Print this page

Аника Свиленова Александрова-Уатанабе

 

Институт по механика

Длъжност: асистент

Направление: Биомеханика

Стая №: 104

Тел: (02) 979 6378

E-mail: a.alexandrova@imbm.bas.bg

 

 

Научни степени, организация, година:

Магистър по химия и физика, СУ "Св. Климент Охридски",1999 г.

Специализация по „Биофизика”, Медицински университет - Плевен, 2006 - 2010 г.

Редовен докторант по „Биомеханика”, Институт по механика - БАН, 2012 - 2017 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Биомеханика, хемореология, микро- и макро- реологични свойства на кръвта, реология на левкоцити, коагулация, атомно-силов микроскоп, проточна микрофлуидна камера, диабет тип 2, клинични приложения.

Допълнителна информация


Избрани публикации:

 

1. A. Alexandrova, N. Antonova, „Rheological and mechanical aspects of leukocytes motion and adhesion”, Series on Biomechanics, 27 (3-4), 74-79, 2012.

2. A. Alexandrova, N. Antonova, „Correlation between erythrocyte aggregation and adhesion of leukocytes to the endothelium”, Series on Biomechanics, 30 (1), 35-42, 2016.

3. A. Alexandrova, N. Antonova, M. Yu. Skorkina, E. Shamray, O. V. Cherkashina, „Evaluation of the elastic properties and topography of leukocytes’ surface in patients with type 2 diabetes mellitus using atomic force microscope”, Series on Biomechanics, 31, 3, 16-24, 2017. SJR: 0,118.

4. A. Alexandrova, N. Antonova, E. E. Konstantinova, G. B. Melnikova, A. S. Petrovskaya, „Investigation of the kinetics of coagulation and morphological observations of blood clot formation” Series on Biomechanics, 31, 4, 34-42, 2017. SJR: 0,118.

5. A. Alexandrova, N. Antonova, M. Kyulavska, I. Velcheva, I. Ivanov, E. Zvetkova, „Hemorheological and Atomic Force Microscopy studies on the experimental clot formations in patients with type 2 diabetes mellitus” Series on Biomechanics, 32, 3, 63-73, 2018. SJR: 0,118.

6. Н. Антонова, А. Александрова, Е. Э. Константинова, Г. Мельникова, Е. Цветкова, И. Иванов, А. С. Петровская, „Сравнительное исследование тромбообразования с использованием реологических, электрореологических методов и атомно-силовой микроскопии” Сборник докладов: „Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии”, XIII Международная конференция, Минск, 16-19 октября 2018 г., 241-246.

7. A. V. Muravyov, I. A. Tikhomirova, N. Antonova, A. Alexandrova, „Effect of gasotransmitters (NO and H2S) on the red blood cell micromechanical properties in normal conditions and with type 2 diabetes mellitus” Series on Biomechanics, 32, 3, 12-19, 2018. SJR: 0,118.

 

 

Проекти:

 

1. „Сравнително изследване на кинетиката на тромбообразуване”, проект по програма за двустранно сътрудничество 2016 г. България – Австрия, ДНТС/Австрия 01/10.

2. „Разработване на експериментална микрофлуидна система и методология за оценка на микрореологичните свойства на кръвта. Анализ на периферната вазомоторна реактивност и съдовите ендотелни функции при пациенти със захарен диабет тип 2”, конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г., КП-06-Н27/13.

3. „Механични и електрически свойства на кръвта и експериментална оценка на локалните еластични характеристики на биологични клетки чрез методите на контактната механика. Сравнително изследване”, международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения (EБР) между Институт по механика – БАН и Института по топло- и масообмен, НАН, Минск, Беларус.

 

Членство в научни организации:

Българско дружество по биореология

Съюз на учените в България – секция „Механика”


Последна промяна:13-03-2019