Print this page

Емилиян Петков Атанасов


Институт по механика

Длъжност: докторант

Направление: Механика на деформируемото твърдо тяло

Тел: (02) 979 6486, Факс: 02 8707498

E-mail:emilian@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

Магистър по приложна Математика СУ „Св. Кл. Охридски", ФМИ, март 2011

 

Редовен докторант в Института по механика - БАН от 1.10.2011 г.

 

 

Дипломна работа - Аналитично и числено моделиране на мощен стронциев лазер и определяне на параметрите на газоразрядната плазма.

Ръководител: доц. д-р Красимир Темелков - Институт по физика на твърдото тяло към БАН

Тема на дисертацията: Механика на карбонови нанотръбички

Научен ръководител - доц. д-р Васил Василев

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Строителни конструкции, карбонови нанотръбички, равновесие и динамика на нанотръбички, потопяване на карбонови нанотръбички в твърди полимери, Вандервалсови сили на привличане, термични свойства на композитни материали армирани с нанотръбички, дебелина на композитни фибри измервана с атомно-силов микроскоп, намиране параметри на космична плазма със силиконови нанотръбички и посредством спектрометър, преминаване на течност през нанотръбички, атомистични динамични симулации, турбулентни течения във вътрешността или в  околността на карбоновата нанотръбичка.

Допълнителна инфомация

Публикации:

1. Красимир Ангелов Темелков, Николай Кирилов Вучков, Бенджинг Мао, Емилиян Петков Атанасов, Людмил Лютов, и Николай Василев Съботинов

Високо-мощен Sr атомен лазер възбуждан в Наносекунден Импулсен Надлъжен Разряд на He-SrBr2

Krassimir Angelov Temelkov, Nikolay Kirilov Vuchkov, Banging Mao, Emilian Petkov Atanassov, Lyudmil Lyutov and Nikola Sabotoinov, Associate Member, IEEE "High-power Sr Atom laser excited in nanosecond pulsed longitudinal He-SrBr2 discharge", IEEE Journal of Quantum Electronics, Volume 45, Issue 3, 2009, Pages 278-281 . This work was supported by projects of Bulgarian-Chinese Scientific and Technological Corporation 2K-11-02/2006"Ultraviolet CuBr and and infrared SrBr2 lasers" and by BK-03-08 of ISSP-Bulgarian Academy of Sciences

 

 

 

 


 

 


Последна промяна:18-02-2020