Print this page

Красимир Борисов Радев

Заемана длъжност: доцент

Секция: Физико-химична хидродинамика

Стая: 102

Тел.: +359 2 979 6407

E-mail: kbradev@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:магистър по физика, СУ „Св. Кл. Охридски“, 1977 г.
доктор по механика на флуиди, Институт по топлофизика, РАН, 1985 г.

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

механика на флуиди
междуфазови граници
вълнова динамика
топло
и масопренос
микрохидродинамика
експериментална хидродинамика

Допълнителна инфомация

2010 до днес доцент, Лаборатория по физико–химична хидродинамика, Институт по механика, Българска академия на науките

1996 2010 старши научен сътрудник II степен, Лаборатория по физико–химична хидродинамика, Институт по механика, Българска академия на науките

2000 2004 Ръководител на Лаборатория по физико–химична хидродинамика, старши научен сътрудник II степен, Институт по механика, Българска академия на науките

1986 1996 научен сътрудник III, II и I степен, Сектор по механика на флуиди и Лаборатория по физико–химична хидродинамика, Институт по механика, Българска академия на науките

1984 1986 математик, Сектор по механика на флуиди, Институт по механика, Българска академия на науките

1980 1984 редовен аспирант, Лаборатория по физическа хидродинамика, Институт по топлофизика, Руска академия на науките

1978 1980физик, Сектор по микроелектроника, Институт по физика на твърдото тяло, Българска академия на науките


Избрани научни публикации

 • K.B. Radev, Dynamics of Phase Boundary Growth. Cross–Flow Solidification. In: Proc. 7th International Conference of the Balkan Physical Union (Alexandroupolis, Greece, 9–13 September 2009), AIP Conference Proceedings, vol. 1203, pp. 676–681 (2009).
 • K.B. Radev, Kinematics of Phase Boundary Growth. Directional Solidification. In: Proc. 7th International Conference of the Balkan Physical Union (Alexandroupolis, Greece, 9–13 September 2009), AIP Conference Proceedings, vol. 1203, pp. 682–687 (2009).
 • K.B. Radev, Hydrodynamic Fluctuations and Transversal Dynamics of a Meniscus in Advance, In: S. A. Cetin and I. Hikmet (eds.), AIP CP899, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, American Institute of Physics, New York, pp. 457–458 (2007).
 • T. Cappadoro, K.B. Radev, Longitudinal Dispersion in Non–Newtonian Laminar Pipe Flow, in S. A. Cetin and I. Hikmet (eds.), AIP CP899, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, American Institute of Physics, New York, p. 768 (2007).
 • N. Roche, K.B. Radev, Flow and Mass Transfer on a Vertical Half–Immersed Rotating Disk, in S. A. Cetin and I. Hikmet (eds.), AIP CP899, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, American Institute of Physics, New York, p. 800 (2007).
 • K.B. Radev, Transversal Dynamics of a Meniscus in Advance, in Ya. Ivanov, E. Manoach, R. Kazandjiev (eds.), 10th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 13–16 September 2005, Varna, Bulgaria, Proceedings, v. 1, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, pp. 563–568 (2005).
 • N. Roche, K.B. Radev, Mass Transfer on a Vertically Rotating Half Immersed Disk, in E. Manoah, Ya. Ivanov, R. Kazandjiev (eds.), 10th Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 13–16 September 2005, Varna, Bulgaria, Proceedings, v. 1, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, pp. 569–572 (2005).

Най–често цитирани научни публикации

 • C.E.A. Grigorescu, K.B. Radev, V. Chesaru, T. Necsoiu, I. Pricop, Thermal fluxes from the human body, Computers and Mathematics with Applications, vol. 32, No. 11, pp. 47–55 (1996).
 • В.Е. Накоряков, Б.Г. Покусаев, К.Б. Радев, Волны и их влияние на конвективную диффузию газа в стекающих пленках жидкости, Журнал прикладной механики и технической физики, вып. 3, с. 95–104 (1987).
 • V.E. Nakoryakov, B.G. Pokusaev, K.B. Radev, Waves and their effect on convective gas diffusion in discharging fluid films, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, vol. 28, No. 3, pp. 404–411 (1987).
 • К.Б. Радев, Влияние волн на тепломассообмен при пленочной конденсации, Институт тепло– и массообмена им. А.В. Лыкова АН БССР, Минск, Препринт 9 (1986).

 • К.Б. Радев, Дисперсия и нелинейность волн на поверхности стекающей пленки вязкой жидкости, В кн.: Г. Бранков и др. (ред.) Теоретична и приложна механика. Пети национален конгрес. Доклади, кн. 2, с. 745–750, Издателство на БАН, София (1985).

 • В.Е. Накоряков, Б.Г. Покусаев, К.Б. Радев, Влияние волн на конвективную диффузию газа в стекающей пленке жидкости, В кн.: И.Р. Шрейбер (ред.) Гидродинамика и тепломассообмен течений жидкости со свободной поверхностью, Институт теплофизики, Новосибирск, с. 5–32 (1985).

 • К.Б. Радев, Кондуктометрический метод исследования массообменных процессов между фазами в газожидкостных потоках, В кн.: Н.А. Рубцов (ред.), Тепломассообмен в одно– и двухфазных системах, Институт теплофизики СО АН СССР, Новосибирск, с. 14–23 (1983).

 • K.I. Kirov, K.B. Radev, A Simple Charge–Based DLTS Technique, Physica Statatus Solidi (A), vol. 63, No. 2, pp. 711–716 (1981).
Последна промяна:27-12-2015