Print this page

Мила Чиликова-Любомирова

 

Заемана длъжност: Доцент

Направление: Механика на флуидите

Стая : 224

Тел.: (02) 979 6433


E-mail: milachl@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 • Доцент, Институт по механика-БАН, 2019
 • ОНС „Доктор", Институт по водни проблеми при БАН (ВАК), 2009
 • Магистър – хидроинженер, УАСГ – гр. София, 1998

Области на професионален интерес:

 • Приложна хидродинамика, хидрология, управление на води:
 • Хидрометрия;
 • Мониторингови и DSS системи при безнапорни и напорни течения;
 • Речни системи: антропогенни и климатични въздействия – оценка, мониторинг, решения за намаляване на въздействията;
 • Речни екстремуми – наводнения, засушаване;
 • Екологичен отток;
 • Въздействия върху околната среда и екосистемите, „умни градове” – екологосъобразен мониторинг, оценка;

Допълнителна информация

  Избрани публикации:


  1. Chilikova-Lubomirova M., D. Diaconu, 2018, Some specifics concerning the urban territories discharge determination - MATEC Web of Conferences, Vol. 145 NCTAM 2017 – 13-th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, EDP Sciences, Fr., eISSN: 2261-236X, doi: 10.1051/matecconf/201814503001
  2. Chilikova-Lubomirova M., G. Zaimes, 2018, River Hydraulics during flood events: Balkan Experiences. - MATEC Web of Conferences, Vol. 145 NCTAM 2017 – 13-th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, EDP Sciences, Fr., eISSN: 2261-236X, doi: 10.1051/matecconf/201814503002
  3. Chilikova-Lubomirova M., 2017, Urban Ecosystems Function and Services. Challenges with Regard to the Environmental Conditions, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, Conference proceedings, Vol. 17, Ecology, Economics, Education and Legislation, Issue 51, Ecology and Environmental protection, pp. 1063 - 1070, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2017/51.
  4. Чиликова-Любомирова М. 2017, Картиране на екосистемните услуги в урбанизирани територии – предизвикателства и подходи. -- Екосистемните услуги в България. Първи малки стъпки към големия скок за съхраняване на човечеството. Узунов Й., С. Керемидчиев, Г. Шопов – научна редакция, клуб “ Икономика 2000“, С., ISBN: 978-954-90138-4-9.
  5. Chilikova-Lubomirova M. 2016. Considerations about the climate change effect on the river systems hydraulics, Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704, 2016, Book 3, Hydrology and water resources, Vol.1, 195-202pp. DOI: 10.5593/SGEM2016B31
  6. V. Alexandrov, M.J. Adler, M. Chilikova-Lubomirova, I. Ilcheva, S. Chelcea, D. Dragustin, M. Barbuc, S. M. Teodor, C. Corbus, R. P. Mic, M. Matreata. 2015. Guidebook for the management of low flow for the prevention of drought in the flood plain of the Danube River www.danube-water.
  7. Чиликова-Любомирова М. 2015. Мониторинг на екологичния речен отток в условия на климатични изменения, засушаване и воден недостиг. Проблеми на географията, 3-4.С., 54-64, ISSN 0204-7209.
  8. Merida A. A., J. U. Maeso, J. G. Trevino, M. Chilikova-Lubomirova. 2014. Water Resources and Society with Respect to Water Scarcity and Drought, DOOGE-Nash International Symposium, Proceedings of DOOGE-NASH Symposium, pp. 223-231, Ireland. ISBN 9781905254835.
  9. Chilikova-Lubomirova M. 2014. Water Resources and Climate Change and Drought in the context of Water and Environmental Management and Related Policies in Bulgaria. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B31
  10. Chilikova-Lubomirova M. 2014. Low flows and hydrological drought hazard mapping as a tool in help of surface waters deterioration prevention and ecosystems maintaining and protection, INGHA Scientific Conference, Conference Proceedings, pp 251-258, Bucharest. ISBN 978-973-0-18825-7
  11. Chilikova-Lubomirova, M. 2014. Water Related Challenges Concerning Maintaining and Protection of River Ecosystems, Journal of Balkan Ecology, 17 (3), 237-246, ISSN 1311-0527.
  12. Чиликова-Любомирова М. 2013. Засушаване – политики и мерки в хидроложки план, Проблеми на географията, том 3-4/2013, 69-82, БАН, С., ISSN 0204-7209.
  13. Chilikova-Lubomirova M., 2012. Requirements for the Environmental Monitoring in Bulgarian Port Areas, Proceedings of 5th International Conference on Water, Climate and Environment BALWOIS 2012, Ohrid, Republic of Macedonia.

  Проекти:

  • Национална Научна Програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия “, РП I.1. Регионални/локални характеристики на климата на страната, 2018 – 2022г.
  • “Danube Water Integrated Management /WATER/”, код на проекта  2SR-2.1-1, стратегически проект относно приложението на Дунавската стратегия и Програмата за трансгранично развитие България-Румъния, Дейност 11 Ръководство за управление на маловодие за двете страни за превенция на засушаването в Дунавската равнина, интегрирано използване на резервоарите и влажните зони, 2013-2015
  • Екологичен мениджмънт на трансгранични пристанища по коридор 8, (Еnvironmental Management of Transborder Corridor Ports – ECOPORT8 – Code See/a/218/2.2/x), научен проект по оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа”, НИМХ-БАН, 2009 – 2011г.
  • COST CA 16209 Natural flood retention on private land, MC member, 2017 –
  • Договор за национално съфинансиране по COST ДКОСТ 01/8 от 19 окт. 2018;
  • COST CA 16208 Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services, WG4 Leader, 2017 –
  • Изследване на въздействията при естествените и повлияните от човешката дейност и климатичните изменения водни системи, с възможност за приложение на системи за подпомагане вземането на решения, чрез използване на ефективен контрол и мониторинг, Чиликова-Любомирова, 2016-
  • „Идентификация на засушаването с хидроложки индекси на засушаване. Приложимост и сравнителен анализ за условията на Р. България”, ръководител, НИМХ-БАН, 2013 – 2016.
  • Чиликова-Любомирова М. 2013. Ръководител и изпълнител на дейностите по т. 5.3. „Речен отток: Създаване на оперативна технология и изработване на диагностични карти по поречия за индекса на засушаване SRI”. Споразумение между НИМХ-БАН и МОСВ.
  • Чиликова-Любомирова М. 2011. Запознаване и сравняване на методите и стандартите за хидрометрични наблюдения, Двустранно споразумение между МОСВ и НИМХ-БАН.
  • Монев Ев., М. Чиликова-Любомирова, 2000, Разработка на Генералните схеми на поречията на р. Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки, Черноморски Добруджански реки и р. Камчия, ГЕНЕРАЛНИ СХЕМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, Сантурджиян и кол. 2000, ИВП-БАН.

Членство в научни организации:

 • НТС по водно дело
 • RiverRes AG, EIP on Water

Награди:

BEST PRESENTATION AWARD, 17th International Scientific GeoConference SGEM 2017

BEST ENGINEER AWARD, IGHEM 2008, International Group for Hydraulic Efficiency Measurements.

 

Лична страница http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/mila-chilikova-lyubomirova


Последна промяна:25-02-2019