Print this page

Тема 2

БИОДИНАМИКА, БИОРЕОЛОГИЯ И МИКРО- И НАНОМЕХАНИКА НА КЛЕТКИ, ТЪКАНИ, БИОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

р-л: проф. д-р Надя Антонова

Работен колектив:

Служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

112

979 6413

antonova@imbm.bas.bg

107

979 6411

S.Nikolov@imbm.bas.bg

доц. д-р Иван Едисонов Йорданов

107

979 6411

 

328

979 6454

m.kirilova@imbm.bas.bg

доц. д-р Сергей Николов Ранчев

402

979 6410

serg_ran@abv.bg

112

979 6413

iivanov@imbm.bas.bg

120

979 6409

ely@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Евгени Владимиров Койчев

110 979 2006 koytchev@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Василка Крумова Паскова

112

979 6413

v.kostova@imbm.bas.bg

гл. ас. д-р Момчил Ненов

107

979 6411

m.nenov@imbm.bas.bg

Камен Никифоров Христов

314

979 6320

 

Докторанти

Асист. Аника Свиленова Александрова

112

979 6378

a.alexandrova@imbm.bas.bg

 

Изследване на механичните и електрически свойства на кръв и формените елементи на кръвта в условията на стационарно и нестационарно течение и зависимостта между структурните взаимодействия на кръвните клетки и локалните механични свойства на еритроцитната мембрана с цел развитие на методологията за подобряване диагностиката при диабет, мозъчно-съдови и други социално значими заболявания.

Математично моделиране базирано на експериментални данни с цел разкриване на динамичната природа и количествено предсказване отговора на сигналната пътека и техните нарушения, концентрациите и модификациите на участващите белтъци, включени във вътрешноклетъчните сигнални каскади, регулиращи растежа, делението, диференциацията и апоптозата при заболявания, като рак, диабет, болест на Алцхаймер или Паркинсон и установяване потенциални мишени за лекарства.

Изследване вискозо-еластичното поведение на човешка коремна фасция и нейни синтетични заместители и намиране на критерий, определящ сходството на механичните им свойства при релаксация с цел подобряване качеството на херниални платна за терапията на ортопедични травми и хернии. Биотехнологични изследвания на динамиката на култивирането на биофилми от Acidithiobacillus ferrooxidans в различни среди с цел използването им в медицината и биотехнологиите. Изследване процесите в биофилм под влиянието на околната среда и конвективния и дифузионен пренос на инертни газове.

 

Задача 1. Теоретично и експериментално изследване на механичните и електрическите свойства кръвта и нейните формените елементи

Задача 2. Системна биология (молекулярна биомеханика)

Задача 3. Биомеханика на среди, биоматериали и процеси

 


Договори по темата: „Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрически свойства на кръвта и нейните формени елементи" между Института по хидродинамика към АНЧР и Института по механика към БАН - по ЕБР и

"Идентификация, анотация и моделиране ролята на микро-рнк в ракова мрежа на човек" - между DAAD и Националния фонд НИ - проект DOO02/05.03.2009


Последна промяна:17-11-2022