Print this page

Тодор Батаклиев

Заемана длъжност: Доцент, д-р

Направление: Механика на флуидите

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая №: 425, 103 / Блок 4

Тел: +3592/9796415

E-mail: todorbat@gmail.com

 

Научни степени, организация, година:

Магистър, ХТМУ-София, 2001

Доктор, Българска Академия на Науките, 2009

Области на професионален интерес (ключови думи):

 • Мултифункционални биополимерни нанокомпозити инкорпорирани с графен и въглеродни нанотръбички в полимерната матрица – получаване и охарактеризиране на структурните и механичните свойства.

 • Наноиндентация и сканиране с атомно силов микроскоп. Микроиндентация и микронадраскване. Макромеханични изпитвания: триене, износване, опън и триточково огъване.

 • Морфологичен анализ на материали със сканиращ електронен микроскоп. Изпитване на механични свойства на образци, тънки филми и покрития от полимери, керамика и метали.

 

Професионална биография

Допълнителна информация

35 Научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

190 Цитирания

h-index 7

Избрани публикации:

 • R. Kotsilkova, E. Ivanov, V. Georgiev, R. Ivanova, D. Menseidov, T. Batakliev, V. Angelov, H. Xia, Y. Chen, D. Bychanok, P. Kuzhir, R. Di Maio, C. Silvestre, S. Cimmino. Essential Nanostructure Parameters to Govern Reinforcement and Functionality of Poly(lactic) Acid Nanocomposites with Graphene and Carbon Nanotubes for 3D Printing Application. Polymers, 12, (2020), 1208.

 • T. Batakliev. Tribological Investigation of PLA–based Nanocomposites by Scratch and Wear Experiments. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 50, (2020), 105-113.

 • T. Batakliev, I. Petrova-Doycheva, V. Angelov, V. Georgiev, E. Ivanov, R. Kotsilkova, M. Casa, C. Cirillo, R. Adami, M. Sarno, P. Ciambelli, Effects of graphene nanoplatelets and multiwall carbon nanotubes on the structure and mechanical properties of Poly(lactic acid) composites: A comparative study, Applied Sciences (Switzerland), 9 (3), (2019) 469.

 • T. Batakliev, V. Georgiev, E. Ivanov, R. Kotsilkova, R. Di Maio, C. Silvestre, S. Cimmino, Nanoindentation analysis of 3D printed poly(lactic acid)-based composites reinforced with graphene and multiwall carbon nanotubes, Journal of Applied Polymer Science, 136 (13), (2019) 47260.

 • R. Kotsilkova, P. Angelova, T. Batakliev, V. Angelov, R. Di Maio, C. Silvestre, Study on Aging and Recover of Poly (Lactic) Acid Composite Films with Graphene and Carbon Nanotubes Produced by Solution Blending and Extrusion, Coatings, (9) 6, (2019) 359.

 

Проекти:

 • European Union’s Horizon 2020-MSCA-RISE-734164 Graphene 3D Project 2016 Graphene 3D “Multifunctional Graphene based Nanocomposites with Robust Electromagnetic and Thermal Properties for 3D printing Application” (2017-2021).

 • H2020-FET-Graphene Flagship-881603 Graphene Core 3

 • H2020-SGA-FET-GRAPHENE-2017-785219 Graphene Core 2 (2018-2020).

 • Bilateral Project BAS - CNR, Italy." “Multifunctional Graphene-Based Polymer Nanocomposites for 3D Printing Applications" (2019 – 2021)

 • COST Action CA19118 - High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications, 21/10/2020 – 20/10/2024

 

 

Членство в научни организации:

 

Награди:

Лична страница:Последна промяна:02-04-2021