B. Gambin, Interface behavior of a bi-material plate under dynamic loading. Cohesive interface debonding, ZAMM Journal of applied mathematics and mechanics: Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, Article first published online: 30 JUNE 2014, DOI: 10.1002/zamm.201300119, Volume 95, Issue 11, pp. 1190–1201,            ISSN: 1521-4001.
 14. G. Nikolova, The influence of the type of adhesive layer on behaviour of cracked bi-material structure, International Journal of Mechanical and Production Engineering (IJMPE), Volume-3, Issue-11, Nov.-2015, ISSN: 2320-2092, pp. 42-46, IRAJ DOI Number - IJMPE-IRAJ-DOI-3248.
 15. A. Yanakieva, G. Nikolova,  Determination of the stress intensity factor of recycled polyester-concrete composite element with edge crack using FEM and analytical calculations, in: Proc. of the 15th International scientific conference VSU'2015, 4 – 5 June 2015, Sofia, Bulgaria, tom 1, volume 1,  pp. 67-72, ISSN 1314-017-X.
 16. A. Yanakieva, G. Nikolova, Ya. Ivanov, Implementation of the directive of the European parliament for building energy performance – current state, problems and respectives, in: Proc. of the Fifth International Conference “Education, Science, Innovations” - ESI 2015, European Polytechnical University, June 10-11, 2015, Pernik, Bulgaria, CD ROM, pp. 13-20, ISSN 1314-5711.
 17. A. Yanakieva, A. Baltov, G. Nikolova, Bending of the double reinforced concrete beam from recycled materials for application in NZEBs, in: Proc. of the “3rd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM)”, 19-23 October 2015, Oludeniz, Fethiye / Mugla-TURKEY, The series Springer Proceedings in Energy, pp.167-174, ISSN: 2352-2534, DOI 10.1007/978-3-319-45677-5.
 18. Gergana Nikolova, Thermal behavior of adhesively bonded bi-material structure – effect of material properties and geometry, in: Proc. of the International Scientific Conference UNITECH 2015, 20 – 21 November 2015, Gabrovo, Volume IV, ISSN 1313-230X, pp. 434-439.
 19. Гергана Николова, Ана Янакиева, Ячко Иванов, Актуално състояние, напредък и проблеми при изпълнението на европейската политика за енергийна ефективност на сградите, съгласно директива 2010/31/ЕС, В сборник отМеждународна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” - DCB2016“, 15 ÷ 17септември 2016 г., Варна, България, CD ROM, pp. 36-43.
 20. Baltov A., A. Yanakieva, G. Nikolova, Bending of the double reinforced concrete beam from recycled materials for application in NZEBs, in: Proc. of the “3rd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials (ENEFM)”, The series Springer Proceedings in Energy, pp.167-173, ISSN: 2352-2534, DOI 10.1007/978-3-319-45677-5, 2017.
 21. Nikolova, G., Ivanova, J., Wuttke, F., Dineva, P., Dynamic interface behaviour of a bi-material poroelastic cracked plate, Archive of Applied Mechanics, pp. 1–13,  2017 (doi: 10.1007/s00419-017-1241-1).
 22. G. Nikolova, A. Yanakieva, The Influence of Material Properties and Geometry on the Thermal  behaviour of Adhesively Bonded Ceramic-Metal Structure, in: Proceedings of International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET), 20-21 April 2017, Rome, Italy, pp. 1-6, ISBN- 978-93-86083-34-0.
 23. G. Nikolova, A. Yanakieva, Interfacial Behaviour of a Glued Bi-Material Structure - Recycled Beam and PZT Layer, in: Proceedings of International Conference on Civil and Architectural Engineering (ICCAE), 24-25 April 2017, Barcelona, Spain, pp. 6-10, ISBN- 978-93-86083-34-0.
 24. Baltov A., A. Yanakieva, G. Nikolova, Resource of Emergency-loaded Concrete Columns under Pressure and Micro-damage,Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, vol.72 (8), pp 1086-1094, 2019, IF 0,321

 

 

Google Scholar: https://scholar.google.bg/citations?user=FyyqSsMAAAAJ&hl=bg&oi=ao

 

 

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Gergana_Nikolova3

 

Проекти:

 • Проект: ДФНИ Е02/10 121214 на тема: „Механо-математично моделиране поведението на интелигентни би-материални структури“ с ръководител доц. Ана Янакиева; период на изследвания: от 12.12.2014 до 12.2017; източник на финансиране: Фонд научни изследвания.
 • KMM-NoE (registered number NMP3-CT-2004-502243), IPPT, Warsaw, Poland.

Награди: Докладът на тема “Междуфазов модел приложен в задачите от топлопроводност при неидеален контакт по междуфазовата граница” е отличен с втора награда за най-добро научно постижение в конкурса за млади учени в отчетната научна сесия на Института по Механика, 2006 г.


Последна промяна:18-02-2020