Print this page

Радосвета Светославова Антонова

Заемана длъжност: Специалист

Направление: Биомеханика

Стая №: 410

Тел.: (02) 979 6468

E-mail: radosveta@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Магистър по Биомеханика,

Югозападен Университет „Неофит Рилски”- Благоевград,1999

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

биомеханика, биомеханика на движенията, локомоция, анализ на походката,тримерно компютърно моделиране на движенията на човека

 
Допълнителна информация

Избрани публикации:


 1. Antonova, R., Karastanev S., Kiriazov, P., 2015. Gait control of humans with assistive devices, Series on Biomechanics, Vol. 29, 2-3, pp. 90-96, (2015), ISSN 1313-2458.
 2. Mihaela Kalaidjieva, Stefan Karastanev, Radosveta Antonova. System For Data Acquisition And Control Of Ankle Foot Orthosis, The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research “RAD 2014” May 27- 30, Ниш, Сърбия, pp.83-86. ISBN 978-86-6125-101-6.
 3. П. Кирязов, С. Карастанев, Р. Антонова, М. Калайджиева. Оптимизиране параметрите на управление за бързо и точно роботизирано движение. ХXIII международна научно-техническа конференция Автоматизация на Дискретното Производство “АДП – 2014” 19- 22 юни 2014 г. Созопол, България, pp. 335- 339, ISSN 1310- 3946.
 4. Stefan Karastanev, Mihaela Kalaidjieva, Radosveta Antonova. Innovative approach for calculation of gait parameters obtained from a hybrid sensor system. Proc. of the “10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics” "ICBBM 2014”, 02-07 юни 2014г, Liepaya, Латвия, pp. 68-72, ISBN 978-9934-10-573-9.
 5. Kalaidjieva M., S. Karastanev, R. Antonova. Sensor system for data acquisition in movements with ankle-foot orthoses. Proc. Of the "9th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics", June 17-21, RIGA, 2013, pp. 25-31. (ISBN: 978-9934-8409-0-6)
 6. Karastanev, S., R. Antonova, M. Kalaidjieva. Kalman filter application for tracing and analyzing of ankle foot complex movements. Series on Biomechanics, 2013, 28(1-2), 14-19. (ISSN: 1313-2458)
 7. Karastanev, S., R. Antonova, M. Kalaidjieva. BLDC Motor based system for data acquisition and control in orthotics. Series on Biomechanics, 2013, 28(3-4), 36-42. (ISSN: 1313-2458)
 8. Стефан Карастанев, Михаела Калайджиева, Радосвета Антонова, (2012) Метод за анализ на походката на пациенти с глезенно-стъпална ортеза чрез използване на жиро сензори, Proceedings of technical University of Sofia, International Conference Automatics’2012, Fa Anniversary “50 Years Education In Automatics“, ISSN 1311-0829, Volume 62, issue 1, pp.209-218.
 9. Kiriazov P., Nikolova G., Antonova R., Structure identification in motor control of human motion, Series on Biomechanics, vol. 26, No. 1-2 pp. 84-89(2011). (ISSN 1313-2458).
 10. Kiriazov P., Zlatov N., Milusheva S., Nikolova G. S., Kalaidjieva M., Veneva I., Antonova R., Tochev D. and Kouzmanov L. Biomechanics and technically assisted rehabilitation, In: Proc.10th Anniversary Robotics Conference with International Participation PRACTRO’ 2009, 30 May–2 June, Sozopol, Bulgaria (2009) (in press).
 11. Milusheva, S., Kalaidjieva, M., Kouzmanov, L., Antonova, R. (2008) Application of rapid prototyping technology in medicine, Proceedings of the 18th International Conference Robotics and mechatronics, 17-21 September, Varna, Bulgaria, ISSN1310-3946, vol.6, pp. 231-234.
 12. Veneva I., Antonova R., Zlatov N. (2008) Intelligent Control of ankle-foot complex with functional electrical stimulation, Proceedings of the 4th Virtual International Conference Innovative Production Machines and Systems (I*PROMS 2008), Elsevier (Oxford), pp. 240-245.

Проекти:

Проект "Синтез на автоматизирана мехатронна система за металообработка /СиМАМ/", финансиран от  Националния Иновационен Фонд с договор №  6ИФ-02-1/15.12.2012 г., период: 2012-2015г., с ръководител гл.ас. Стефан Карастанев

Европейски проект по Шеста рамкова програма  Network of Excellence – 4M; Микропроизводство с многокомпонентни материали - технологии и приложения

Членство в научни организации:

Българско дружество по Биомеханика


Последна промяна:13-01-2016