Print this page

Физико-химична механика

 

Направление „Физико-химична механика" провежда научни изследвания в областта на  неметалните полимерни и силикатни композити, както и такива на хибридна основа по разгърнатата верига "състав-структура-свойства-технология" с използване на методи от областта на механиката, физиката, химията и инженерните науки. Теоретичните и експериментални изследвания са фокусирани върху оптимизиране на структурно-механичните и технологични харастеристики на материали, предназначени за строителството и промишлеността.

Вниманието е насочено към изучаване на конвенционални и новосъздавани усилени полимери, както и на силикатни композитни материали за строителството - обикновени и дисперсно-армирани конвенционални, самоуплътняващи се и високоякостни бетони, такива с участие на отпадъчни и рециклирани материали и адаптиране на ефективни технологии за получаването и прилагането им. Изследват се основни физико-механични и структурни характеристики, повърхностни и междуфазови физико-химични взаимодействия с използване на класически и съвременни физични методи: наноиндентация, компютърна томография и други преки методи за наблюдение. Получените резултати разширяват базисните познания за изучаването на композитните материали, за контролиране на структурата им и очакваните свойства. 

Служител

Стая

Phone
(+3592)

e-mail

доц. д-р Маргарита Милчева Натова

- Ръководител

118

979 6417

mnatova@yahoo.com;

mnatova@imbm.bas.bg
доц. д-р Мирона Константинова Миронова-Господинова - Научен секретар 109А 979 2011

mirona@imbm.bas.bg


инж. Евелина Миткова Симеонова-Иванова - секретар

505 979 6716

e_simeonova@imbm.bas.bg

доц. д-р Филип Спасов Ублеков

Блок 1

-

ublekov.philip@gmail.com

инж. Таня Иванова Радева

505

979 6716

radeva@imbm.bas.bg

Лаборант Румен Николаев Евлогиев

50

979 3221

revlogiev@gmail.com

 

м. н. ап. Георги Кирилов Гоцев

Работилница, 101

-

-

Асоциирани ЧЛЕНОВЕ
 

 

 Последна промяна:08-05-2021