Print this page

Механика на флуидите

 

 

Служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

проф. дмн Николай Колев Витанов - ръководител

116

979 6416

vitanov@imbm.bas.bg

доц. д-р Поля Стойкова Добрева

224

979 6433

polya2006@yahoo.com

проф. д-р Елена Ванчева Николова

308

979 6443

elena@imbm.bas.bg

проф. Златинка Димитрова zdim@imbm.bas.bg
проф. дн Анжела Славова 414 979 6408
angela.slavova@imbm.bas.bg

доц. д-р Нина Филипова Филипова

324

979 6454

philipova@imbm.bas.bg

доц. д-р Олга Николова Ничева-Милева 224 979 6433 olgani@imbm.bas.bg
доц. д-р Мила Георгиева Чиликова-Любомирова- секретар 224 979 6433 milachl@imbm.bas.bg
гл. ас. д-р Калоян Витанов

гл. ас. д-р Светла Петрова Миладинова-Маринова

226

979 6435

svetla@imbm.bas.bg

ас. д-р Станислав Коцилков 308 979 6443

kotsilkov@googlemail.com

д-р Иван Пейчев Йорданов

116 979 6416 jordanovip@gmail.com
Красимир Господинов Георгиев

krasimir.georgiev@imbm.bas.bg
дфн Хубен Ганев huben@imbm.bas.bg
доц. Павлина Атанасова
Йоана Стаменова - Чорбаджийска

yoana.ch.stamenova@imbm.bas.bg
Поля Ангелова

Асоциирани членове

 

 

 

чл. кор.проф. дмн Стефан Петров Радев

327

979 6457

stradev@imbm.bas.bg

проф. д-р Соня Стоянова Табакова

423

979 6476

stabakova@imbm.bas.bg

доц. дтн Радко Петков

rpetkov@imbm.bas.bg

доц. д-р Данчи Христова Кулова-Ненова

336

979 6435

dantchi@imbm.bas.bg

доц. д-р Моньо Донев Карталев

 

 

kartalev@geospace4.imbm.bas.bg

гл. ас. Георги Симеонов Василев

328

979 6454

gsimeonov48@yahoo.co.uk

Докторанти

 

 

 

Лальо Ковачев
116 979 6416 lalyo.kovachev@imbm.bas.bg
Светлан Карталов

 

Механиката на флуидите е фундаментална научна област, изучаваща механичните и статистико - механичните аспекти на три от четирите основни състояния на материята. Поради повсеместното разпространение на макро- и микро- флуидните системи и тяхното голямо значение за технологията и обществото, в направление Механика на флуидите на Института по механика се провеждат интензивни изследвания в следните области:


 • Математическо моделиране и числено симулиране на течения на течности и газове, срещащи се в технологични и химически процеси и в околната среда.

 

 • Изучаване на динамиката и устойчивостта на капилярни струи и капки, термо- и концентрационно-капилярната неустойчивост на еднослойни и двуслойни системи от вискозни течности и бинарни смеси.

 

 • Изследване на магнитохидродинамичната и електрохидродинамичната неустойчивост на магнитни и диелектрични течности.

 

 • Прилагане на хидродинамичен подход за моделиране на процеси в околоземното космическо пространство (атмосфера, йоносфера и магнитосфера). Числено се моделира взаимодействието между слънчевия вятър и комети или немагнитни планети.

 

 • Линеен и нелинеен анализ на времеви редове за еволюцията на характеристиките на флуидни системи.

 

 • Разработка и приложение на методи за аналитично и числено решаване на нелинейни диференциални, интегрални и интегродиференциални уравнения, свързани с описание на флуидни системи.

 

 • Приложение на математически апарат, разработен във връзка с механиката и статистическата механика на флуидите и насочен към изучаване на кинематиката, динамиката и еволюцията на сложни механични, химични, биологични, икономически и социални системи.

 

 • Разработване на вграден капкообразувател на капкова напоителна система на базата на числено симулиране, математическо моделиране и оптимизация.

 

 • Числено и аналитично изследване течения на биофлуиди с приложение към медицината.

 

 • Числено моделиране на подхранването и замърсяването на подземни води.

 

 • Контрол и мониторинг на въздействията при естествените и повлияните от човешката дейност и климатичните изменения водни системи.

 


Последна промяна:16-07-2024