Print this page

Десислава Самуилова Деспотова


 

Институт по Механика

Длъжност: редовен докторант

Секция Биомеханика

Стая №: 104

Тел: (02) 979 6378

E-mail: despotova85@imbm.bas.bg

Научни степени, организация, година:

 


Бакалавър Кинезитерапия, Национална Спортна Академия, 2007

 

Магистър Кинезитерапия по мускулно-скелетни дисфункции, Национална Спортна Академия, 2009

 

Редовен Докторант в Института по Механика и Биомеханика към БАН от 2013 г. по научната специалност „Медицина – Биомеханика“

Научен ръководител: доц. д-р Петко Кирязов

Тема на дисертационната работа: Биомеханика, кинезитерапия и оптимизиране на движенията на човека


Области на професионален интерес (ключови  думи):

Биомеханика на човешката походка; Биомеханика на човешките движения; Кинезитерапия и рехабилитация на движенията на човека.

 

Допълнителна инфомация

 

 

Избрани публикации:

 

  1. Despotova, D., Kiriazov, P., Nikolova, G. "Efficient control learning in sport and rehabilitation", Series on Biomechanics, Vol.29, No.2-3, 2015 ISSN 1313-2458
  2. Despotova, D. “Biomechanical analysis of abnormal human gait: a review” , Series on Biomechanics, vol. 29, No 1, (2015) 45-53. ISSN 1313-2458
  3. Despotova, D., Kiriazov, P. "Motor learning and optimisation in gait control", TAR 2015 - Technically Assisted Rehabilitation, Proceeding Berin, 12-16 March 2015, ISSN 2192-161x
  4. Despotova, D., Kiriazov, P. "Efficient Control Learning in Ballistic-like Motion Tasks" p 97-98, Progress in Motor Control X. 22-25 July, 2015 | Budapest, Hungary ISSN: 2062-9559 ISBN: 978-615-5187-07-0
  5. Despotova, D., Kiriazov, P. “Control Learning in sport and rehabilitation” 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation", The National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia, 9-12 Oct. 2014 ISSN 1310-3393
  6. Kiriazov, P., D. Despotova, A natural approach to efficient motor learning in goal-directed motion tasks, Klinische Neurophysiologie, 2014; 45 - P89, DOI: 10.1055/s-0034-1371302, (ISSN 1439-4081)

 

Проекти:

Проект BG051PO001-3.3.06-0048/04.10.2012 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот”

 

Членство в научни организации:

член на Българското Дружество по Биомеханика

Награди:

Лична страница

https://www.researchgate.net/profile/Desislava_Despotova


Последна промяна:09-01-2016