Print this page

Достойно отношение към изследователите


През Март 2005 г. Европейската комисия прие нейната „Препоръка относно Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбора на изследователи“. Европейската харта за изследователите се отнася до ролите, отговорностите и правата на изследователите, техните работодатели и техните спонсори. Тя има за цел да гарантира, че отношенията между тези страни допринасят за успешното представяне в създаването, пренасянето и споделянето на знания, както и за кариерното развитие на учените. ... Кодексът за поведение при подбора на изследователи има за цел да подобри набирането на персонал, за да направи процедурите за подбор по-справедливи и по-прозрачни, и той предлага подходящи средства за преценка на заслугите, които следва да се основават не само на традиционните академични критерии, напр. броя на публикациите, но и на по-широк кръг от критерии за оценка, включително преподаване, ръководство, патенти, съпътстващи дейности, работа в екип, трансфер на знания, управление на научните изследвания и дейности за информиране на обществеността.

След обсъждане на необходимостта и ползите от тази инициатива, през ноември 2014 г., ръководството на ИМех-БАН декларира пред ЕК своето одобрение на тези принципи и пое ангажимент за изпълнение на процедурата по въвеждане на тези принципи.

Беше направен анализ на несъответствията между съществуващите политики и практики в Института по механика и принципите на хартата и кодекса. Като част от този анализ, сред служителите на института беше проведена анкета за проучване на тяхното отношение към тези принципи.

Подготвена е стратегия за изследователите, която включва кратко описание на резултатите от вътрешния анализ и план за действие.

При евентуалното одобряване на тези документи от Европейската комисия, Институтът по механика ще има правото да използва емблемата "HR Excellence in Research". Това е гаранция за полагане на усилия от страна на института за достойно отношение към изследователите, в съответствие със споменатите принципи.

Последна промяна:01-08-2016