Print this page

Татяна Василева Симеонова

 

Заемана длъжност: главен асистент, д-р

Секция: Механика на деформируемо твърдо тяло

Стая: 523

Тел.: (02) 979 6716

E-mail: tsimeonova@imbm.bas.bg

 

 

Научни степени, организация, година:

 

Доктор – Технически Университет-София, 2015

Магистър инженер - Технически Университет-София, 2009 година

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Приложна механика на разрушаването, Пукнатиноустойчивост и износоустойчивост на материали и покрития, Съвременни материали и технологии

 


Допълнителна инфомация

Допълнителна инфомация  scholar.google, researchgate, scopus

 

Избрани публикации:


Mihail Kolev, Ludmil Drenchev, Tatiana Simeonova, Rumen Krastev, Vasil Kavardzhikov, Data on mechanical properties of open-cell AlSi10Mg materials and open-cell AlSi10Mg-SiC composites with different pore sizes and strain rates, Data in Brief, Volume 49, August 2023, 109461, 1.2 IF, Online ISSN: 2352-3409, https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109461

Vanya Dyakova, Yana Mourdjeva, Tatiana Simeonova, Rumen Krastev, Ilian Atanasov, Ludmil Drenchev, Vasil Kavardjikov, MICROSTRUCTURAL ANALYSIS OF 40X STEEL AFTER STRAIN-CONTROLLED FATIGUE, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Accepted Paper, ISSN:0861-6663, E-ISSN:1314-8710, Vol.XX (20XX) pp. 1-12, 0.2 IF

Mihail Kolev, Boris Drenchev, Rumen Krastev, Tatiana Simeonova, Boris Yanachkov, Boris Petrov, Nikolai Yachkov, Anton Yotov, Ludmil Drenchev, Angel Velikov, Al-based foams obtained by powder metallurgy method and TiH2 as blowing agent. Part II: Mechanical properties, Engineering Sciences, LX, 2023, No. 1, Article 04, ISSN: 1312-5702, doi: 10.7546/EngSci.LX.23.01.04

Kondoff, C., Zaekova, R., Hadjitodorova, Y., Krastev, R., Simeonova, T. Microstructural and Mechanical Characterization of Non-linear Friction Stir Welded A 6061 Alloy. NDT Days, V, 3, Bulgarian Society for NDT, 2022, ISSN:2603-4018, 125-133

Velikov, A., Simeonova, T., Krastev, R., Tochev, T., Petkov, V. Fabrication and mechanical testing of compacted and extruded specimens made of aluminium alloys chips. Machines. Technologies. Materials, 16, 11, 2022, ISSN:1313-0226, 379-382

Krastev, R., Simeonova, T., Kavardjikov, V. Influence of filtering size on results in interpretation of Hopkinson-Kolsky bar signals. Int. Sci. J. INDUSTRY 4.0, VI, 5, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry-4.0", 2021, ISSN:2534-8582, 185-188

Georgiev, M. N., Simeonova, T. V. Crack Resistance of Volume-Hardened Railroad Rails with Transverse Cracks in the Head. Metal Science and Heat Treatment, Issue 11-12, Springer US, 2019, ISSN:0026-0673 (Print) 1573-8973 (Online), DOI:10.1007/s11041-019-00361-x, IF (Web of Science): 0.482

Georgiev, M. N., Simeonova, T. V. Railroad Rails from Bainitic Steel. Metal Science and Heat Treatment, 60, 7-8, Springer, 2018, ISSN:0026-0673 (Print) 1573-8973 (Online), DOI:10.1007/s11041-018-0302-6, 464-470. IF (Web of Science):0.379

Георгиев, М., Симеонова, Т. Железопътни релси от бейнитни стомани. Университетско издателство "Св. Св. Климент Охридски", 2018, ISBN:978-954-07-4558-9, 160

Simeonova, T., Tongov, M., Avdeev, G., “Microstructure and properties of NiCrBSiC overlay coatings deposited by plasma scanning process”, WIT Transactions on the Built Environment Volume 137, 2014, Pages 553-564, ISSN: 1743-3509, DOI 10.2495/HPSM140511

Тонгов М., Симеонова Т., Изследване формирането на  слоеве , получени чрез високо концентрирани енергийни източници, Двадесет и седма международна научна конференция  “ АМТЕХ`2012” , 19-20 октомври 2012, София, България, ISBN 978-954-438-994-9, стр. 156-165

 

Проекти:

КП-06-Н57/20 Създаване на нов тип самосмазващи се метални композитни антифрикционни материали с подобрени механични и трибологични свойства, 2021–2024, Фонд „Научни Изследвания“

Проект No BG05M2OP001-1.001-08 Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, 2018 -  2023, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Проект No BG051PO001-3.3.06-0046 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните технологии”, 2012-2015, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект No BG051PO001-4.3.04-0045 „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии”, 2012-2014, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проект No 121ПД0032-05 “Създаване на износоустойчиви слоеве на базата на метални и керамични прахове чрез плазмено-дъгов процес”, финансиран от “Научноизследователски сектор на Технически университет – София”

 

Членство в научни организации:

Националното сдружение – Общество на инженерите по железния път (НСОИЖП)

 

 Последна промяна:03-11-2023